A102

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open VLD presenteert zich als de Derde Weg, tussen Janssens en De Wever. De belangrijkste thema's: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs

• Veiligheid: veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de politie. Open VLD wil een veiligheidsbeleid op maat van de wijken, met wijkcontracten waarin politie, stedelijke overheid en burgers samenwerken. De politie moet nog meer aandacht besteden aan jongerencriminaliteit en aan de strijd tegen financiële criminaliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De dienst MER van de Vlaamse overheid heeft de richtlijnen opgesteld voor de opmaak van een plan-Milieueffectenrapport voor de tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen. De nota bevat vier alternatieven voor het project.

Naast de twee tracés die in februari voorgesteld werden in 11 gemeenten, zijn er nu nog twee tracés bijgekomen. "Dat komt omdat er zo'n 450 reacties werden binnengestuurd door de inwoners.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos, 12 juni 2012
Reactie op rondvraag betreffende het project van de A102
Aan Gouverneur Cathy Berx

 

1. Waaraan moet het project van de A102 volgens uw organisatie beantwoorden? Formuleer de precieze verwachtingen met betrekking tot de A102 zo precies en concreet mogelijk (zowel op het niveau van de principes als de meer concrete uitwerking ervan).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eens te meer stelt zich de vraag naar de draagwijdte van de beslissing van 23 september 2011 waarbij de Vlaamse Regering het advies  van de Europese Commissie inroept met de vraag of de bouwgroep Noriant de opdracht alvast gedeeltelijk mag uitvoeren? Christian Leysen en Jo Van Dierdonck analyseren de mogelijke draagwijdte van deze beslissing.

'Noch de schrik voor politiek gezichtsverlies, noch de onvermijdelijke opname van de verloren studiekosten (‘sunk costs’) in de reguliere begroting zijn een reden voor twee jaar extra immobilisme.'

Pages