advies

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste vrienden van de Middenvijver,

Na de bijzonder interessante themacommissie van december jl., hebben we gewacht op de agenda van de districtsraad van januari. Niets over de Middenvijver.
Vermits het stadsbestuur ondertussen wél het bewonersoverleg plant ivm de uitgewerkte ontwerpen, leek het ons aangewezen om niet te wachten en vanuit het district een duidelijk signaal te geven aan dat stadsbestuur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Zowel de Strategische adviesraad ruimtelijke Ordening (SARO) als de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad) brachten recent hun advies uit over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Beide adviesraden vinden dat het ambitieniveau van het nieuwe plan te beperkt is en er te weinig keuzes worden gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat ons opvalt is dat de externe communicatie door schepen Koen Kennis (+ het navenante collegebesluit) niet meteen de vertaling is van de inhoud van het stadsadvies. Vreemd dat men op basis van dergelijk advies de suggestie van gunstig advies kan meegeven. De vraag stelt zich zelfs in alle pertinentie of de dubbele pet van Koen Kennis niet bepalend is geweest voor het stadsadvies? Koen Kennis is nl. én beheerder bij de N.V. BAM én schepen van mobiliteit van Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zwijndrecht uit forse kritiek op het MER-onderzoek van de Antwerpse Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht heeft forse kritiek op het milieueffectenrapport van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Zwijndrecht was een van de 25 instanties die een advies moesten formuleren op basis van de ontwerpteksten voor het plan-MER (milieueffectenrapport).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontwerp van plan-MER Oosterweelverbinding heeft negatief advies gekregen van de gemeente. "Het gaat om voorbarige conclusies van een wankel onderzoeksrapport.

De wanverhouding tussen wetenschappelijke ernst en onderscheidend vermogen moet eerst worden weggewerkt", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Hij wijst erop dat de positieve effecten van het Meccano-tracé niet terug te vinden zijn in het rapport.

PVDP
Gazet van Antwerpen, Di. 10 Dec. 2013, Pagina 16

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Oost-Vlaamse deputatie geeft een ongunstig advies aan het ontwerpplan-MER (MilieuEffectenRapport) voor de Oosterweelverbinding. De deputatie moest een advies formuleren omdat één van de tracés deels op Oost-Vlaams grondgebied ligt.

De deputatie geeft een ongunstig advies omdat er bij het onderzoek te weinig rekening gehouden is met de mobiliteitseffecten voor onze provincie. Er wordt niet in kaart gebracht welk effect de realisatie van de diverse tracés kan hebben op de E17, de E34, de Wase regio, maar ook op de Gentse regio (R4) en verder de ruime Gentse Kanaalzone.

Pages