MIRA

afbeelding

Stedelijke mobiliteit is een complex systeem. Hoe kunnen steden de transitie maken naar duurzame mobiliteit? Welke kansen maken die transitie mogelijk, en welke bedreigingen zullen ze bemoeilijken? MIRA liet in samenwerking met Thuis in de stad (Agentschap Binnenlands Bestuur) een analysekader ontwikkelen door BUUR en shiftN om stedelijke mobiliteitssystemen grondig onder de loep te nemen. Het kader laat toe de huidige mobiliteitssystemen van steden grondig te analyseren en het potentieel voor transitie naar duurzame mobiliteit te onderzoeken.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een studie van VITO in opdracht van MIRA geeft inzicht in de verspreiding van de verschillende chemische fracties van fijn stof. Alhoewel het model de totale massa fijn stof vrij goed inschat, blijven accurate modelberekeningen voor de samenstelling van fijn stof moeilijk. Uit de studie blijkt dat primair fijn stof, met lokale oorsprong, een vrij groot aandeel op het totaal lijkt uit te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grootschalige concentratiekaarten luchtkwaliteit zijn belangrijk voor milieurapportering en tal van luchtkwaliteitdossiers zoals het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie, de opmaak van zonegerichte actieplannen, MER-studies, overleg met federaties, sectoren en lokale besturen. Momenteel bestaan er verschillende modellen en technieken om dergelijke concentratiekaarten (PM10, PM2,5, NO2 en O3) en overschrijdingskaarten (PM10) aan te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het nieuwe MIRA-onderzoeksrapport "Bodemafdichting" actualiseert de gegevens over bodemafdichting in Vlaanderen. Dit omvat het vervolledigen van zowel de tijdsreeks bruto-bebouwing (1990-2009) als de bodemafdichtingskaart van Vlaanderen met de ontbrekende kaartbladen in Antwerpen en Limburg.
De bruto-bebouwing geeft het aantal hectaren waarin minstens één element van bebouwing voorkomt: huizen, appartementen, handels- en industriegebouwen, etc. Tussen 1990 en 2009 nam de bruto-bebouwing in Vlaanderen toe met 3,2%, hoofdzakelijk in de nabijheid van bestaande bebouwing.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlamingen hebben een ecologische voetafdruk die 2,3 keer hoger ligt dan die van de gemiddelde wereldburger. Indien alle wereldburgers zouden leven als Vlamingen, hebben we meer dan 3 planeten nodig. Wanneer de Vlaamse ecologische voetafdruk dan weer wordt vergeleken met de Vlaamse biocapaciteit (de totale natuurlijke productiecapaciteit van een bepaalde oppervlakte), dan blijkt dan de Vlaamse vraag naar biocapaciteit maar liefst 5 keer groter is dan het aanbod. Geven en nemen zegt men weleens. Wel nu, Vlaanderen neemt zowat 5 maal meer dan het geeft.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens MIRA 2009 zal de versteende oppervlakte in Vlaanderen nog gevoelig toenemen. Door de groei van de bevolking en de economie is er meer nood aan residentiële en commerciële bebouwing. De overheid heeft echter een grote impact op de manier waarop ruimte bebouwd wordt. Als gekozen wordt voor een beleid van verdichting in steden en dorpskernen - het zgn.