PM10

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Den Haag - De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen.

 

Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week de gelegenheid gehad om nog eens enkele specialisten inzake luchtkwaliteit aan het woord te horen. Onder meer Valentin Foltescu van de European Environment Agency had interessante dingen te vertellen, al wordt een mens er niet direct vrolijker van:

- 20% van de Europese stedelijke bevolking leeft in omgevingen waar de Europese 24uursnorm voor PM10 (zeg maar het ‘groffe’ fijn stof) wordt overschreden en dat loopt op tot 80-90% als je de strengere WHO-norm hanteert. Helaas is er geen verbetering te zien.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Luchtvervuiling bestaat uit een mengsel van gassen en deeltjes, zoals ozon en fijne stofdeeltjes. Ondanks de duidelijk afgenomen luchtvervuiling in de laatste 30-40 jaar, wordt sinds het begin van de jaren negentig systematisch aangetoond dat er een associatie bestaat tussen de concentraties van inhaleerbare stofdeeltjes in de lucht en negatieve effecten op de gezondheid. Fijn stof bestaat uit deeltjes met verschillende grootte, verschillende herkomst en dus met verschillende samenstelling. Fijn stof bestaat o.a.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijn stof is zowel op korte als op lange termijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid. De stofdeeltjes zijn zo klein, dat ze tot diep in de longen kunnen doordringen. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten.
Fijn stof of PM (particulate matter) is de verzamelnaam voor vaste of vloeibare deeltje, kleiner dan 10 micrometer, die in de lucht zweven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het beleid in ons land op vlak van fijn stof is een chaos. “Alleen met een gecombineerde aanpak kunnen we erin slagen om de toename van het fijn stof om te buigen naar een daling,” stellen Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en federaal volksvertegenwoordiger Kristof Calvo. Zij pleiten voor een interministeriële aanpak: de ministers van de verschillende regering zitten samen om werk te maken van milieuzones in de steden, een herziening van de milieupremies en een vergroening van de verkeersbelastingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Resultaten tweede grootschalige onderzoek naar samenstelling fijn stof bekend

Met het nieuwe rapport Chemkar PM 10 ‘hotspots’: Chemische karakterisatie van fijn stof in Vlaanderen 2008-2009 stelt de VMM de resultaten van het tweede grootschalige onderzoek naar de samenstelling van fijn stof voor. Daarvoor werd een jaar lang gemeten op drie achtergrondlocaties en op zes hotspots. Op dergelijke hotspots wordt de Europese daggrenswaarde voor fijn stof vaak overschreden.

Pages