uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Door een gebrek aan eenduidige politieke afspraken op lange termijn scoort ons land ondermaats op vlak van efficiënt klimaatbeleid in de Europese ranglijst van het Wereld Natuurfonds (WWF). Geen enkele lidstaat scoort goed.

Om tegen 2050 de broeikasgasuitstoot in de EU met 90 procent te reduceren, moeten de lidstaten drie keer meer inspanningen leveren dan nu. In de aanloop naar de 16de VN-klimaatconferentie willen de auteurs beleidmakers wakker schudden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België slaagt er niet in  om de uitstoot van verzurende stoffen onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap, dat vorige week verscheen, blijkt dat. We komen nog niet in de buurt van de Europese doelstellingen, die we met liefst 43 % overschrijden. Enkel Ierland doet nog slechter. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de Europese milieu- en gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week publiceerde de Deense klimaatcommissie in opdracht van de Deense overheid een rapport, dat aangeeft hoe Denemarken 100% hernieuwbare energie kan produceren tegen 2050. Dankzij de omschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem, kan Denemarken minstens 75% CO2 reduceren tegen 2050. Door daarnaast in te zetten op reducties in andere sectoren -in het bijzonder in de landbouw - kan Denemarken haar uitstoot met meer dan 80% reduceren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geen rem op uitstoot van Europese auto's

PARIJS, 13 juli 2010 (IPS) - Europa slaagt er niet in de uitstoot van broeikasgassen door auto's terug te dringen. Dat blijkt uit statistieken van de EU.

Er zijn geen vooruitzichten dat de Europese automobielsector erin zal slagen om haar uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 80 procent te verminderen tegen 2050. Volgens verscheidene studies is zo'n vermindering nodig om te vermijden dat temperatuur op de planeet met meer dan 2 graden stijgt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een rapport van het Europees Milieuagentschap, dat dinsdag verscheen, blijkt dat België er niet in slaagt om de uitstoot van verzurende stoffen voldoende onder controle te houden. De Europese doelstellingen voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) worden in België, zelfs indien alle voorziene bijkomende maatregelen worden uitgevoerd, met 77.000 ton of meer dan 40 procent overschreden. Daarmee hoort België bij de slechtste leerlingen van de Europese klas.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elke dag regent (of sneeuwt) het nieuwe plannen om onze autowegen uit te rusten met extra rijstroken. E131, E40,  Brusselse  Ring: zodra er fileleed te bespeuren valt klinkt de roep om extra rijstroken luid op. Logisch? Zo lijkt het toch. Effectief? Allerminst. Bijkomende rijstroken hebben op termijn maar één effect: meer Hoe meer rijstroken, hoe meer verkeer …, meer uitstoot en … meer files.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als er geen klimaatmaatregelen komen zullen we met de jaren alleen maar meer broeikasgassen uitstoten.

Het Journaal 11-12-09

http://www.deredactie.be/permalink/1.651490

 

Waarom moeten we ons iets aantrekken van Kopenhagen?

7 december 2009 (MO) - Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen een klimaattop plaats. Alma De Walsche beantwoordt een reeks veelgestelde vragen. De laatste vraag luidt waarom we ons iets moeten aantrekken van de klimaattop.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De uitstoot van vervuilende stoffen in Vlaanderen is de voorbije achttien jaar ruim gehalveerd en de emissie van broeikasgassen blijft binnen de Kyotonorm. Dat blijkt donderdag uit nieuwe rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Fijn stof blijft echter een probleem en de Europese langetermijnnormen voor ozonoverlast worden nog bijna overal overschreden.

 

Minder uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij het viaduct verspreidt de uitstoot zich, bij de boortunnel kan deze door ventilatoren naar ventilatie schachten of schoorstenen worden geleid en dan op grotere hoogte geloosd, waar snel verdunning optreedt tot achtergrondwaarde. Dit ventilatie proces zal computer gestuurd zijn, afhankelijk van de vervuilingsgraad in de tunnel wordt er meer of minder geventileerd.  Als voorbeeld: bij de nieuw te bouwen Coentunnel bij Amsterdam wordt een lozingshoogte van 25 à 30 meter voorzien. Er is daar veel op het luchtvervuilingsprobleem gestudeerd en het is terecht zeer ernstig genomen.

Pages