VMM

Aandeel gezinnen en verkeer wel groter

 

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen is vorig jaar blijven dalen in Vlaanderen. Wel neemt het relatieve aandeel van de gezinnen en het verkeer voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen toe.
 

Vlaanderen haalde in 2015 heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Maar er was wel een overschrijding voor lood en stikstofdioxide. De streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden overschreden in regio’s met metaalindustrie. Naar gezondheid toe vormt vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem.

 

Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie is:

Het afgelopen jaar zat er in België minder fijn stof in de lucht dan ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, die De Morgen kon inkijken. Het is de eerste keer dat alle meetplaatsen de Europese daggrens voor fijn stof haalden.

De Europese daggrens voor fijn stof is 50 microgram per kubieke meter. Die mag op een jaar tijd maar 35 keer worden overschreden. Vorig jaar haalden Vlaanderen en Brussel de norm al, nu slaagde ook Wallonië daarin.

De stad Antwerpen plant in 2016 de invoering van een ‘Low Emission Zone’ (LEZ) met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Oude, vervuilende (diesel)voertuigen zullen uit de stad geweerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met de stad Antwerpen zal de VMM de effecten op de luchtkwaliteit opvolgen.
 

De monitoring komt er op vraag van de stad Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Het behandelt de meetgegevens van de verschillende luchtmeetnetten in 2013. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). De afzonderlijke hoofdstukken behandelen de voornaamste luchtvervuilende stoffen (polluenten).

Ook een toetsing met de Vlaamse en Europese grens- en streefwaarden, een gezondheidskundige toetsing en de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen komen aan bod.

Pages