wegvervoer

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In haar veelbesproken aanbevelingen tikt de Europese Commissie België op de vingers voor de broeikasgasemissies in de sector transport. Als we de cijfers onder de loep nemen, dan valt op dat het Vlaams klimaatbeleid nauwelijks effect heeft op de emissies  van het wegvervoer waarvoor het verantwoordelijk is. Nieuwe en meer doeltreffende maatregelen dringen zich dan ook op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het cijfermateriaal van de EEA geeft een overzicht van de uitstoot opgemeten in de 27 EU-lidstaten tussen 1990 en 2007. Het agentschap registreerde de sterkste reducties in de emissies van zwaveloxides (SOx), die in deze periode met 72% daalden. Ook fijnstof (PM10 en PM2,5), en de drie belangrijkste gassen verantwoordelijk voor de ozonvorming in de atmosfeer, stikstofoxides (NOx), (niet-methaan) vluchtige organische stoffen (NMVOC's) en koolstofmonoxide (CO), werden gevoelig minder uitgestoten.