toon de mythische meccano studie

 

Anderhalf jaar lang heeft de Vlaamse regering beweerd dat het Meccano tracé is onderzocht en vergeleken met het eigen regeringstracé (BAM). Anderhalf jaar lang vragen wij die studie te tonen.

Meer dan 2500 mensen hebben in totaal meer dan 8000 vragen gesteld aan verschillende kabinetten en instanties.

Zij - jullie - hebben uiteindelijk via een klacht openbaarheid van bestuur ontdekt dat het Meccano tracé nooit is onderzocht. (Proficiat en bedankt :-)

De regering beweert echter nog steeds dat ze wel de nodige onderzoeken hebben gedaan. En ondertussen proberen ze langs andere wegen - weer zonder de eigen en Europese procedures te respecteren en zonder enige inspraak - Meccano onmogelijk te maken.

Dit moet echt stoppen. Vandaar dat wij de Vlaamse Ombudsdienst hebben gevraagd om voor ons tussen te komen, op kracht van onderstaande klacht. 

Ondertussen heeft minister Crevits het op haar genomen om op vraag van de ombudsman "klare taal" te spreken. Dat is, zacht uitgedrukt, niet echt gelukt. In omgekeerde volgorde (nieuwste document eerst) hieronder de hele processie die we hebben afgelegd om duidelijkheid te krijgen rond het bestuderen van de Meccano. 

We zijn er nog steeds niet. De regering lijkt er, om redenen die ons totaal onbekend zijn, op te staan om straks met de billen bloot te gaan voor Europa.

(Noot: dit verslag vraagt inspanning van u, de lezer, als u nieuw bent met de materie. Omdat het een dossier in beweging is, in omgekeerde volgorde, omdat het technisch en bureaucratisch is. We vinden dat we dit hele proces zo open mogelijk moeten voeren, maar de tijd om alles te herwerken en van de nodige duiding te voorzien, ook voor de toevallige bezoeker, ontbreekt ons. Voor meer informatie - of als u wil helpen met het duidelijker maken van dit dossier: info@ademloos.be


Commentaar (p 11/11) bij voorlopige stand behandeling klacht ombudsman van actiegroepen in commissie openbare werken 10/11);
(concentratie op Mevr. crevits, beperkte aandacht voor parlementaire inbreng, vormen de focus van dit schrijven).

(volledig verslag van commissie zal nog beschikbaar worden gesteld)

de ombudsman:
1) intro
- verwijst naar engere klacht van stRaten-generaal en ruimere klacht van Ademloos,
- dat zijn beoordeling een "work in progress" is,
- dat hij bezorgd is over het verleden,
- dat hij nog geen verzoening verwacht vandaag,
- dat hij hoopt dat hij het parlement hierbij kan helpen;
2) analyse en toetsing klachten
- ombudsman concentreert op:
2,1) deugdelijke correspondentie? ( eerder niet)
2,2) redelijke termijn? (eerder niet)
2,3) gebrek aan klare taal: waarom wordt afwijzing Meccano geconcentreerd op debat over tolvrijheid Kennedytunnel;
2,4) gebrek aan duidelijkheid over het waarom van de fundamentele keuzes;
2,5) ombudsman wil van parlement horen of men vindt dat er voldoende onderzoek is gedaan (o.a. naar alternatieven);

debat:

3,1 De Caluwe (C.D.&V. doet een ongelooflijk zware en intimiderende uithaal naar de ombudsman waarin hij hem populisme en "heulen met de vijand" (de actiegroepen) verwijt en gebrek aan verdediging van de regering en gebrek aan respect voor het democratisch functioneren algemeen en gebrek aan respect voor beslist beleid meer in het bijzonder.
De CD&V werd hierin door niemand gesteund, (nog) in het minst door Jan Peumans. Deze filippica duurde ruim een kwartier, zijn verontschuldiging een uur later 15 seconden.
3,2 de rest van het debat was zakelijk, wij verwijzen hiervoor naar het verslag wat meestal zeer prompt volgt.

4 repliek Mevr. Crevits met grote nadruk op formele "legalisatie":

4,1 de start van haar "legalisatie" zoekt zij in de staten generaal van 2000, georganiseerd door oud gouverneur Paulus;

"heel Antwerpen weet dat dit een maskerade was, waarbij de deelnemers niet wisten dat zij hiervoor gebruikt zouden worden, waarbij de persberichten vooraf gemaakt bleken en de deelnemers de volgende dag lazen dat zij akkoord waren geweest en als algemeen democratisch draagvlak hadden gediend. Dit is inmiddels algemeen bekend en beschreven".

4,2 de randvoorwaarden zijn algemeen bekend en dateren ook van 2000, Mevr. Crevits centreert op 2:
- Kennedy moet tolvrij blijven, Antwerpen mag geen tolstad worden;

stRaten-generaal heeft in het kader van Meccano nooit om tol gevraagd in de Kennedy, maar altijd om trajectsturing. Mevr. Crevits zwaait met een persbericht (?)van stRaten-generaal zonder dit verder te dateren of situeren.
Tol wordt hier én verder bewust gebruikt als een populistische term om S.G. voorstellen te "typecasten" en beschadigen. Dit is noch klaar noch fair.

- Kennedy moet Camionvrij worden omwille van Europese tunnelrichtljn en veiligheid;

Meccano voorziet ook een (selectievere) camionvrijheid" van de Ring, dank zij intelligente vormen van verkeersturing en trajectheffing;
Kennedy zal in alle opties aangepast moeten worden aan tunnelrichtlijnen van Europa. Ring zal in alle opties aangepast moeten worden bij Meccano om een stedelijke expressweg te kunnen worden).
Onder meer het terugbrengen van de snelheid naar 7O km per uur (cf. Barcelona etc.) zal de veiligheid én de geluidsoverlast én de fijn stofoverlast enorm verbeteren.

Een transeuropeantransportnetwerk dwars door een stedelijke agglomeratie is conceptueel volstrekt achterhaald: zie European green paper on freighttransport van 2004 (!)
- het vroegere argument dat Europa geen tol toestond in de Kennedy, waarop men het eerste S.G. voorstel weigerde, want niet conform randvoorwaarden, werd nu zedig terzijde gelaten;
Met name hierom weigerde de regering en BAM van 2005 t/m 2008 het vorige S.G. voorstel te onderzoeken;
het duurde inderdaad tot het internationaal en onafhankelijk onderzoek van ARUP/SUM om vast te stellen dat Europa helemaal niet gekant was tegen de idee van tolheffing in de Kennedy.
Dit debat is sowieso erg achterhaald door de spoedige invoering van rekening rijden. Zelfs het VVC stelt dat ze hun eigen doelstellingen niet halen zonder een vorm van veralgemeende tolheffing!.

Meer ten gronde:
het lijkt zeer kortzichtig om dit type van randvoorwaarden te hanteren (tol/afsluiting van KT) om in feite andere oplossingen uit te sluiten. Deze randvoorwaarden zijn absoluut niet tijdsbestendig: tol als instrument is nu al achterhaald door modernere en efficiëntere systemen, laat staan tegen 2020. En routesturing is nu ook al perfect mogelijk.
Het op eerder "kinderlijk principiële wijze " hieraan vasthouden dient natuurlijk een ander doel, het uitsluiten van ieder ander voorstel en zeker ieder voorstel wat niet op het BAM tracé loopt. (cf. klacht Ademloos: interventies Raf Suys in DAM groepen: "een debat over een ander tracé kan ik niet toe staan, want strijdig met goede relatie regering/Noriant"): ofwel het particuliere belang is belangrijker dan het zoeken naar de beste oplossing (sic)! Ook deze DAM groepen waren een maskerade: de gerapporteerde DAM groepen kwamen tussen oktober en eind februari exact één keer bijeen. Daarna was de regering in eindonderhandeling naar de "Kris Peeters timing van 31/3/2010.

Ook ten gronde: de minister sprak het woord gezondheid zelfs niet uit. Natuurlijk dateren de wetenschappelijke gegevens over gezondheid (vooral) van na 2000. Maar er is inmiddels zeer uitgebreide Europese regelgeving hieromtrent. België werd meermaals gewaarschuwd, heeft geen enkel uitstel meer gekregen en zal veroordeeld worden.

Als gevolg van de Ring 1 is Antwerpen in feite een stad aan een riool. Sanering hiervan zou topprioritiet moeten zijn. De regering maakt zich schuldig aan het handhaven van de huidige files als "burning platform".
Het domweg vasthouden aan politieke randvoorwaarden die technisch achterhaald zijn, maakt het toepassen van voortschrijdend inzicht onmogelijk en is dus amateuristisch, maar gezien de ernst van de m.n. medische gevolgen ook schuldig verzuim of erger (vrijwillige slagen en verwondingen?).

4.3 omgang met openbaarheid van bestuur:

4.3.1: de minister werd op een plateau geheven voor haar "algemene transparantie", (vooral CD&V en voorzitter commissie) maar minder voor die in dit Oosterweel dossier (de andere partijen).

De minister vond zelf dat VVC (Vlaams Verkeerscentrum), actief omgaat met openbaarheid omdat men al 2 keer een presentatie had gegeven.

De actiegroepen waren daar bij aanwezig en wijzen op het volgende:
- op 8/5/2010 verklaarde het management van VVC zich zeer geïnteresseerd om het Meccanovoorstel te onderzoeken, maar stelde hierbij dat men dit niet mocht van de Vlaamse regering;
- in juni 2010 vroeg Forum 2020 een offerte aan VVC voor zo'n onderzoek en werd herhaald dat VVC dit niet mocht van haar voogdijoverheid;
- in juni 2011 verklaarde ir. Peetermans waarom de Vlaamse regering het Meccanotracé niet onderzocht had en nooit zou onderzoeken. Toen waren Kris Peeters en de vakminister nog altijd bezig aan de aanvragers van de e-mailcampagne te antwoorden dat de meccanovoorstellen wel onderzocht waren.
- de eigen berekeningen van de modelleringen van het masterplan 2020 van het VVC kwamen eindelijk beschikbaar op ca. 15 september 2011 en werden daarna gedigitalliseerd. Op de essentiële cijfers zaten evenwel plakkertjes met nota's waardoor deze niet leesbaar waren en dus niet interpreteerbaar. Het door S.G. geformuleerde én door Mevr. Berx gesteunde verzoek om die plakkertjes te verwijderen werd geweigerd.
Het vvc werd en wordt dus gedegradeerd tot een " gerichtte subjectiverende ingeschakeling" ten dienste van het eigen gelijk, in plaats van objectiverend.
- dit werd ultiem gedemonstreerd door de VVC presentatie van 10/11, waardoor overigens ad absurdum bewezen werd dat de Minister voordien geen volwaardige studie had laten uitvoeren van het Meccano tracé.
- VVC wordt hier opnieuw ingeschakeld als strijdmiddel: TML wordt afgeserveerd zonder enig cijfer te tonen, zonder enig contact met de collega's van TML, zonder enig contact met stRaten-generaal.

Behalve de halsstarrigheid van de regering belette niets het VVC om het Meccanovoorstel echt te onderzoeken zoals reeds 20 maanden gevraagd wordt. De regering geeft duidelijk de voorkeur aan een steriel gevecht over onderzoekmethodes in plaats van een zoektocht naar het beste plan. Tot nu toe zegt de regering ook steeds dat ze het Meccanovoorstel ook niet zal onderzoeken in de komende procedures, tenzij binnen het kader van de randvoorwaarden. Dit is wellicht klare taal, maar hiervoor bestaat geen morele legitimatie.

In deze verdient de vraag van de ombudsman of voldoende onderzoek is gebeurd en zal gebeuren!) een zeer beslist negatief antwoord. N.B. VVC maakte al eerder bekend dat het in totaal 400 trajectstudies deed in de loop der tijd: allemaal binnen de randvoorwaarden! De randvoorwaarden dienen dus als een heilige én blinde koe.
(Frans gezegde: Entre le ridicule et le génial il n'y a qu' un tout p'tit pas).

4,3,2: m.b.t. actiegroepen:
- de minister klaagt aan dat haar diensten overbelast worden o.m. door de e-mailcampagnes van de actiegroepen:
2,267 vragen in kader openbaarheid van bestuur, terwijl zij al snel de gegevens op haar web had gepubliceerd.

Dit is ongeveer juist, wat betreft de totale opbouw van de campagne, nl. vragen om informatie, klacht naar de Beroepsinstantie, klacht naar ombudsman. De minister had op ieder moment in deze campagne correct kunnen zijn en zeggen dat ze de beweerde studie niet had uitgevoerd! Dat zou het voortzetten van de campagne zonder voorwerp hebben gemaakt en we zouden ze dan zeker onderbroken hebben.
Maar de minister gaf alleen routineuze, type-antwoorden, in vorm van een eenmalige inspanning die daarna op automatische piloot wordt uitgevoerd. Maar bovendien de minister bleef de waarheid geweld aandoen door te stellen dat het "beweerde" onderzoek van het S.G. voorstel was gebeurd. De beroepsinstantie aanvaardde evenwel de klacht dat dit niet was gebeurd. Toppunt van cynisme, de minister claimde desondanks dat ze gelijk had gekregen van de Beroepsinstantie, want de klacht was zonder voorwerp. "Zonder voorwerp" is voor de beroepsinstantie echter ambtelijke taal om te zeggen: "het rapport bestaat niet"! Een leek weet dit misschien niet. Een minister? Dat hier meer dan 2,200 mails voor nodig waren is dus de eigen verantwoordelijkheid van de minister, nl. gevolg van haar eigen gedrag.

tweede voorbeeld van de minister :3,300 vragen om gevangenis op te schuiven.

Dit zijn er inmiddels meer dan 4,000. Het verwijt naar de actiegroepen van haar (en de CD&V) is opnieuw dat burgers en actiegroepen geen respect hebben voor beslist beleid.
Dit is een zeer principieel punt. De regering én de meerderheid hanteert dit argument constant en discrediteert en beschadigt zo bewust burgers en actiegroepen. Dit is zeer onterecht. Dit kan zeer eenvoudig verholpen worden:
de regering kan voortaan spreken over twee categorieën van beslist beleid:
- Beslist Beleid Ante Procedures en Beslist Beleid Post Procedures.
Daarmee geeft ze ten minste aan dat de procedures tot iets dienen in plaats van het deelnemen aan procedures eigenlijk systematisch te ontmoedigen:
- door de techniciteit,
- door de korte timings voor zeer complexe materies;
- door daarna hier zelfs niets mee te doen (c.f.r. 17.000 klachten tegen bouwaanvraag Antwerpen);
- door ook met alle andere adviezen van de eigen organen niets te doen (cf. Gecoro, Adoma en Vlacoro, gemeenteraad, college én de volksraadpleging van Antwerpen), Gecoro en Vlacoro en alle klachten van burgers en belangengroepen bij gevangenis Beveren;
- door ook alle voorgaande klachten van burgers en actiegroepen te negeren, cf. Antwerpen en Beveren en het "Besliste Beleid Ante Procedures" dus keihard door te voeren.
Waarbij de minister van Justitie (lopende zaken!!!) het zelfs bestaat te zeggen: "ik (sic!) zal de boetes met plezier betalen".

In dit licht bezien kan men o.i. besluiten dan dat de reacties van de actiegroepen als eerder mild doch van trage vasthoudend beschouwd mogen worden.
Trage vastheid is een kwaliteit bij premiers maar hinderlijk bij actiegroepen?
De legitimering van de regering is formeel, maar onvoldoende moreel onderbouwd.

Kernvragen i.v.m. vervolgdebat op 24/11 in het kader van de vraag van de ombudsman: is er vlgs. het parlement voldoende onderzoek gebeurd? Wat de actiegroepen betreft plaatst dit zich in de onmiddellijke toekomst:

5.1) is "de Meccano" afgevoerd (.o. a. als gevolg van goedgekeurd en/of beslist beleid (Crevits, Peumans, Decaluwe), of is de Meccano voorwerp van vergelijkend onderzoek zoals de Vlaamse en Europese regelgeving dit voorschrijft?
5.2) indien ja, garandeert de regering dan dat de gevangenis of andere projecten voordien niet gebouwd worden op het tracé van de Meccano, ergo dat deze vergelijking niet bewust zonder voorwerp wordt gemaakt?
5.3) zal dit onderzoek plaats vinden vanuit de zoektocht naar de beste oplossing, incl afwegingen als gezondheid, milieuschade etc) en zonder politieke en tijds- en techniekgebonden randvoorwaarden?
N.B. ook in het kader van het ARUP/SUM onderzoek werden randvoorwaarden opgeheven omdat die een zinvolle vergelijking onmogelijk maakten en daardoor het zoeken naar de beste oplossing niet dienden.
5.4) zal duidelijkheid worden gecreëerd over de volgorde van de eventuele werken in het kader van het MER en het RUP onderzoek? Een Oosterweel zonder A 102 en R11 is een ramp voor de gezondheid, en stadsontwikkleing;
5.5) zal het MER onderzoek compleet zijn, incl ten minste de A 102, of gaat men naar een saucissonering waarvoor het Vlaams gewest op straffe van zware boete werd gewaarschuwd door de Europese commissie.
5,6) is het uitvoeren van deel 1, de werkzaamheden op Linkeroever een opstap die kan overwogen worden, of is het parlement van oordeel dat geen enkele voorafname kan in overweging genomen worden, ook niet omwille van de goede relatie tussen de regering en een groep aannemers**.

6) ten slotte: klare taal:

wij zijn onvoldoende vertrouwd met de juridische (?) politieke (?) draagwijdte van deze uitdrukking. De taal van bijv. Min. Pres. Peeters, min. Crevits e.a. is altijd bijzonder klaar in de betekenis van duidelijk. Ons probleem is veeleer dat m.n. de regering zaken zegt en voorstelt ten dienste van de eigen visie en doelstellingen, waarbij men het propageren van deze doelstellingen belangrijker vindt dan iedere andere overweging, waaronder het spreken van de "waarheid" cf supra.

Indien gewenst illustreren we dit maar in onze klacht aan de ombudsman werd hier zeer veel materiaal voor geleverd.
De beweringen over de timing van de gevangenis, de beweerde studie van het Meccanovoorstel, het beweerde beantwoorden van de correspondentie van de vragers om openbaarheid van bestuur (niets van het gestuurde materiaal beantwoordde aan het verzoek, zie beroepsinstantie), idem voor de voor 2008 gedane klachten over het partijdige MER onderzoek, toen dezelfde minister hetzelfde gedrag vertoonde*.

 

Ademloos blijft uitzien naar de behandeling ten gronde van haar ruimere klacht. Wij begrijpen evenwel de tijdsdruk van de ombudsman m.b.t. de latere indiening van onze klacht, en uitten onze waardering voor zijn inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Guido Verbeke, secretaris,
Wim van Hees, voorzitter,
van Ademloos.

*1) ons doel is niet het maximaal beschadigen van de vakminister. Wij hebben respect voor het vakvrouwschap van de minister, zij rijdt evenwel op de verkeerde brug en lijdt onder de verkeerde tunnelvisie.
Vandaag bijv. volhouden dat de Meccano het doorgaand (vracht)verkeer te ver de stad rond doet rijden is werkelijk onbegrijpelijk als uitspraak van een minister van openbare werken. Wij zouden dit graag getoetst zien aan de verantwoordelijkheid van min. Jo Van Deurzen, partijgenoot en minister volksgezondheid.
**2) wij hebben geen enkel probleem met Noriant, iemand moet de eventuele werken uitvoeren, maar wij hebben het grootste probleem van de wereld dat de historische voorkeursbehandeling voor Noriant, uiteindelijk zou leiden tot de voor Antwerpen én Vlaanderen verkeerde oplossingen. Dat deze voorkeursbehandeling de dieperliggende reden zou zijn voor het handhaven van het BAM tracé is natuurlijk onverdraaglijk en onaanvaardbaar.

N.b. de suggestie van De Caluwe (CD&V) dat de kosten van openbaarheid van bestuur zouden moeten worden berekend werden weggewuifd. Voor zijn informatie: openbaarheid van bestuur is Europese regelgeving, dateert van 1998 het verdrag van Aarhus, het Vlaamse decreet dateert van 26 maart 2004, minister president Bart Somers, sindsdien onveranderd).


 

 

SITUERING VAN DE KLACHT

1. Op 20 september 2011 formuleert Ademloos klacht 2011-558, die samenhang vertoont met de op 15 september 2011 door de ombudsman beoordeelde, klacht 2011-0417 van stRaten-generaal.

Beide klachten hebben betrekking op grotendeels dezelfde bestuursomgang met het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk in het algemeen en met Meccano-tracé in het bijzonder. Meccano is een alternatief voor het BAM-tracé, dat de Vlaamse overheid voorstaat.

Er zijn ook verschillen tussen de beide klachten. Ademloos breidt de scope van stRaten-generaal uit op drievoudige wijze:

1.1.Terwijl stRaten-generaal vooral focust op de bevoegde minister, klaagt Ademloos over de parlementsvoorzitter, over diverse leden van de Vlaamse regering, over de Antwerpse burgemeester en over de nv BAM. Al die instanties formuleerden ondertussen ook hun repliek op de Ademloosklacht.

1.2.Voorts vindt Ademloos dat er sprake is van “conspiratief en normloos gedrag” en hun argumenten gaan breder dan wat het geval was bij stRaten- generaal. Zo komen bijvoorbeeld “ruim 17.000” door de overheid nooit beantwoorde bezwaarschriften veel prominenter aan bod. Samengevat en heel concreet denkt Ademloos dat de relatie met 8 aannemers het belangrijkste aspect is in “6 jaar strijd voor een betere oplossing dan het sluiten van de ring langs de kortste weg”. Ademloos maakt dit argument concreet onder verwijzing naar beweerde uitspraken van een kabinetschef.

1.3. Ademloos kadert de eigen klacht ook uitdrukkelijk in een perspectief van mogelijk herstel en voorkoming en besteedt daarbij heel wat aandacht aan de te bouwen gevangenis te Melsele.

HET AAN DE KLACHT GEGEVEN GEVOLG

2. Vooraf op 10 november 2011 komt Meccano nogmaals mee ter sprake in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

3. Ontvankelijkheideneersteaanbeveling.

Sommige aspecten van de Ademloosklacht zijn formeel niet ontvankelijk voor de ombudsman. Zo zit de zaak van de gevangenis van Melsele momenteel voor een rechter.

Toch heeft de ombudsman eerder al vastgesteld dat geïsoleerde (ministeriële) bestuursomgang hier niet los gezien kan worden van meer algemene bestuurlijke omgang door de Vlaamse overheid tout court (zie randnummer 3, in fine, van het oordeel stRaten-generaal).

De ombudsman blijft denken dat het Vlaams Parlement - als hoogste residuair bevoegd orgaan in de parlementaire democratie - de uitgelezen instantie is om de voortgang te blijven monitoren van de aanpak van het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk, waaronder inbegrepen de bestuursomgang met Ademloos en stRaten-generaal.

De Vlaamse Ombudsdienst beveelt de Vlaamse overheid aan om op 10 november 2011 niet alleen de bestuursomgang met stRaten-generaal, maar ook die met Ademloos te bekijken.

4. Kwalificatieentweedeaanbeveling.
De Vlaamse Ombudsdienst heeft de Vlaamse overheid in deze zaak al gewezen op de ombudsnormen (8) deugdelijke correspondentie en (13) redelijke behandeltermijn (zie randnummer 4, voorlaatste alinea, van het oordeel stRaten- generaal). Die kwalificaties slaan ook op de bestuursomgang met Ademloos, omdat het gaat om grotendeels dezelfde bestuursomgang.

Wel lijkt Ademloos aan te sturen op een echt parlementair onderzoek, wanneer de klacht bijvoorbeeld spreekt van “systematisch bedrog [ten nadele] van de commissie openbare werken, het parlement [...]”. De ombudsman doet opmerken dat er daartoe specifieke procedures bestaan, die het prerogatief zijn van het parlement en van de parlementsleden. De Ademloosklacht bevat te weinig concrete aanwijzingen om de ombudsman ervan te overtuigen om zelf zo’n parlementair onderzoek aan het Vlaams Parlement aan te bevelen. Beweerde uitspraken van een kabinetschef wegen daarvoor echt wel te licht. In die omstandigheden en met 10 november 2011 in het vooruitzicht en in het licht van de hierna volgende derde en belangrijkste aanbeveling, zal de Vlaamse Ombudsdienst vandaag ook niet dieper ingaan op de eigenlijke Ademloosklacht.

Deze beoordeling staat dus bijvoorbeeld ook niet teveel stil bij die “ruim 17.000” bezwaarschriften. In de mate dat het zou gaan om een reeks gestandaardiseerde bezwaren in het kader van een voorbijgestreefde procedure, beveelt de Vlaams ombudsman de Vlaamse overheid wel aan om een duidelijke algemene verklaring af te leggen over het lot van deze bezwaarschriften en daar ook de nodige ruchtbaarheid aan te geven. De Vlaamse Ombudsdienst vindt niet dat de Vlaamse overheid “ruim 17.000” individuele antwoorden moet formuleren.

page2image20896
page2image21168
page2image21440

5. Derde en belangrijkste aanbeveling.
De Vlaamse Ombudsdienst heeft ondertussen goed begrepen dat ook Ademloos vindt dat enkel “vertrouwenwekkend” onderzoek - en dus uiteindelijk het debat over de grond van de zaak - de weg wijst richting verzoening, herstel en voorkoming.

Inmiddels zowat vijf maanden geleden, heeft de bevoegde minister in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 15 juni 2011 zulk onderzoek ook beloofd - zie het door de minister in het vooruitzicht gestelde onderzoek door het Vlaams Verkeerscentrum van het zogenaamde “nieuwe onderzoek van TML (Transport en Mobility Leuven)” (Plen nr. 41, p. 16).

De Vlaamse Ombudsdienst beveelt het parlement aan om zich mee te laten leiden, niet alleen door de eerder door de ombudsman gevraagde klare taal (zie randnummers 4 en 5, oordeel stRaten-generaal), maar ook en vooral door de mate waarin het parlement dit nieuwe eigen overheidsonderzoek al dan niet toereikend acht.

Bart Weekers Vlaams ombudsman 8 november 2011

Inventaris

 1. I  Ademloosklacht 2011-558 (p.m.), alsmede de antwoorden van de verschillende aangeschreven bestuursinstanties

 2. II  Hand. Plen. 41 VLP, 2010-2011 – p.m. voor allen, aangezien dit een bij alle betrokkenen goed bekend openbaar stuk is, dat men kan raadplegen op www.vlaamsparlement.be

 3. III  Op www.vlaamseombudsdienst.be, rubriek nieuws, staat de hier vaak ter sprake gebrachte klacht 2011-417 van stRaten-generaal, met inbegrip van het oordeel van 15 september 2011 in die zaak.


 
page3image13464
page3image13736
page3image14008

 

 

Wim van Hees,

voorzitter van Ademloos,

inwoner van Antwerpen/Vlaanderen/België.

 

 

Zeer geachte heer Weekers,

 

 

Hierbij de Ademloosklacht  bij uw ombudsdienst in verband met gang van zaken in het Oosterweeldossier.

 

Na zorgvuldige lezing van de stukken van stRaten-generaal, van de beroepsinstantie en van uw antwoord 

aan stRaten-generaal hebben wij besloten ook namens Ademloos klacht  in te dienen bij uw parlementaire ombudsdienst. 

 

Wij wensen evenwel onze klacht qua scope uit te breiden op volgende wijze:

 

scope qua personen:

1) wij dienen deze klacht in namens alle personen die in de lente van 2010 en 2011 deelnamen aan de 

acties tot het bekomen van openbaarheid en zorgvuldigheid van bestuur in dit dossier. 

2) wij dienen deze klacht in tegen alle personen die in onze actie werden aangesproken om mee te helpen in

het tot stand brengen van openbaarheid van bestuur: Dhr. Kris Peeters, Mevr. Crevits, Mevr. Lieten, Dhr. Muyters, Dhr. Patrick Janssens, Dhr. Jan Peumans en de N.V. BAM.

 

scope qua breedte van de klacht:

3) het verzoek van stRaten-generaal was sterk gericht op het argumenteren dat alle regels rond openbaarheid van 

bestuur werden geschonden en dat dit leidde tot onbehoorlijk bestuur; naast de klacht dat dit beleid leidde tot het niet 

naar behoren onderzoeken van een superieur project. Wij ondersteunen deze klachten.

4) wij wensen argumenten te ontwikkelen waaruit blijkt dat het gebrek aan openbaarheid van bestuur, hoewel op zich zelf

zeer ernstig, bovendien systematisch is en in werkelijkheid een maskerade voor een veel zwaarder vergrijp: "conspiratief gedrag"

in strijd met  goed en voorzichtig bestuur. Met bovendien een "conspiratief doel": het dienen van een particulier belang in plaats van het algemeen belang.

5) wij wensen dit deel van onze klacht af te sluiten met het argumenteren waarom het besluit van de ombudsdienst

op het verzoek van stRaten-generaal aanvulling behoeft in het licht van de punten onder 1 t/m 5. Wij suggereren een veel ruimer optreden en met name een belangrijk  herstel in de gang van zaken die ontstaat als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Wij vragen ten slotte "het verlaten van deze onheilspellende route waarbij normloos gedrag vanwege de overheid de nieuwe norm lijkt te zijn".

 

 

Wij gaan hier nader op in:

 

(1) scope qua personen

 

1.1. het betreft hier in totaal waarschijnlijk ten minste 2.500 personen, waarvan bijna 500 in de lente van 2010 en ruim 2.000

in de lente van 2011. Omdat in beide gevallen de klachten werden ingediend bij meerdere beleidsverantwoordelijken via een web-actie,

kunnen we  spreken van een "gedragen verzoek", want deze klachten zijn in totaal 9 tot 10.000 maal ingediend bij genoemde beleidsverantwoordelijken.

 

Men mag dan, lijkt ons, verwachten dat de betrokken overheid de ernst van de situatie inziet en haar uiterste best doet

aan de duidelijke verzuchtingen van een aanzienlijk deel van de Antwerpse bevolking tegemoet te komen.

De overheid is ruimschoots voorzien van goed opgeleide mensen, communicatie verantwoordelijken, etc.

Iedereen in de professie weet dat achter iedere "klager" een veelvoud zit van mensen die dezelfde zorgen en verzuchtingen "delen", doch allang afgehaakt hebben en gestopt zijn hierover contact op te nemen met de bevoegde instanties. 

Zowel de klacht van stRaten-generaal als ons volgend betoog maken volstrekt duidelijk dat de overheid onvoldoende  zorgvuldig handelde in de omgang met onze verzoeken.

 

Wij onderschrijven dus de klacht van stRaten-generaal en verwijten de betrokken overheden een gebrek aan zorg, zorgvuldigheid en het niet bijdragen tot een beter begrip en inzicht van de verzoekers. Dit is niet wat van behoorlijk bestuur kan, mag én moet verwacht worden.

 

2.1. de genoemde beleidsverantwoordelijken hebben zeer snel hun reacties gecoördineerd. Waarbij volksvertegenwoordiger en 

burgemeester Janssens slechts een zeer beperkt aantal mails heeft beantwoord. BAM heeft nauwelijks geantwoord en volstrekt naast de kwestie.

Minister Muyters idem.

De stedelijke en parlementaire ombudsdienst werden zeer snel door onze in een informatiemodus geplaatst, evenals het kabinet van parlementsvoorzitter Jan Peumans. Bij parlementsvoorzitter Peumans hebben we hiermee aan zijn verzoek voldaan zijn diensten niet  te overbelasten, nadat hij erop gewezen had dat het gevraagde document niet op zijn dienst was. Hij draagt nochtans een specifieke eigen verantwoordelijkheid als voorzitter van de commissie openbare werken. Wij gaan hier verder op in.

M.P. Peeters en Mevr. Crevits hebben geconcerteerd geantwoord aan "onze verzoekers". Mevr. Crevits als vakminister natuurlijk het vaakst.

En systematisch met het niet dienen van de waarheid,  met het spuiten van mist (door uw diensten klare taal genoemd?), met het weigeren te beantwoorden aan de eisen van behoorlijk bestuur.

Dit gebeurde duidelijk met de stilzwijgende steun van al haar collega's én de fracties van de meerderheid én het college van Antwerpen.

Ook hier gaan wij verder dieper op in.

 

In alfabetische volgorde benaderden verzoekers om documenten en concrete antwoorden:

 

2.1.1. BAM N.V. Zoals uit bijgevoegde documenten blijkt heeft de N.V. BAM zich eigenlijk volledig onttrokken aan de eigen plicht tot het ernstig beantwoorden van de ontvangen verzoeken.

BAM is hiermee consistent met het eigen imago om de Antwerpse bevolking niet ernstig te nemen. Dit is te betreuren, wij zien het opheffen van deze organisatie dan ook met veel ongeduld tegemoet.

Een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van deze instelling, zeker ook qua communicatie en verantwoording lijkt op zijn plaats.

 

2.1.2. Mevr. Crevits. Minister Crevits is in deze ook consistent met haar historisch gedrag. Zij maakt zich namelijk  uitdrukkelijk schuldig aan recidive, en geeft zo blijk van een gebrek aan respect voor het democratisch bestel waar zij zo'n belangrijke functie in vervult. Immers ook in 2007 reeds legde stRaten-generaal klacht neer bij de ombudsdienst.

Mevr. Crevits negeerde de eerste klachten en kwam pas in actie na een tweede aansporing van uw dienst.  In dit licht is de "window" die u aanbiedt op het verzoek van stRaten-generaal in onze ogen ten enen male onvoldoende. Zij hoeft alleen klare taal te spreken, een weinig gedefinieerd begrip, terwijl zij (supplementair) verplicht zou moeten worden zeer veel te herstellen. Op zeer korte termijn. En zeer veel te voorkomen, met name de inplanting van de nieuw te bouwen gevangenis, die men <weigert 100 meter te verplaatsen. Het heeft geen enkele zin dit nu toe te laten om haar achteraf te verwijten dat het niet onderzoeken van een reëel alternatief, wat met een totaal gebrek aan voldoende motivatie weggewuifd wordt, niet beantwoordt aan de normen van behoorlijk bestuur. Voorkomen is  in deze vele malen beter dan genezen. 

De klare taal beperkt zich bovendien tot een in feite deelaspect van het geheel: waarom moet de Kennedy tolvrij blijven – zie ook verder. Met een verschil in visie op zo'n deelaspect kan men toch geen bedrieglijk optreden van 16 maanden motiveren. En het motiveert toch ook onvoldoende alle regeringsbesluiten die hier het gevolg van waren.

 

2.1.3. Dhr. Janssens. Wij stellen ook burgemeester Janssens persoonlijk in gebreke; hij is immers zowel burgemeester van Antwerpen als volksvertegenwoordiger en dus dubbel betrokken. Hij is bovendien vanaf december 2009 (op verschillende wijze) op  de hoogte van de "in & outs" van het Meccanoplan. Hij is ook betrokken bij de ministeriële werkzaamheden en zetelde direct en/of  indirect in de onderhandelingscommissies. Bij deze aantallen klachten/verzoeken had hij een ernstig onderzoek moeten instellen naar de grond van de zaak.

Hij had  in zijn dubbele rol en verantwoordelijkheid ten minste moeten (waken over) het tot stand brengen van de waarheid. 

Hij heeft bovendien op een stedelijk niveau voldoende competentie ter beschikking. Burgemeester Janssens is bijgevolg medeplichtig aan het disfunctioneren van de Vlaamse Overheid in deze.

 

2.1.4. Mevr. Lieten. Wij stellen ook minister Lieten persoonlijk in gebreke, hoewel zij veruit het snelste reageerde. Maar daarna sloot zij zich aan bij de routine. Als vertegenwoordigster van de SP-A kende zij het Meccanodossier goed (en tijdig).

Zij is ook goed omringd in deze. Zij had dus perfect kunnen weten wat er hier aan de hand was. Aangezien zij persoonlijk aangesproken werd, maar zich aansloot bij het "kabinetshandelen" in deze is zij ten volle medeverantwoordelijk.

 

2.1.5. Dhr. Muyters. Wij stellen eveneens minister Muyters persoonlijk in gebreke. Hij is afzonderlijk aangeschreven. Hij neemt deel aan de ministeriële werkgroep rond dit dossier. Hij vertegenwoordigt hierin de NV-A. 

Er zijn voldoende inspanningen geleverd om hem en/of zijn partij te wijzen op de te wraken manier waarop hier aan politiek werd gedaan.

Hij heeft zich geallieerd aan de communicatie van de vakminister (mevr. Crevits). Minister Muyters neemt bovendien actief deel aan het conspiratieve gedrag waaraan de Vlaamse regering zich in deze schuldig maakt. Hij heeft met name in de kwestie van de federale gevangenis een faciliterende en accelererende rol gespeeld.

 

2.1.6. Dhr. Peeters. Wij stellen minister-president Peeters persoonlijk in gebreke. Reeds sinds 2004 is hij als vakminister of M.P. persoonlijk bij dit dossier betrokken. Reeds in 2009 was hij op de hoogte van het ontstaan van het Meccanovoorstel. En van de enorme steun die dit had bij vele relevante sterkhouders rond dit probleem. Hij kondigde multimediaal aan dat hij het BAM-trace als onderdeel van het Masterplan 2020 zal betonneren (Kanaal Z, september 2010).(Aangekondigde opdracht voor het eerste traject voor de september verklaring 2011).

Hij doet dit nu ook via een nooit geziene snelle besluitvorming en uitvoering van het dossier Federale Gevangenis Beveren. Waarbij de vakminister van justitie Stefaan De Clerck (lopende zaken!) stelt dat hij eventuele boetes met genoegen zal betalen - over een voorbeeldfunctie in termen van het departement justitie gesproken. De volstrekt redelijke verzoeken deze gevangenis gewoon 100 meter op te schuiven werden én worden genegeerd. De regering-Peeters had probleemloos het verzoek d.d. 18 mei 2011 van de Vlacoro kunnen steunen om te onderzoeken of en in welke mate de geplande gevangenis en het Meccanotracé ruimtelijk verenigbaar zijn op de voorziene bouwsite te Melsele, en of de gevangenis niet simpelweg honderd meter kan worden opgeschoven. De federale regering zou zich aangepast hebben.

 

2.1.7 Dhr. Peumans. Wij stellen de voorzitter van parlement en van de commissie openbare werken Jan Peumans persoonlijk verantwoordelijk. Wij kennen én waarderen Jan Peumans om zijn vakkenis. Hij volgde dit dossier als geen ander.

Hij was bij alle presentaties, hij wist dat mevr. Crevits een verkeerde voorstelling van de feiten gaf. Toch moedigde hij de minister tijdens een commissiezitting aan een vraag van parlementslid Reekmans niet te beantwoorden, op verkeerde gronden, deze vraag was namelijk niet in een voorgaande commissie behandeld. Hij had ook later alle gelegenheid van de wereld om de voorstelling van de feiten te onderzoeken. Naar wij aannemen behoort dat ook tot zijn diverse verantwoordelijkheden. Hij kreeg onze brieven. Hij reageerde met de opmerking dat de documenten niet in zijn kabinet lagen. En verzocht zijn diensten niet te ontwrichten. Wij hebben hem daarna op de hoogte gehouden. Als "behoeder" van het "systeem" heeft hij te weinig ijver aan de dag gelegd. Dat de documenten niet bij hem lagen is een flinterdun excuus. (Te dun!).

 

Summa summarum alle personen die wij massaal in deze actie betrokken dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk kunnen we spreken van "conspiratief gedrag".

 

(3) scope van de klacht

 

3.1: de persoonlijke verantwoordelijkheid van de minister-president

 

3.1.1. De klacht van stRaten-generaal geeft met een onwaarschijnlijke precisie weer hoe de regering, met volle steun van het college van Antwerpen, in dit dossier functioneerde en manoeuvreerde om het eigen voorstel systematisch te bevoordelen en het Meccanovoorstel te negeren. 

Dit is een hallucinant verhaal. Waarbij de eerste minister president zelf de meester-regisseur was.

 

3.1.2. Als Ademloos brengen we even in herinnering dat de vraag van de volksraadpleging de loop van het BAM-tracé betrof. De minister-president had namelijk persoonlijk het Antwerpse akkoord onderuit gehaald om de vraag om te bouwen naar een keuze tussen brug en tunnel. De volksraadpleging vroeg de Antwerpse bevolking dus klaar en duidelijk te kiezen voor of tegen het BAM-tracé.

De eerste minister wist dit perfect. Voor TV verklaarde hij als de Antwerpse bevolking nee stemt is dat nee tegen het BAM tracé.

Onze slogan was overigens ‘Het BAM-tracé Stem nee’. De opkomst was 36 %, ondanks een massale ontmoedigingsstrategie door tegenpartijen. En de uitslag was 60/40 Nee. 

 

3.1.3. Omwille van de volksraadpleging had de stad Antwerpen tot 25/10/2009 tijd gekregen om haar advies over de bouwaanvraag uit te brengen. De stad en al haar onderliggende adviesraden én de gemeenteraad adviseerden unaniem negatief over de bouwaanvraag op het BAM-tracé. In de adviezen werd uitdrukkelijk gesteld dat alternatieve tracés meer noordwaarts gelegen verder onderzocht moesten worden. Het Meccanotracé beantwoordt daar perfect aan.

Tijdens de procedure voor de bouwaanvraag hadden burgers, actiegroepen en belanghebbenden allerhande een ongezien aantal bezwaarschriften ingediend (ruim 17.000). Bij de besluitvorming richting de regeringsbeslissingen van maart en september 2010 werden deze klachten zelfs nooit bekeken. Zo gaat deze overheid om met haar eigen inspraakprocedures: respectloos en onbehoorlijk. Duizenden burgers namen de moeite om de bouwaanvraag door te nemen en hun bezwaren op te stellen. Die bezwaren verdwenen meteen in een administratief schuif, om er nooit meer uit te komen. Tot op heden weten al deze mensen niet wat de overheid denkt over de ingediende bezwaren.

 

3.1.4. Op 20/10/2009 had Kris Peeters de stad reeds in snelheid gepakt en de oprichting aangekondigd van 7 werkcommissies, de zog. DAM-werkgroepen. Alle commissies zouden voorgezeten worden door Raf Suys, kabinetschef van minister-president Kris Peeters. Op dat moment moesten de stad Antwerpen en diverse adviesraden nog een uitspraak doen over de kwestie – zie 3.1.3.

 

3.1.5. Kris Peeters was de eerste van zijn regering om op 22/2/2010 persoonlijk kennis te nemen van de managementsynthese van het Meccano voorstel, twee dagen voor de persconferentie door Forum 2020. Op aanvraag van zijn kabinet werd deze synthese meteen "kapot" geschreven door ir. Debaere in de zogenaamde DAM V-nota. Ir. Debaere was op dat tijdstip project verantwoordelijke van de Lange Wapper voor de NV BAM maar schreef de nota niet in die hoedanigheid. Voor het schrijven van de nota werd hij in feite deeltijds een kabinetsmedewerker van de Minister-President. Om de waarde van het Meccano voorstel te evalueren richtte de minister-president zich dus tot een ambtenaar die reeds jarenlang als taak had om het BAM-tracé tot stand te brengen. Hoe veel meer rechter en partij kun je zijn in deze? De nota van ir. Debaere stond vol verkeerde assumpties en bevooroordeelde inschattingen over een alternatief waarvan hij op dat moment enkel een managementsynthese had gekregen. De nota werd op amper 24 uur tijd gepend  en vervolgens uitgedeeld aan de ministers op de volgende ministerraad. Er bestaat geen verslag van de behandeling van deze nota op de ministerraad, noch bestaat er een akkoord van de ministers over de inhoud van het document. Hoe ernstig is dit nog?

 

 

3.1.6 Op 24/2/2010 probeerde Kris Peeters deze BAM-nota van ir. Debaere te proclameren tot de "regeringsafbraaknota" van het meccano tracé, hij werd hierin niet gevolgd door zijn Oosterweel comité.

 

3.1.7. Op 24/2/2010 vond de persconferentie van Forum 2020 plaats over het nieuwe Meccano voorstel. De voltallige pers tekende present. Grote afwezige was de krant De Standaard. Daags na deze persconferentie torpedeerde De Standaard het Meccano voorstel - hierbij puttend uit de inmiddels gelekte afbraaknota van BAM-ingenieur Debaere. Toegelicht op het kantoor van BAM aan Bart Brinckman.

 

3.1.8. Binnen de  week nog presenteerde het Vlaams Verkeerscentrum in de beslotenheid van één van de DAM commissies zijn "voorlopige studie van het Meccano tracé". Zie hierover ook de klacht van stRaten-generaal, zoals bij uw diensten ingediend. Daags nadien publiceerde De Standaard, opnieuw in exclusiviteit, uitvoerig uit deze studie.  Het zou het enige document blijken uit de DAM-werkgroepen die gelekt werd naar één bron van de pers. Toen reeds was duidelijk dat Forum 2020 en burgers met hun voorstel tot alternatieve aanpak van een mobiliteitsproblematiek verwikkeld raakten in een politiek spel van lekken die tot doel hadden dat alternatief zo vlug mogelijk verdacht te maken. Met een evenwichtige aanpak van de problematiek of met het correcte kansen gunnen van alternatieven aangedragen uit de samenleving had dit weinig te maken.

 

3.1.9. Einde maart 2010 presenteerde ingenieur Peetermans in de commissie openbare werken het verslag van het (voorlopig) vergelijkend onderzoek dat hij en ingenieur Debaere hadden uitgevoerd over het BAM-tracé vs. het Arup/Sum tracé. Het Meccano tracé kwam hierin voor met autonome werking. Dit wil zeggen zonder sturing. Het voldeed niet. Alsof het BAM-tracé wel zou voldoen zonder sturing. Alsof de nieuwe ring rond Rijsel zou functioneren zonder sturing, enzovoort.

 

Minister-president Kris Peeters en zijn medewerkers zijn ons inziens de grote regisseurs van dit onwaarschijnlijk voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Voor de rest van het systematisch bedrog van de commissie openbare werken, het parlement, de commissie openbaarheid van bestuur, de media, de actiegroepen, het publiek, verwijzen we verder naar de gedetailleerde verslagen van stRaten-generaal en Ademloos in het slot van deze nota. O.i. gaat het ook om de collectieve verantwoordelijkheid van het uitgebreide ministeriële comité ‘Oosterweel’.

 

3.2. de verantwoordelijkheid van vakminister Crevits

 

Zeer ernstig feit is dat Mevr. Crevits zelfs in haar antwoord aan de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur opnieuw mist spuit door twee grove fouten te maken met de data, die een totaal verkeerd licht werpen op de aard van de klacht en daarom geen vergissingen zijn. Even erg is dat het kabinet van Mevr. Crevits op 25/2/2010 reeds een presentatie kreeg van het Meccano voorstel en vervolgens met voldoende kennis van zaken en zonder beroep te doen op de aangeboden hulp van stRaten-generaal een opdracht formuleerde aan het Vlaams Verkeerscentrum om rap rap een onderzoekje te doen, met zes varianten die voorspelbaar in het  nadeel waren van het Meccano voorstel, om daarna te beweren dat dit voorstel ernstig onderzocht was.

Dit gedrag is op geen enkele wijze in overeenstemming te brengen  met de waardigheid van haar ambt, of met de enorme belangen van een goede oplossing van dit probleem, voor Antwerpen én voor Vlaanderen.

Dit gedrag dient ernstig onderzocht.

 

(4) het conspiratieve doel van dit conspiratieve gedrag: een ander tracé no way!

 

In (3) argumenteerden wij dat de kwestie van het gebrek aan openbaarheid van bestuur, hoewel ernstig, eigenlijk slechts een maskerade is van veel zwaardere vergrijpen tegen behoorlijk bestuur.

 

4.1. Wij brengen in herinnering het jaar 2005, het allereerste moment dat er in het kader van het GRUP klacht kon worden ingediend tegen de voorgestelde Oosterweelverbinding op het gekende BAM tracé.

4.2. stRaten-generaal diende een plan in om dit tracé stad-afwaarts te verleggen, met een uitvoerige toelichting waarom dit beter was voor stad, stadsontwikkeling, gezondheid, mobiliteit, etc.

Het was een schitterend werkstuk, en een toonbeeld van positieve burgerparticipatie.

4.3. Dit voorstel werd niet ernstig onderzocht (wat dacht u?). Het werd weggeschreven zoals BAM later moest toegeven in de parlementaire commissie, maar deze term (wegschrijven) werd vakkundig uitgelegd door de CEO van BAM en BAM kwam ermee weg zoals gebruikelijk.

4.4. Een bij het BAM-project betrokken medewerkster maakte een MER-rapport van het SG-voorstel. stRaten-generaal klaagde de partijdigheid aan van mevrouw Van Doninck, medewerkster van TV SAM, het studiebureau van BAM. stRaten-generaal kreeg gelijk, zowel van de commissie als van de ombudsdienst. Mevr. Crevits negeerde dit tweemaal. Pas in de laatste week van juni 2008 ging men door de knieën en werd besloten een internationaal onderzoek te doen naar de varianten.

4.5. Dit onderzoek en de manier waarop het mishandeld werd slaan we qua analyse over. 

4.6. Essentieel blijft dat een volstrekt normaal gedrag waarbij alternatieve voorstellen correct onderzocht worden door de regering Peeters 1 en nu opnieuw door Peeters 2 onmogelijk gemaakt werd, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was en is.

4.7. Zoals men het volstrekt normaal gedrag vindt dat het advies van de stad Antwerpen niet afgewacht werd en de volksraadpleging in feite achteraf ook genegeerd werd.

4.8. Werkelijk hallucinant is pas dat in de DAM-werkgroepen, waarvan na een forse campagne voor openbaarheid van bestuur de verslagen gepubliceerd werden, op verschillende vergaderingen tevergeefs gevraagd werd om het gesprek te verruimen naar andere horizonten dan de benauwde horizon van het weggestemde BAM tracé.

4.9. Dit simpele en oer logische verzoek werd consequent getorpedeerd door kabinetschef van de minister-president Raf Suys persoonlijk met als argument "Nee, ik kan dat niet toestaan, dat is in strijd met de goede relaties tussen de regering/het Vlaamse gewest en de aannemersgroep Noriant". Of woorden van die strekking. Zie hiervoor de verslagen van de DAM-werkgroepen.

 

Dit is de sleutelopmerking in 6 jaar strijd voor een betere oplossing dan het sluiten van de ring langs de kortste weg.

Raf Suys zegt hier onverbloemd en niet voor misinterpretatie vatbaar dat de relatie met 8 aannemers het belangrijkste aspect is in de hele besluitvorming rond de Oosterweelverbinding.

En de gang van zaken achteraf is slechts een bevestiging van het feit dat er aan dit uitgangspunt niets veranderd is.

Het niet op deugdelijke wijze onderzoeken van het Meccano voorstel ( in recidive) en het vals rapporteren hierover (in recidive) is buitengewoon onbehoorlijk en vraagt om een aanvaardbare verklaring via een adequaat onderzoek. Het vraagt bovendien om herstel en voorkoming, zoals boven reeds geargumenteerd. Dit moet zeer transparant gebeuren en de herhaalde opmerkingen van Raf Suys, die de sleutel zijn tot het gedrag van alle betrokkenen, dient tunneldiep te worden uitgespit.

Er blijken onderliggende motieven te bestaan die zelfs het onderzoek in commissies die speciaal voor dit doel werden opgericht onmogelijk maken! Waarom? Wat is de aard van deze belangen? Welke personen zijn bij deze belangen betrokken?

Samenvattend dient volgende cruciale vraag beantwoord:

Hoe is het mogelijk dat het openbaar belang zo flagrant ondergeschikt wordt gemaakt aan deze ondoorzichtige particuliere belangen?

 

5) wat kan de ombudsdienst hieraan doen?

 

5.1. De ombudsdienst besluit dat Mevr. Crevits klare taal moet spreken over waarom behoud van tolvrijheid voor de Kennedy voldoende reden is om het Meccano voorstel niet te bestuderen.

In het licht van het voorgaande lijkt ons dit onvoldoende. Bovendien is het een merkwaardige verenging van een minutieus geformuleerde klacht. Bovenstaand pleitten wij additioneel  meermaals voor herstel van de schade veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur uitgebreid tot voorkoming van toekomstig onbehoorlijk bestuur. 

In de "voorbeelddemocratie" die het gewest Vlaanderen wenst te zijn, kan onbehoorlijk bestuur toch niet leiden tot het honoreren van dit onbehoorlijk bestuur?

 

5.2. In haar klacht gaat stRaten-generaal in het grootste detail in op alles wat in de parlementaire commissie en in de media gebeurde sinds de lancering van haar voorstel.

5.3. In een discours dat de minister 16 volle maanden volhield beweerde zij altijd dat er een studie plaats vond van het Meccano voorstel.

5.4. Hoe grotesk dit eigenlijk wel was moge blijken uit het feit dat op 8/5/2010 het Vlaams Verkeerscentrum aan Wim van Hees en Peter Verhaeghe verklaarde dat het centrum het Meccano voorstel wel had willen onderzoeken, maar dit niet mocht van de vakminister. 

5.5. Een antwoord van dezelfde strekking kreeg Forum 2020 een ruime maand later toen ze aan het Vlaams Verkeerscentrum vroeg een offerte in te dienen voor een verkeersmodellering van het Meccano voorstel.

5.6. Het voorstel werd dus nooit adequaat onderzicht. Het Vlaams Verkeerscentrum wist dit, de ministers wisten dit, het Antwerpse college wist dit, het moest alleen bewezen kunnen worden.

5.7. Na een nieuwe openbaarheid van bestuur campagne ontstonden de voorwaarden om de beroepsinstantie opnieuw in te schakelen. Andermaal was de conclusie onverbiddelijk voor de minister: "de klacht is ontvankelijk, maar niet gegrond" – dit omdat de beweerde studie over het Meccano voorstel nooit gemaakt bleek. Desondanks liet de minister aan de pers weten dat zij gelijk kreeg van de beroepsinstantie. Dit is op werkelijk grove manier een hordeloop nemen met de waarheid, te kwader trouw, met het enige doel mist te blijven spuiten en het eigen gelijk te claimen, na een laakbare poging de beroepsinstantie met verkeerde data om de tuin te leiden.

5.8. Dat alle  betrokken ministers en partijen dit laten passeren bewijst onze bovenstaande stelling: conspiratief gedrag.

5.9. Het argument "tolvrije Kennedy" verbleekt in deze. Maar het is bovendien irrelevant.

5.10. Om te beginnen omdat op het moment van eventuele oplevering rekening rijden de norm zal zijn, waar men ook rijdt, in heel Europa.

5.11. Verder moet men in het kader van zorgvuldig of behoorlijk bestuur zijn gedrag laten bepalen door de queeste naar de beste oplossing voor de gestelde problemen. Zonder a priori’s (randvoorwaarden).

5.12. De minister heeft voor zij in het nauw kwam bij de beroepsinstantie ook nooit dit argument als doorslaggevend geformuleerd. 

5.13. Sterker nog, in de tijd van de ARUP/Sum studie probeerde men ook de tolvrijheid van de Kennedy in te schrijven in het onderzoek en dit is toen geweerd, o.a. op vraag van stRaten-generaal. Toen kon de randvoorwaarde blijkbaar wel losgelaten worden, met als resultaat: sterke score voor het alternatieve stRaten-generaal tracé. Is dit laatste de reden waarom de regering deze keer zo hard vasthoudt aan de randvoorwaarde?

5.14. Even sterk: toen de minister nog in haar leugen vastzat: "de meccano is onderzocht", verklaarde ir. Peetermans, toen senior ingenieur van het Vlaams Verkeerscentrum, reeds op ATV (mei 2011) waarom het Meccano voorstel niet onderzocht was, door de regering. Als redenen gaf hij toen op: het Meccano voorstel ligt te ver van de stad, het Meccano voorstel versast te veel verkeer naar de R11 bis en A 102, het Meccano voorstel hanteert andere randvoorwaarden dan de regering.

Een zeer beknopte reactie is hier op zijn plaats:

- dat het doorgaande verkeer niet meer door de stad rijdt maar slechts enkele  kilometers eromheen, kan toch niemand als een ernstig argument beschouwen? (zie Lille, Lyon, Barcelona, enz.enz.).

- dat men er daarbij naar streeft een maximum aan doorgaand verkeer via de nog te bouwen tangent wegen rond de stad te laten rijden is toch de evidentie zelve die we rond alle grote steden gerealiseerd zien worden. Bovendien was het centrale argument van de regering bij de voorstellen van de A 102 en de R 11 nu juist dat hierdoor de ring niet verbreed hoefde te worden. Twee dure tangenten aanleggen van onvoldoende capaciteit, die daarna de  verbreding  van de ring toch noodzakelijk maken is toch te absurd om ernstig genomen te worden?.

- dat stRaten-generaal daarbij in haar sturingsmethodiek stelt dat gewenst chauffeursgedrag  aangemoedigd moet worden en ongewenst gedrag ontmoedigd is toch ook de essentie van modern mobiliteitsdenken?

Deze drie punten maken eigenlijk duidelijk dat de minister of in grote mate incompetent is – wat wij niet denken – of van slechte wil – wat wij eigenlijk ook niet denken. Dan blijft alleen de uitleg dat zij in een conspiratief web zit, wat redelijk functioneren en behoorlijk bestuur onmogelijk maakt.

5.15. Op dat outing-moment van ir. Peetermans stond Mevr. Crevits maximaal onder druk. Terwijl zij dus nog voluit communiceerde dat het Meccano voorstel onderzocht was, verklaarde ir. Peetermans waarom  de Vlaamse regering het nooit onderzocht had. Hij zei er niet bij dat hij dat graag gedaan had maar niet mocht. De minister en hij spraken elkaar flagrant tegen, er is geen redelijke twijfel wie in deze de waarheid sprak.

5.16. Dit leidt tot de belangrijkste en evidente verklarende conclusie: het Meccano voorstel is niet onderzocht omdat het niet op het BAM-tracé ligt. 

5.17. Alle  belangrijke indicaties en de robuustheid van bovenstaande redenering wijzen in deze richting.

5.18. Het beantwoordt tegelijk waarom de gevangenis absoluut op dit punt en geen 100 meter verder gebouwd moet worden, dit blokkeert de Meccano als alternatief.

5.19. Het beantwoordt tegelijk waarom gestreefd wordt om voor 26/9/2011 – dag waarop minister-president Kris Peeters zijn septemberverklaring zal geven, het dossier Noriant af te wikkelen. Wellicht door een deeltoewijzing op Linkeroever aan Noriant. (Inmiddels door De Tijd bevestigd). Daarmee hoopt men de onomkeerbaarheid te scheppen, in het kader van krachtdadig Vlaams bestuur.

 

Het restant van deze nota legt in detail uit hoe vanuit het perspectief van Ademloos de geest van het decreet openbaarheid van bestuur mishandeld werd.

Het bovenstaande moge evenwel duidelijk maken dat de ruimere context waarin deze herhaalde weigering van deze regering geplaatst moet worden om een veel ruimere verantwoording vraagt dan in het voorliggende besluit van de Vlaamse ombudsdienst.

 

Onze conclusie is dat dit gedrag niet beloond mag worden, en dat verder onheil voorkomen moet en kan worden door onderzoek te koppelen aan herstel en voorkoming:

1) de bouw van de gevangenis is te heroriënteren. Dit kan o.i. perfect binnen de huidige planning en budgettering.

2) de werking van het Meccano voorstel moet dwingend onderzocht  worden op vertrouwenwekkende wijze.

3) in afwachting hiervan mogen geen onderdelen uitbesteed worden.

Zeker moet een Liefkenshoek scenario vermeden worden waarbij "voorlopig" al een derde Schelde kruising begonnen wordt zonder dat er een bouwaanvraag bestaat voor het gehele tracé. M.a.w. geen saucissonnering!

 

We gaan nu systematisch verder in op het onderzoek van en de wijze waarop Ademloos haar bijdrage leverde in het gevecht om openbaarheid van bestuur, waar deze regering Peeters 2 duidelijk met een totaal gebrek aan goesting aan deelneemt. 

Waarbij men zelfs probeert via de inschakeling van particuliere bedrijven en kabinetten constant de openbaarheid van bestuur uit te hollen, bij voorbeeld door consequent de geheimhouding van advocatenkantoren in te roepen. Men zou of van de minister-president of van de "hoeder van het systeem – de voorzitter van het Vlaamse parlement – een andere, stimulerende attitude verwachten.

Het in de Tijd van 20 september gepubliceerde bericht over "het deeltraject Linkeroever en Schelde kruising" is hiervan de perfecte illustratie.

Wij klagen dit met klem aan bij uw dienst.

 


 

 

Annex A: Ademloos acties openbaarheid van bestuur

 

Ademloos heeft twee acties openbaarheid van bestuur ondernomen, omdat beleidsvoerders beweerden dat hun beleid op studies berustte die onvindbaar bleken.

 

Ze hebben 15 maanden lang beweerd dat alle mogelijke opties rond het zgn. BAM tracé zijn onderzocht en specifiek dat het Meccano tracé is onderzocht en slechter bevonden dan het BAM tracé. Tegen pers, het parlement, actiegroepen, journalisten en een paar duizend vragen stellende burgers. 

 

Zelfs na een actie openbaarheid van bestuur, waar ze het onderspit hebben moeten delven, blijft het "business as usual". Ze laken het verdrag van Aarhus, het parlement, én het volk, de kiezer, door systematisch niet te voldoen aan het eenvoudige verzoek om een studie te tonen die men beweerde te hebben gemaakt. 

 

Dit is niet zonder reden en niet zonder gevolg. Deze bedrieglijke communicatie en vervalsing van gegevens houdt slechte beleidskeuzes in stand en dat is instrumenteel bij het gestructureerd uithollen van de procedures die kwaliteitsvolle projecten moet garanderen.

 

 • Sinds 5 maart 2010 wordt in de pers, voor het parlement en op vraag van burgers de indruk gewekt dat het Meccano tracé is onderzocht en dat het onvoldoende scoort ten opzichte van het BAM tracé. 
 • Op 17 maart 2010 heeft Wim van Hees voor Ademloos vzw een eerste keer gevraagd naar de resultaten van de zogenaamde Meccano studie van de regering. Dit werd genegeerd. Het werd wel opgepikt door andere burgers en verenigingen, die op hun beurt vragen begonnen te stellen aan alle kabinetten en ook aan BAM - dat zich nooit heeft verwaardigd te antwoorden.
 • Op 6 april 2010 heeft Wim van Hees voor Ademloos vzw een beroepsschrift ingediend bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, met het door u gekende gevolg.

 

Hierna heeft de Vlaamse regering een informatie-website online gezet, waarnaar voortaan werd verwezen bij iedere vraag naar de studie of studies over Meccano. 

 

Hoewel hierdoor informatie is bovengekomen die al tien jaar werd ontkend (in casu de ringverbreding plannen) bleken de beweerde Meccano studies nog steeds onvindbaar.

 

Omdat de regering desondanks bleef stellen dat het tracé onderzocht was, én dat deze studie ondertussen openbaar was, heeft Ademloos een tweede actie opgezet om deze studie boven te halen. We schreven systematisch naar het kabinet van de burgemeester van Antwerpen, het kabinet van vakminister Crevits en het kabinet van minister-president Peeters. Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie voor mobiliteit en openbare werken Peumans, de ombudsvrouw van Antwerpen en uw Vlaamse ombudsdienst zijn mee in het bad getrokken.  

 

 • Op 13 april 2011 zijn de eerste emails verstuurd. Er zijn in totaal door meer dan 2000 burgers vragen verstuurd naar de verschillende kabinetten en instanties om het beweerde maar onvindbare Meccano onderzoek alsnog vrij te geven. Tot drie keer toe is de vraagstelling verduidelijkt, omdat er iedere keer, rond de vervaldag, een non-antwoord kwam. Uiteindelijk zijn dat toch rond de 8000 vragen verspreid over meerdere kabinetten en instanties. Zie Annex C
 • Het kabinet van de burgemeester van Antwerpen antwoordde in eerste instantie zelfs niet. Daarna sloot ze zich aan bij de bedrieglijke communicatie van de kabinetten van Crevits en Peeters.
 • Op 9 mei 2011 dienden 184 mensen, waaronder ikzelf een beroep in bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. 
 • Op 6 juni 2011 besliste de beroepsinstantie dat de vraag naar de resultaten van de zogenaamde regeringsstudie van het Meccano tracé ontvankelijk maar ongegrond moet worden beschouwd omdat navraag bij de het kabinet van min. Crevits leert dat de studie niet bestaat. Zie bijlage
 • sindsdien hebben de kabinetten niet meer naar de vraagstellers gecommuniceerd, wel naar de media.

 

Minister Crevits verklaarde bijvoorbeeld aan een Knack journalist dat de beroepsinstantie haar gelijk gaf, want onze vraag was ongegrond. 

Knack, 9 juni 2011: "(Crevits:)'Wij hebben het Meccanotracé wél onderzocht’ ... ‘De beroepsinstantie geeft ons trouwens gelijk, want het verzoek is ongegrond verklaard.’" Het artikel vervolgde "Dat klopt, maar de beroepsinstantie verklaarde het verzoek ook ontvankelijk. ‘Een verzoek is pas gegrond als de gevraagde documenten ook bestaan’, klinkt het bij de beroepsinstantie. ‘Dat is hier niet het geval. Er is geen studie, dus kunnen we ze ook niet vrijgeven. Vandaar de ongegrondheid. ’"

 

De minister weet beter. Deze uitspraak verraadt misprijzen voor gewetensvolle toepassing van de wet op openbaarheid van bestuur. Dat de minister, de regering en het stadsbestuur hiermee genoegen nemen en het hierbij laten is onaanvaardbaar.

 

Dat is echter niet alles. Ondertussen heeft het VVC bevestigd dat zij inderdaad het Meccano tracé niet mochten onderzoeken, maar al meer dan 400 varianten van mogelijke andere tracés hebben onderzocht. Dit roept nog meer vragen op.

 

 • Als meer dan 400 varianten waar niemand om heeft gevraagd kunnen worden onderzocht, waarom kan de variant "Meccano tracé" waar burgers, actiegroepen, havenondernemers, transportexperts, dokters, academici en politici om vragen, niet worden onderzocht?
 • Waarom is er dan wel 15 maanden beweerd dat uitgerekend deze variant die niet mócht worden onderzocht, wél is onderzocht? Waarom blijven de betrokken politici dat vandaag nog volhouden?

 

Dat dit niet zomaar toevallig slordig is, maar wel degelijk zijn gevolgen heeft, mag blijken uit het haastig goedkeuren van de bouwaanvraag voor een gevangenis in Beveren pal op het Meccano tracé. Dit kan alleen maar omdat het Meccano tracé zo vakkundig is afgeschreven en genegeerd. Het valt hierbij op dat ook in deze procedures het contact met de burger wordt gemeden en de leugen niet wordt geschuwd. Het gevolg hiervan is dat straks, als het BAM tracé zijn nieuwe MER en RUP moet krijgen, het Meccano tracé niet kan worden ingediend als redelijk alternatief. Niet omdat het slecht is, maar omdat het, zoals minister president Peeters dat noemt, is 'gebetonneerd'.

 

Wat deze mail actie met bijbehorende communicatie van de minister (louter in de media) bewijst is:

 

zelfs de wet op openbaarheid van bestuur werkt in dit dossier niet omdat kennelijk een georchestreerd beleid wordt gevoerd om het slechtst mogelijke bestuur te vrijwaren van iedere vorm van democratische controle en normaal onderzoek. Drie kabinetten hebben 15 maanden lang volhouden dat ze hun zeer dure bestuurlijke beslissingen hebben genomen op basis van objectieve en openbaar gemaakte studies. Niet alleen aan meer dan tweeduizend burgers en actievoerders, maar ook aan het Vlaams parlement.

 

 1. Er is bijgevolg niet alleen geen enkele instantie of persoon waar een burger zich toe kan wenden om objectieve informatie te krijgen over het duurste infrastructuurproject aller tijden. 
 2. Er is ook geen enkele rechtszekerheid meer. Als procedures worden uitgehold, tot er alleen nog maar bureaucratische obstakels overblijven die tegen burgers en andere maatschappelijke actoren worden gebruikt, wat zijn dan de opties nog?

 


 

Annex B: volledige tijdlijn vanaf de volksraadpleging

 

 • Op 18 oktober 2009 is het volledige BAM tracé (en niet alleen de Lange Wapper, zoals door de Vlaamse regering sinds het referendum wordt beweerd) verworpen door de grootste volksraadpleging in België sinds de koningskwestie. Minister president Kris Peeters had verklaard dat hij rekening zou houden met de uitslag van dat referendum.
 • Op 21 oktober 2009 richtte de minister president hiervoor de ministeriële comités "DAM werkgroepen" op,  om o.m. een alternatief te vinden voor het verworpen BAM tracé. 
 • Op 22 februari 2010 gaf Forum 2020 in het kader hiervan een presentatie en managementsynthese van het Meccano tracé aan o.m. minister president Kris Peeters. Dit alternatief voor het BAM tracé is ontwikkeld door denktank stRaten-generaal in opdracht van Forum 2020 (academici en bedrijfsleiders uit de Antwerpse haven, het transportwezen en de financiële wereld).
 • Op 23 februari 2010 kreeg ook het kabinet van vakminister voor mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits een uitgebreide presentatie van het Meccano tracé. Het onlosmakelijk verband tussen het tracé en zijn elementen - zoals verkeerssturing en moderne tolheffing - werd zeer nadrukkelijk vooropgesteld. Net zoals bij de tientallen presentaties en publicaties die daarop volgden.
 • Op diezelfde dag, 23 februari 2010, werd in een interkabinettenwerkgroep opdracht gegeven aan het Vlaams VerkeersCentrum (hierna VVC genoemd) om varianten van het Meccano tracé vluchtig te onderzoeken. Aan deze varianten werden factoren toegevoegd die het plan schaden en werden factoren weggelaten die het plan doen werken. Geen enkele variant leek op het feitelijke Meccano tracé.
 • Op 1 maart 2010 is heel kort het resultaat van die vluchtige varianten-studie in een DAM werkgroep besproken en werd een eerste maal verklaard dat het Meccano tracé onderzocht was en niet zo goed scoorde als het zgn. BAM tracé. Het VVC sprak wel over voorlopige resultaten van een voorlopig onderzoek.
 • Op 5 maart 2010 werd het Meccano tracé vakkundig afgeschreven door Wetstraat journalisten Peter De Lobel en Bart Brinckman in De Standaard. Ze staafden hun zeer subjectieve rapport met elementen uit de geheime DAM werkgroep van 1 maart - inclusief de afbeeldingen die slechts twee kabinetten toen bezaten.

 

 • Op 17 maart 2010 heeft Wim van Hees voor Ademloos vzw formeel gevraagd naar de resultaten van de zogenaamde Meccano studie van de regering.
 • Op 29 maart 2010 heeft hij zijn vraag formeel herhaald.
 • Op 6 april 2010 heeft Wim van Hees voor Ademloos vzw een beroepsschrift ingediend bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.
 • Sinds 7 april 2010 hebben een groot aantal mensen in navolging van een actie openbaarheid van bestuur dezelfde vraag herhaald aan de kabinetten van betrokken ministers.
 • Op 20 april 2010 werd daarom een website ingericht waar documenten over ondermeer de DAM werkgroepen werden vrijgegeven. Buiten een paragraafje en twee prentjes, was er van enige Meccano documentatie, laat staan een studie, geen sprake.
 • Vanaf dan zou op eender welke vraag rond het regeringsonderzoek naar de werking van het Meccano tracé steevast worden verwezen naar deze zogenaamde DAM informatie website www.vlaanderen.be/dam.

 

 • Op 22 april 2010 beweerde minister Crevits tijdens een parlementair debat dat het Meccano tracé zoals door Forum 2020 beschreven was onderzocht. Ze gebruikte de woorden "Meccano plan" en "Meccano tracé", zonder onderscheid.
 • Op 20 mei 2010 herhaalde minister Crevits voor de parlementaire commissie "Het is het Vlaams Verkeerscentrum dat tot de conclusie komt dat het Meccano tracé van Forum 2020 niet voor een afdoende totaaloplossing zorgt."
 • Op 23 juni 2010 stelde het weekblad Knack vast dat er op de zogenaamde informatie website van de regering geen enkel onderzoek was terug te vinden. Wel een document met nauwelijks tekst, één grafiek en vijf kaartjes zonder legende, waarvan één ervan vermoedelijk het meccano tracé moest voorstellen. 
 • Op 8 september 2010 zei minister president Kris Peeters op ATV dat het Meccano principe is bekeken en bestudeerd. Op 9 september 2010 vertelt minister Crevits hetzelfde aan de krant De Morgen. 
 • Op 8 april 2011 bij presentatie van de eerste voorlopige resultaten van verkeersmodellering van het regeringsplan voor stad en provincie, zei minister Crevits tegen de verzamelde pers "We hebben Meccano vorig jaar al berekend. Nu niet, nee"

 

 • Op 13 april 2011 heeft Ademloos een email actie openbaarheid van bestuur gestart. Burgers hebben met meer dan 6000 mails aan drie kabinetten gevraagd het beweerde maar onvindbare Meccano onderzoek alsnog vrij te geven. Tot drie keer toe is de vraagstelling verduidelijkt, omdat er iedere keer, op de vervaldag, een non-antwoord kwam. 
 • Op 9 mei 2011 dienden 184 mensen, waaronder ikzelf een beroep in bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. 
 • Op 6 juni 2011 besliste de beroepsinstantie dat de vraag naar de resultaten van de zogenaamde regeringsstudie van het Meccano tracé ontvankelijk maar ongegrond moet worden beschouwd omdat navraag bij de het kabinet van min. Crevits leert dat de studie niet bestaat.

 

 • De vakminister reageerde voor het weekblad Knack van 9 juni 2011: ‘Wij hebben het Meccanotracé wél onderzocht’ ... ‘De beroepsinstantie geeft ons trouwens gelijk, want het verzoek is ongegrond verklaard.’ 
 • Het artikel vervolgde "Dat klopt, maar de beroepsinstantie verklaarde het verzoek ook ontvankelijk. ‘Een verzoek is pas gegrond als de gevraagde documenten ook bestaan’, klinkt het bij de beroepsinstantie. ‘Dat is hier niet het geval. Er is geen studie, dus kunnen we ze ook niet vrijgeven. Vandaar de ongegrondheid. ’"
 • Op 9 juni 2011 verduidelijkte mevrouw Crevits haar positie voor Belga "Het Meccano-tracé dat volgens de actiegroepen het doorgaande verkeer in Antwerpen moet weghouden van de stad is als alternatief voor het huidige BAM-tracé wel degelijk onderzocht. Het Meccano-plan - met vrachtverkeer in de Kennedytunnel en een dynamische tol waarbij onder meer niet-Antwerpenaren meer moeten betalen - is dat niet. Dat zegt Vlaams minister Hilde Crevits in een reactie op de klacht die Ademloos en stRAten-generaal willen indienen bij de Vlaamse ombudsdienst" 
 • Op 27 juni 2011 zei de minister over de intentie om klacht tegen haar in te dienen bij de ombudsdienst "Die kritiek heeft me enorm verrast. Eddy Peetermans van het Vlaams Verkeerscentrum heeft zeer duidelijk aangetoond waarom het Meccanotracé niet werkt. De Vlaamse regering heeft collegiaal een duidelijke beslissing genomen, samen met de stad Antwerpen en de haven. Het bredere Meccanoplan verandert bepaalde randvoorwaarden die de Vlaamse regering gesteld heeft, zoals geen vrachtwagens door de Kennedytunnel. We gaan het mobiliteitsprobleem niet oplossen met geheime agenda's." 

 

 • Ondertussen heeft onafhankelijk onderzoek van 'Transport & Mobility Leuven' met twee afzonderlijke - en openbare - studies bewezen dat het Meccano tracé op alle vlakken beter scoort dan het BAM tracé. Deze studie is wetenschappelijk, verifieerbaar en herhaalbaar en tot vandaag niet weerlegd. Ondertussen moeten de officiële cijfers van het VVC nog worden getoond.

 

Merk op dat: 

 • er sindsdien nog steeds geen onderzoek is vrijgegeven aan de vraagstellers;
 • het onderscheid dat minister Crevits maakt tussen plan en tracé nieuw is - nadat de beroepsinstantie heeft vastgesteld dat er van enige studie in feite geen sprake is;
 • desondanks de communicatie grotendeels hetzelfde blijft: "Meccano is onderzocht, het scoort onvoldoende, ons eigen plan is beter";
 • minister Crevits na 15 maanden van duizenden vragen en meerdere klachten aan haar kabinetten en twee vingerwijzing van de beroepsinstantie, verrast is en ons verborgen agenda's verwijt. We zijn zeer benieuwd wat onze verborgen agenda's zijn. Bij gebrek aan communicatie, weten we dit niet.

 


 

 

Annex C: emails naar de drie kabinetten en de antwoorden.

Veel mensen hebben als reactie nog hun eigen bijkomende vragen en commentaar geformuleerd. Ze hebben daar nooit antwoord op gekregen.

 


 

 

1e mail

 

Van: ademloos@krimson.be [mailto:ademloos@krimson.be] Namens Koen van

Hees

Verzonden: woensdag 13 april 2011 21:49

Aan: kabinet.crevits@vlaanderen.be; kabinet.peeters@vlaanderen.be;

Patrick Janssens; info@vlaamseombudsdienst.be;

jan.peumans@vlaamsparlement.be; Ombudsvrouw; info@ademloos.be

Onderwerp: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor

Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur

 

Submitted on 13/04/2011 - 21:48

Submitted by user: Koen [83.134.116.209]

 

Ingevulde gegevens zijn::

 

 Excellenties:

Zowel de eerste minister als minister Crevits hebben bij herhaling

gesteld dat het Meccano plan is onderzocht en niet "opnieuw" onderzocht

zou worden.  

Ondanks herhaalde verzoeken van stRaten-generaal, Ademloos, burgers en

leden van de pers hebt u nooit de resultaten van deze studie

vrijgegeven. Op 6 mei 2010 zei het management van het Vlaams

Verkeerscentrum ons dat ze het Meccano plan graag zouden onderzoeken,

maar dat dit niet mogelijk was zonder toestemming van de Vlaamse

regering - en dat ze deze toestemming niet kregen.

 

Op 8 april 2011 herhaalde minister Crevits nogmaals dat "verder"

onderzoeken van het Meccano plan niet meer nodig was. De burgemeester

van Antwerpen ondersteunde deze visie.

 

Het Meccano plan voert internationaal vrachtverkeer in tunnels rond de

stad en vermindert de overlast over het hele parcours t.o.v. het

Masterplan 2020 met BAM-traject. Het Masterplan 2020 voert zoveel

mogelijk internationaal vrachtverkeer open en bloot door de stad en

dreigt de rand met nog meer sluipverkeer op te zadelen. Het lijkt in

<>ieders belang dat uw onderzoeken volledig worden getoond, zodat ze

 

objectief kunnen worden getoetst aan de realiteit.

 

In september 2010 maakte het Leuvense studiebureau Transport and

Mobility bekend dat het Meccano plan wel werkt. Uit hun studie blijkt

dat het scheiden van doorgaande en lokale verkeersstromen de sleutel

blijkt tot de mobiliteitsoplossing in Antwerpen. Het Meccano plan levert

die sleutel. Ook daarom is het belangrijk dat de regering haar eigen

Meccanostudie publiek maakt. Pas dan is een open en eerlijk debat

mogelijk.

 

In het kader van openbaarheid van bestuur, verzoek ik u om de volgende

studies volledig (dus incl. opdrachtgeving, achterliggende

vooronderstellingen en gebruikte modellen en cijfers) vrij te geven:

 

1) de studie van de regering die het Meccano plan vergelijkt met het

Masterplan 2020 (met BAM-traject);

2) de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020, waarvan u op 8

april slechts een samenvatting aan het publiek voorstelde - bijvoorbeeld

de bijlagen met daarin de cruciale verkeerscijfers per wegvak ontbraken.

 

Hoogachtend,

 

 Persoonlijke boodschap:

Met vriendelijke groeten, hoop op goede ontvangst en goed gevolg.

 

 Getekend: Koen van Hees

 


 

 

Van: CREVITS, Kabinet <kabinet.crevits@vlaanderen.be>

Onderwerp: RE: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur

Datum: 28 april 2011 16:04:04 GMT+02:00

Aan: Koen van Hees <koen.van.hees@scarlet.be>

Geachte,

 

Naar aanleiding van uw vraag de dato 13 april 2011, die werd ingeschreven in het register betreffende de openbaarheid van bestuur met nummer 2011/01, kunnen wij u melden dat:

- wat betreft het Meccanotracé er zich reeds geruime tijd resultaten bevinden op de website www.vlaanderen.be/dam, die opgezet werd met de documenten nav de werkgroepen DAM dat geleid werd door een ministerieel comité. Hier vindt u ook verschillende vroegere studies met betrekking tot het ontsluiten van Antwerpen met grotere ringstructuren.

 

- wat betreft de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020 kan u de beschikbare documenten terugvinden op http://www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/ onder de titels "Doorrekeningen Masterplan 2020" en "Masterplan 2020 scenario's mobiliteitsontwikkeling". U vindt hierin bijvoorbeeld resultaten in de mate van congestie op de onderdelen van de Ring in Antwerpen en aansluitende snelwegen voor verschillende scenario's van ingrepen. Op de website www.vlaanderen.be/dam vindt u onder de hoofding "Infosessies mei 2010" bijkomende detailinformatie over de BASISPRINCIPES van de verkeersmodellen die het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.  U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten

 

Minou Esquenet

Kabinetssecretaris

 

Kabinet Minister Hilde Crevits

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning AlbertII-laan 20 bus 1, 1000 Brussel

tel 02/552 66 23 - mob 0477/296 345 - fax 02/552 66 01

 

www.hildecrevits.be

 


 

 

Van: kabinet PEETERS <kabinet.peeters@vlaanderen.be>

Onderwerp: RE: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur

Datum: 28 april 2011 09:19:43 GMT+02:00

Aan: Koen van Hees <koen.van.hees@scarlet.be>

 

Geachte,

 

Naar aanleiding van uw vraag op 13 april 2010, die werd ingeschreven in het register betreffende de openbaarheid van bestuur met nummer 2011/09, kunnen wij u melden dat:

 

- wat betreft het Meccanotracé er zich reeds geruime tijd resultaten bevinden op de website www.vlaanderen.be/dam, die opgezet werd met de documenten n.a.v. de werkgroepen DAM dat geleid werd door een ministerieel comité. Hier vindt u ook verschillende vroegere studies met betrekking tot het ontsluiten van Antwerpen met grotere ringstructuren.

 

- wat betreft de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020 kan u de beschikbare documenten terugvinden op http://www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/ onder de titels "Doorrekeningen Masterplan 2020" en "Masterplan 2020 scenario's mobiliteitsontwikkeling". U vindt hierin bijvoorbeeld resultaten in de mate van congestie op de onderdelen van de Ring in Antwerpen en aansluitende snelwegen voor verschillende scenario's van ingrepen. Op de website www.vlaanderen.be/dam vindt u onder de hoofding "Infosessies mei 2010" bijkomende detailinformatie over de basisprincipes van de verkeersmodellen die het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.  U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Raf Suys

Kabinetschef minister-president

 


 

 

2e mail

 

Van: info@ademloos.be [mailto:info@ademloos.be] Namens Koen

Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 21:52

Aan: CREVITS, Kabinet; PEETERS, kabinet; patrick.janssens@stad.antwerpen.be; info@vlaamseombudsdienst.be; jan.peumans@vlaamsparlement.be; info@ademloos.be

Onderwerp: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur

 

Submitted on 06/05/2011 - 21:52

Submitted by user: Koen [83.134.112.31]

 

Ingevulde gegevens zijn::

 

Excellenties:

Zowel de eerste minister als minister Crevits hebben bij herhaling gesteld  

dat het Meccano plan is onderzocht en niet "opnieuw" onderzocht zou worden.  

Ondanks herhaalde verzoeken van stRaten-generaal, Ademloos, burgers en leden  

van de pers hebt u nooit de resultaten van deze studie vrijgegeven. Op 6 mei  

2010 zei het management van het Vlaams Verkeerscentrum ons dat ze het Meccano  

plan graag zouden onderzoeken, maar dat dit niet mogelijk was zonder  

toestemming van de Vlaamse regering - en dat ze deze toestemming niet kregen.

 

Op 8 april 2011 herhaalde minister Crevits nogmaals dat "verder" onderzoeken  

van het Meccano plan niet meer nodig was. De burgemeester van Antwerpen  

ondersteunde deze visie.

 

Het Meccano plan voert internationaal vrachtverkeer in tunnels rond de stad  

en vermindert de overlast over het hele parcours t.o.v. het Masterplan 2020  

met BAM-traject. Het Masterplan 2020 voert zoveel mogelijk internationaal  

vrachtverkeer open en bloot door de stad en dreigt de rand met nog meer  

sluipverkeer op te zadelen. Het lijkt in ieders belang dat uw onderzoeken  

volledig worden getoond, zodat ze objectief kunnen worden getoetst aan de  

realiteit.

 

In september 2010 maakte het Leuvense studiebureau Transport and Mobility  

Leuven bekend dat het Meccano plan wel werkt. Uit hun studie blijkt dat het  

scheiden van doorgaande en lokale verkeersstromen de sleutel blijkt tot de  

mobiliteitsoplossing in Antwerpen. Het Meccano plan levert die sleutel. Ook  

daarom is het belangrijk dat de regering haar eigen Meccanostudie publiek  

maakt. Pas dan is een open en eerlijk debat mogelijk.

 

In het kader van openbaarheid van bestuur, verzoek ik u om de volgende  

studies volledig (dus incl. opdrachtgeving, achterliggende  

vooronderstellingen en gebruikte modellen en cijfers) vrij te geven:

 

1) de studie van de regering die het Meccano plan vergelijkt met het  

Masterplan 2020 (met BAM-traject);

 

2) de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020, waarvan u op 8 april  

slechts een samenvatting aan het publiek voorstelde - bijvoorbeeld de  

bijlagen met daarin de cruciale verkeerscijfers per wegvak ontbraken.

 

Addendum

 

Op 28 april 2011 werd door het kabinet Peeters en het kabinet Crevits een  

antwoord verzonden aan de eerste 450 personen die de bovenstaande vraag  

openbaarheid van bestuur hadden gesteld.

 

Deze identieke antwoorden voldeden spijtig genoeg niet. Om verdere verwarring  

en tijdverlies te voorkomen, onderstaand een verduidelijking analoog aan deze  

die naar de beroepscommissie openbaarheid van bestuur is verzonden, zodat  

dezelfde vergissing bij deze uitgesloten is.

 

1) Betreffende de eerste vraag verwijst het kabinet naar de website  

www.vlaanderen.be/DAM. De verwijzing naar de site is niet conform de  

voorschriften van het decreet. Art. 20 van het decreet openbaarheid van  

bestuur stelt uitdrukkelijk dat "indien het bestuursdocument in de gevraagde  

vorm beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking gesteld worden,  

verschaft de instantie in kwestie het bestuursdocument in de gevraagde vorm."  

Uit het antwoord kan weliswaar worden afgeleid dat het kabinet Peeters en het  

kabinet Crevits over de gevraagde gegevens beschikken, doch in tegenstelling  

tot de bepalingen van het decreet worden ze niet geleverd. In alle gevallen  

wordt enkel verwezen naar een generiek webadres waarop een lange lijst  

documenten voorkomen. Hierdoor wordt geen eenduidig antwoord geleverd op de  

gestelde vraag wat nochtans de doelstelling is van het decreet openbaarheid  

van bestuur. Het is opvallend dat de graad van detail van dit antwoord veel  

beperkter is dan dit het geval is voor de tweede vraag waar wel de juiste  

benaming wordt geleverd van de gevraagde stukken.

 

Graag verkreeg ik alsnog de studie van de regering die het Meccanoplan  

vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-traject).

 

Op de bewuste website slechts drie slides te vinden die handelen over de  

verkeersafwikkeling van het meccanotrace. Ze staan in het document  

"studieresultaten" van dhr. Eddy Peetermans van het Vlaams verkeerscentrum.

 

De slides werden toegelicht op de vergadering van 1 maart 2010 van de  

ambtelijke stuurgroep van de DAM. Op woensdag 24 februari 2010, daags na de  

bekendmaking van het memorandum van Forum 2020 op 23 februari 2010 aan de  

Minister-President was aan dhr. Peetermans gevraagd deze documenten te maken.  

De directeur van het Vlaams Verkeerscentrum verklaarde over deze studie het  

volgende: "In de presentatie van 1 maart werd het Meccanotrace getoetst aan  

dezelfde randvoorwaarden als opgelegd door de Vlaamse regering voor het  

BAM-trace en het alternatieve ArupSum-trace." De presentatie voor de  

voltallige werkgroep werd voorafgegaan door overleg op interkabinettair  

niveau waar het programma van doorrekeningen werd bepaald. Deze resultaten  

werden een eerste maal op de interkabinettenwerkgroep gepresenteerd op  

23-2-2010. Het is op deze presentatie dat de suggestie (mondeling) werd geuit  

om ook het Meccanotrace te toetsen onder dezelfde randvoorwaarden als de  

andere traces. Het "Meccanotrace" werd overgenomen uit een memorandum van  

Forum 2020 van 22/02/2010.

 

In het verslag van de vergadering van maandag 1 maart 2010 verklaarde dhr.  

Peetermans: "Gezien het meccanotrace geen voorwerp uitmaakte van de opdracht  

van het ministerieel comite was het niet meegenomen in de oorspronkelijke  

oefening. Het Verkeerscentrum deed wel al een eerste -voorlopige- analyse op  

het autonoom vermogen van het meccanotrace vs BAM en ARUP/SUM." Tijdens de  

vergadering werd gewezen op tekorten in deze eerste berekening die bovendien  

bevestigd werden door dhr.Peetermans. "... merkt op dat de optie om de tunnel  

te knippen in alle simulaties werd meegenomen, waardoor de verkeersstromen in  

de binnenstad en richting Waaslandtunnel nog vrij beperkt bleven. Dit werd  

echter niet meegenomen in de simulaties voor het meccanotrace waardoor dit  

momenteel een verhoogde druk op de binnenstad aangeeft. Eddy Peetermans  

bevestigt dat deze correctie inderdaad nog moet gebeuren voor het  

meccanotrace."

 

Tijdens een infosesie op 6 mei 2010 verklaarde het Vlaams Verkeerscentrum  

bovendien ook het volgende: "Een berekening van het Forum 2020-voorstel  

volgens de randvoorwaarden die het forum voorstelde werd tot op vandaag niet  

uitgevoerd door het Verkeerscentrum."

 

Door de beide verklaringen is alvast aangetoond dat de "voorlopige analyse"  

opgemaakt door het Vlaams Verkeerscentrum op 5 dagen tijd geen weergave is  

van het voorstel van het Meccanotrace van stRaten-generaal en Forum 2020  

zoals is omschreven in de nota "Van knelpunten naar knooppunten - Over  

mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen - Manu Claeys en Peter Verhaeghe  

- Studieopdracht Forum 2020, juni 2010".

 

Bovendien is het aan de hand van de slides niet mogelijk om de assumpties van  

de modellering te begrijpen, toch een essentie voor het correct begrip van de  

resultaten en algemeen zelfs aanvaard als een "ethische" vereiste voor  

wetenschappelijk onderzoek. De randverwijzing vanwege het kabinet naar  

studies uit een ver verleden over een trace dat zelfs niet overeenstemt met  

het Meccanoplan kan evenmin beschouwd worden als een vergelijking van het  

Meccanoplan met het Masterplan 2020 voorstel

 

2) Ook de assumpties van de conclusies geleverd door minister Crevits op 8  

april 2011 zijn niet bekend. De vrijgegeven stukken, "Doorrekeningen  

Masterplan 2020" en "Masterplan 2020 scenario's mobiliteitsontwikkeling"  

bevatten niet de gevraagde gegevens. De geleverde documenten bevatten  

enerzijds de uitgangspunten van de verkeersmodellering en anderzijds de  

conclusies van de verkeersmodellering. De verkeersmodellering zelf die de  

bewijsvoering is voor de conclusies wordt niet geleverd. Nochtans was dit het  

voorwerp van de vraagstelling. In toepassing van het decreet openbaarheid van  

bestuur zijn er slechts twee opties. Ofwel is het document in het bezit van  

het bestuur en dan dient het document geleverd te worden. Ofwel is het  

document niet in haar bezit en dient ze de vraag door te sturen naar de  

instantie waarvan vermoed wordt dat ze over de gegevens beschikt.

 

Door documenten aan te wijzen geeft het kabinet te kennen dat ze begrijpt  

welke vraag gesteld wordt en dat ze over de gegevens beschikt. Doch in  

tegenstelling tot de bepaling van het decreet worden de documenten niet  

geleverd maar wordt opnieuw verwezen naar een site, in dit geval deze van de  

provincie Antwerpen die werd opgemaakt naar aanleiding van de klankbordgroep  

van de R11. De provincie werd echter evenmin op de hoogte gebracht van de  

verkeerstellingen die bijgevolg niet voorkomen op de website van de  

provincie.

 

Op de vragen 1) en 2) werd niet correct geantwoord. De beroepsinstantie kan  

dan ook niet concluderen dat de gevraagde gegevens geleverd werden. Bovendien  

wens ik ook te verwijzen naar de ethische code voor het wetenschappelijk  

onderzoek van Belgie. De code stelt uitdrukkelijk dat het onderzoek  

verifieerbaar moet zijn. ("Het werk van onderzoekers is verifieerbaar als zij  

ervoor zorgen dat hun collega's het volledige verloop van hun onderzoek  

kunnen nagaan en desgevallend overdoen." ethische code voor het  

wetenschappelijk onderzoek in Belgie). Geen van de vernoemde documenten  

voldoet aan dit principe. Meer nog, de auteur van de beide studies werkzaam  

bij het Vlaams Verkeerscentrum ontkent zelfs niet eens dat deze gegevens tot  

op vandaag niet beschikbaar werden gesteld en dat dit werd gedaan om uit de  

cijfers enkel de eigen conclusies te kunnen afleiden. Hiermee geeft hij zelf  

aan dat zijn onderzoek niet in overeenstemming is met de ethische code voor  

het wetenschappelijk onderzoek van Belgie.

 

Graag ontving ik voor de vragen 1) en 2) hetzij de juiste documenten, hetzij  

het antwoord dat de gevraagde documenten niet bestaan.

 

Hoogachtend,

 

  Persoonlijke boodschap:

Bij deze doe ik een tweede, aangepaste vraag openbaarheid van bestuur.

 

Getekend: Koen van Hees

 


 

 

Van: kabinet PEETERS <kabinet.peeters@vlaanderen.be>

Onderwerp: RE: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur

Datum: 21 mei 2011 15:23:06 GMT+02:00

Aan: Koen van Hees <koen.van.hees@scarlet.be>

 

Geachte,

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag, neem ik aan dat u uw vragen stelt in het kader van het decreet van openbaarheid van bestuur en niet in kader van de acties die u onderneemt naar aanleiding van de beslissing omtrent het Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering van september 2010. Over de besluitvorming in kader van het Masterplan 2020 heeft de Vlaamse Regering verantwoording afgelegd in het Vlaams Parlement en zal zij dit ook blijven doen tijdens de geregelde voorziene rapportages.

 

Binnen het decreet van openbaarheid van bestuur zijn de beschikbare documenten ter beschikking gesteld via de website www.vlaanderen.be/dam:

-              DAM V

-              Studieresultaten

-              Verslag werkgroep 5 – 1 maart 2011

-              Studierapport Vlaams Verkeerscentrum A102

-              Verslag werkgroep 5 – 9 maart 2011-05-12

 

Daarnaast zijn ook volgende documenten i.v.m. grotere ringstructuren en tolheffing relevant:

-              Vergelijkende verkeerseconomische studie alternatieven R2 (jan. 1990)

-              Kallo-Haasdonk verkeersevaluatie (juni 2000)

-              Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel op Linkeroever (september 1986)

-              Verkeerseconomische studie van de Liefkenshoektunnel en bijhorende wegenis (1985)

-              Scheldeoeververbinding – Verkeerseffecten met of zonder tol (mei 2001)

-              Scheldeoevererbinding – Verkeerseffecten met of zonder tol – Stad Antwerpen (juni 1998)

-              Sluiten grote Ring

 

Verder, wat uw tweede vraag betreft, beschikken we over geen bijkomende documenten met betrekking tot wat u noemt de ‘verkeersmodellering zelf’. De ter beschikking gestelde documenten werden volledig openbaar gemaakt en kunnen geraadpleegd worden via www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/. Het betreft volgende documenten:

- Doorrekeningen masterplan 2020

- Presentatie persconferentie verkeersprognoses masterplan 2020

- Masterplan 2020 scenario’s mobiliteitsontwikkeling

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.  U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Raf Suys

Kabinetschef

 


 

 

Geachte,

 

Naar aanleiding van uw vraag dd. 7 mei 2011, die werd ingeschreven in het register betreffende de openbaarheid van bestuur met nummer 2011/311, neem ik aan dat u uw vragen stelt in het kader van het decreet van openbaarheid van bestuur en niet in het kader van de acties die u onderneemt naar aanleiding van de beslissing omtrent het Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering van september 2010. Over de besluitvorming in het kader van het Masterplan 2020 heeft de Vlaamse Regering verantwoording afgelegd in het Vlaams Parlement. Zij zal dit ook blijven doen tijdens de geregelde voorziene rapportages.

 

Binnen het decreet van openbaarheid van bestuur worden volgende beschikbare documenten ter beschikking gesteld via de website www.vlaanderen.be/dam:

-              DAM V

-              Studieresultaten

-              Verslag werkgroep 5 – 1 maart 2011

-              Studierapport Vlaams Verkeerscentrum A102

-              Verslag werkgroep 5 – 9 maart 2011-05-12

 

Daarnaast zijn ook volgende documenten ivm grotere ringstructuren en tolheffing relevant:

-              Vergelijkende verkeerseconomische studie alternatieven R2 (jan. 1990)

-              Kallo-Haasdonk verkeersevaluatie (juni 2000)

-              Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel op Linkeroever (september 1986)

-              Verkeerseconomische studie van de Liefkenshoektunnel en bijhorende wegenis (1985)

-              Scheldeoeververbinding – Verkeerseffecten met of zonder tol (mei 2001)

-              Scheldeoevererbinding – Verkeerseffecten met of zonder tol – Stad Antwerpen (juni 1998)

-              Sluiten grote Ring

 

Verder, wat uw tweede vraag betreft, beschikken we over geen bijkomende documenten met betrekking tot wat u noemt de ‘verkeersmodellering zelf’. De ter beschikking gestelde documenten werden volledig openbaar gemaakt en kunnen geraadpleegd worden via www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/. Het betreft volgende documenten:

-        Doorrekeningen masterplan 2020

-          Presentatie persconferentie verkeersprognoses masterplan 2020

-          Masterplan 2020 scenario’s mobiliteitsontwikkeling

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Frieda Mertens

i.o.Minou Esquenet

Kabinetssecretaris

Vlaams minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Mobiliteit en

Openbare Werken

Graaf de Ferrarisgebouw

Kon. Albert II laan 20 b1

1000 BRUSSEL

 

T 02/552.66.20

F 02/552.66.01

 

www.HildeCrevits.be

www.vlaandereninactie.be

 


 

 

 

3e mail

 

Op deze laatste mail is nooit reactie gekomen. Wellicht omdat toen het antwoord van de beroepsinstantie binnen was en één en ander zelfs voor de kabinetten te absurd werd.

 

 

Excellenties,

Dit is de derde poging om via verzoek openbaarheid van bestuur twee studies rond mobiliteit van Antwerpen te verkrijgen. Deze actie is opgestart 12 april 2011 en na uw antwoord van 28 april 2011 voor een eerste maal verduidelijkt.

U hebt twee maal gekozen om de vragen te herinterpreteren. Vandaar deze verduidelijking.

Graag vrijgave van de volgende documenten die onder openbaarheid van bestuur vallen:

 1. de studie die het BAM tracé met het Meccano tracé vergelijkt (zie verduidelijking van het woord "studie" hier onmiddellijk onder).
 2. de studie verkeersmodellering Masterplan 2020 waarop de presentatie van 8 april 2011 gebaseerd is (zie verduidelijking van het woord "studie" hier onmiddellijk onder).

Onder "studie" mag u begrijpen: "het geheel van gegevens dat de wetenschappelijke toetsing van het bestudeerde mogelijk maakt".

 • Indien u deze studies niet bezit en weet dat ze niet bestaan, gelieve dat in uw antwoord duidelijk te vermelden.
 • Indien u deze studies niet bezit, maar weet of vermoedt welke overheidsinstantie(s) ze wel bezit, gelieve dit verzoek door te geven aan betrokkene(n), met vraagsteller in kopie.
 • Indien u deze studies bezit, gelieve ze over te maken of openbaar te maken.

Indien u ook maar enige twijfel heeft over deze vragen, gelieve te mailen naar info@ademloos.be.

Gezien uw eerste twee antwoorden, hieronder expliciet wat niet wordt gevraagd:

 • niet gevraagd: herinterpretaties van de gestelde vraag.
 • niet gevraagd: verwijzingen naar websites waarop de gevraagde studies niet staan (zie verduidelijking hieronder).
 • niet gevraagd: verwijzingen naar studies die zelfs 20 jaar ouder zijn dan het meccano tracé.

Ter verduidelijking: de DAM en provincie websites zijn gekend. De gevraagde studies staan er niet op, tenzij ze er na 1 juni 2011 alsnog op zijn geplaatst.

 

Hieronder voor de volledigheid nogmaals de oorspronkelijke vraag van 12 april 2011 en het addendum na uw eerste antwoord van 28 april 2011.

 

Zowel de eerste minister als minister Crevits hebben bij herhaling gesteld dat het Meccano plan is onderzocht en niet "opnieuw" onderzocht zou worden. Ondanks herhaalde verzoeken van stRaten-generaal, Ademloos, burgers en leden van de pers hebt u nooit de resultaten van deze studie vrijgegeven. Op 6 mei 2010 zei het management van het Vlaams Verkeerscentrum ons dat ze het Meccano plan graag zouden onderzoeken, maar dat dit niet mogelijk was zonder toestemming van de Vlaamse regering - en dat ze deze toestemming niet kregen.

 

Op 8 april 2011 herhaalde minister Crevits nogmaals dat "verder" onderzoeken van het Meccano plan niet meer nodig was. De burgemeester van Antwerpen ondersteunde deze visie.

Het Meccano plan voert internationaal vrachtverkeer in tunnels rond de stad en vermindert de overlast over het hele parcours t.o.v. het Masterplan 2020 met BAM-tracé. Het Masterplan 2020 voert zoveel mogelijk internationaal vrachtverkeer open en bloot door de stad en dreigt de rand met nog meer sluipverkeer op te zadelen. Het lijkt in ieders belang dat uw onderzoeken volledig worden getoond, zodat ze objectief kunnen worden getoetst aan de realiteit.

In september 2010 maakte het Leuvense studiebureau Transport & Mobility Leuven bekend dat het Meccano plan wel werkt. Uit hun studie blijkt dat het scheiden van doorgaande en lokale verkeersstromen de sleutel blijkt tot de mobiliteitsoplossing in Antwerpen. Het Meccano plan levert die sleutel. Ook daarom is het belangrijk dat de regering haar eigen Meccanostudie publiek maakt. Pas dan is een open en eerlijk debat mogelijk.

In het kader van openbaarheid van bestuur, verzoek ik u om de volgende studies volledig (dus incl. opdrachtgeving, achterliggende vooronderstellingen en gebruikte modellen en cijfers) vrij te geven:

 1. de studie van de regering die het Meccano plan vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-tracé);
 2. de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020, waarvan u op 8 april slechts een samenvatting aan het publiek voorstelde – bijvoorbeeld de bijlagen met daarin de cruciale verkeerscijfers per wegvak ontbraken.

 

Addendum

Op 28 april 2011 werd door het kabinet Peeters en het kabinet Crevits een antwoord verzonden aan de eerste 450 personen die de bovenstaande vraag openbaarheid van bestuur hadden gesteld.

Deze identieke antwoorden voldeden spijtig genoeg niet. Om verdere verwarring en tijdverlies te voorkomen, onderstaand een verduidelijking analoog aan deze die reeds naar de beroepscommissie openbaarheid van bestuur is verzonden, zodat dezelfde vergissing bij deze uitgesloten is.

1) Betreffende de eerste vraag verwijst het kabinet naar de website www.vlaanderen.be/DAM. De verwijzing naar de site is niet conform de voorschriften van het decreet. Art. 20 van het decreet openbaarheid van bestuur stelt uitdrukkelijk dat "indien het bestuursdocument in de gevraagde vorm beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking gesteld worden, verschaft de instantie in kwestie het bestuursdocument in de gevraagde vorm." Uit het antwoord kan weliswaar worden afgeleid dat het kabinet Peeters en het kabinet Crevits over de gevraagde gegevens beschikken, doch in tegenstelling tot de bepalingen van het decreet worden ze niet geleverd. In alle gevallen wordt enkel verwezen naar een generiek webadres waarop een lange lijst documenten voorkomen. Hierdoor wordt geen eenduidig antwoord geleverd op de gestelde vraag wat nochtans de doelstelling is van het decreet openbaarheid van bestuur. Het is opvallend dat de graad van detail van dit antwoord veel beperkter is dan dit het geval is voor de tweede vraag waar wel de juiste benaming wordt geleverd van de gevraagde stukken.

Graag verkreeg ik alsnog de studie van de regering die het Meccanoplan vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-traject).

Op de bewuste website slechts drie slides te vinden die handelen over de verkeersafwikkeling van het meccanotrace. Ze staan in het document "studieresultaten" van dhr. Eddy Peetermans van het Vlaams verkeerscentrum.

De slides werden toegelicht op de vergadering van 1 maart 2010 van de ambtelijke stuurgroep van de DAM. Op woensdag 24 februari 2010, daags na de bekendmaking van het memorandum van Forum 2020 op 23 februari 2010 aan de Minister-President was aan dhr. Peetermans gevraagd deze documenten te maken. De directeur van het Vlaams Verkeerscentrum verklaarde over deze studie het volgende: "In de presentatie van 1 maart werd het Meccanotracé getoetst aan dezelfde randvoorwaarden als opgelegd door de Vlaamse regering voor het BAM-tracé en het alternatieve ArupSum-tracé." De presentatie voor de voltallige werkgroep werd voorafgegaan door overleg op interkabinettair niveau waar het programma van doorrekeningen werd bepaald. Deze resultaten werden een eerste maal op de interkabinettenwerkgroep gepresenteerd op 23-2-2010. Het is op deze presentatie dat de suggestie (mondeling) werd geuit om ook het Meccanotracé te toetsen onder dezelfde randvoorwaarden als de andere tracés. Het "Meccanotracé" werd overgenomen uit een memorandum van Forum 2020 van 22/02/2010.

In het verslag van de vergadering van maandag 1 maart 2010 verklaarde dhr. Peetermans: "Gezien het meccanotracé geen voorwerp uitmaakte van de opdracht van het ministerieel comite was het niet meegenomen in de oorspronkelijke oefening. Het Verkeerscentrum deed wel al een eerste -voorlopige- analyse op het autonoom vermogen van het meccanotracé vs BAM en ARUP/SUM." Tijdens de vergadering werd gewezen op tekorten in deze eerste berekening die bovendien bevestigd werden door dhr.Peetermans. "... merkt op dat de optie om de tunnel te knippen in alle simulaties werd meegenomen, waardoor de verkeersstromen in de binnenstad en richting Waaslandtunnel nog vrij beperkt bleven. Dit werd echter niet meegenomen in de simulaties voor het meccanotracé waardoor dit momenteel een verhoogde druk op de binnenstad aangeeft. Eddy Peetermans bevestigt dat deze correctie inderdaad nog moet gebeuren voor het meccanotracé."

Tijdens een infosesie op 6 mei 2010 verklaarde het Vlaams Verkeerscentrum bovendien ook het volgende: "Een berekening van het Forum 2020-voorstel volgens de randvoorwaarden die het forum voorstelde werd tot op vandaag niet uitgevoerd door het Verkeerscentrum."

Door de beide verklaringen is alvast aangetoond dat de "voorlopige analyse" opgemaakt door het Vlaams Verkeerscentrum op 5 dagen tijd geen weergave is van het voorstel van het Meccanotracé van stRaten-generaal en Forum 2020 zoals is omschreven in de nota "Van knelpunten naar knooppunten - Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen - Manu Claeys en Peter Verhaeghe - Studieopdracht Forum 2020, juni 2010".

Bovendien is het aan de hand van de slides niet mogelijk om de assumpties van de modellering te begrijpen, toch een essentie voor het correct begrip van de resultaten en algemeen zelfs aanvaard als een "ethische" vereiste voor wetenschappelijk onderzoek. De randverwijzing vanwege het kabinet naar studies uit een ver verleden over een tracé dat zelfs niet overeenstemt met het Meccanoplan kan evenmin beschouwd worden als een vergelijking van het Meccanoplan met het Masterplan 2020 voorstel

2) Ook de assumpties van de conclusies geleverd door minister Crevits op 8 april 2011 zijn niet bekend. De vrijgegeven stukken, "Doorrekeningen Masterplan 2020" en "Masterplan 2020 scenario's mobiliteitsontwikkeling" bevatten niet de gevraagde gegevens. De geleverde documenten bevatten enerzijds de uitgangspunten van de verkeersmodellering en anderzijds de conclusies van de verkeersmodellering. De verkeersmodellering zelf die de bewijsvoering is voor de conclusies wordt niet geleverd. Nochtans was dit het voorwerp van de vraagstelling. In toepassing van het decreet openbaarheid van bestuur zijn er slechts twee opties. Ofwel is het document in het bezit van het bestuur en dan dient het document geleverd te worden. Ofwel is het document niet in haar bezit en dient ze de vraag door te sturen naar de instantie waarvan vermoed wordt dat ze over de gegevens beschikt.

Door documenten aan te wijzen geeft het kabinet te kennen dat ze begrijpt welke vraag gesteld wordt en dat ze over de gegevens beschikt. Doch in tegenstelling tot de bepaling van het decreet worden de documenten niet geleverd maar wordt opnieuw verwezen naar een site, in dit geval deze van de provincie Antwerpen die werd opgemaakt naar aanleiding van de klankbordgroep van de R11. De provincie werd echter evenmin op de hoogte gebracht van de verkeerstellingen die bijgevolg niet voorkomen op de website van de provincie.

Op de vragen 1) en 2) werd niet correct geantwoord. De beroepsinstantie kan dan ook niet concluderen dat de gevraagde gegevens geleverd werden. Bovendien wens ik ook te verwijzen naar de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek van België. De code stelt uitdrukkelijk dat het onderzoek verifieerbaar moet zijn. ("Het werk van onderzoekers is verifieerbaar als zij ervoor zorgen dat hun collega's het volledige verloop van hun onderzoek kunnen nagaan en desgevallend overdoen." ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België). Geen van de vernoemde documenten voldoet aan dit principe. Meer nog, de auteur van de beide studies werkzaam bij het Vlaams Verkeerscentrum ontkent zelfs niet eens dat deze gegevens tot op vandaag niet beschikbaar werden gesteld en dat dit werd gedaan om uit de cijfers enkel de eigen conclusies te kunnen afleiden. Hiermee geeft hij zelf aan dat zijn onderzoek niet in overeenstemming is met de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek van België.

Graag ontving ik voor de vragen 1) en 2) hetzij de juiste documenten, hetzij het antwoord dat de gevraagde documenten niet bestaan.

 


 

 

Annex D: klacht

Een zelfde klacht is ook gericht aan het kabinet van de burgemeester en van de minister president.

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

Op 13 april 2011 (zie lager onder B) zond ik en onderstaande vraag conform het decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur aan het kabinet van Minister Crevits voor het verkrijgen van een afschrift van onderstaande stukken.

 

1) de studie van de regering die het Meccano plan vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-traject);

2) de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020, waarvan minister Crevits op 8  april slechts een samenvatting aan het publiek voorstelde - bijvoorbeeld de bijlagen met daarin de cruciale verkeerscijfers per wegvak ontbraken.

 

Op 28 april 2011 (zie lager onder A) werd door het kabinet Crevits een antwoord verzonden aan iedereen die de bovenstaande vraag openbaarheid van bestuur hadden gesteld.

 

Betreffende de eerste vraag verwijst het kabinet naar de website www.vlaanderen.be/DAM. De verwijzing naar de site is niet conform de voorschriften van het decreet. Art. 20 van het decreet openbaarheid van bestuur stelt uitdrukkelijk dat ‘indien het bestuursdocument in de gevraagde vorm beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking gesteld worden, verschaft de instantie in kwestie het bestuursdocument in de gevraagde vorm.’ Uit het antwoord kan weliswaar worden afgeleid dat het kabinet Peeters en het kabinet Crevits over de gevraagde gegevens beschikken, doch in tegenstelling tot de bepalingen van het decreet worden ze niet geleverd. In alle gevallen wordt enkel verwezen naar een generiek webadres waarop een lange lijst documenten voorkomen. Hierdoor wordt geen eenduidig antwoord geleverd op de gestelde vraag wat nochtans de doelstelling is van het decreet openbaarheid van bestuur. Het is opvallend dat de graad van detail van dit antwoord veel beperkter is dan dit het geval is voor de tweede vraag waar wel de juiste benaming wordt geleverd van de gevraagde stukken.

 

Graag verkreeg ik alsnog de studie van de regering die het Meccanoplan vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-traject).

 

Op de bewuste website slechts drie slides te vinden die handelen over de verkeersafwikkeling van het meccanotracé. Ze staan in het document ‘studieresultaten’ van dhr. Eddy Peetermans van het Vlaams verkeerscentrum en zijn hieronder weergegeven.

 

 

De slides werden toegelicht op de vergadering van 1 maart 2010 van de ambtelijke stuurgroep van de DAM. Op woensdag 24 februari 2010, daags na de bekendmaking van het memorandum van Forum 2020 op 23 februari 2010 aan de Minister-President was aan dhr. Peetermans gevraagd deze documenten te maken. De directeur van het Vlaams Verkeerscentrum verklaarde over deze studie het volgende: ‘In de presentatie van 1 maart werd het Meccanotracé getoetst aan dezelfde randvoorwaarden als opgelegd door de Vlaamse regering voor het BAM-tracé en het alternatieve ArupSum-tracé. De presentatie voor de voltallige werkgroep werd voorafgegaan door overleg op interkabinettair niveau waar het programma van doorrekeningen werd bepaald.  Deze resultaten werden een eerste maal op de interkabinettenwerkgroep gepresenteerd op 23-2-2010. Het is op deze presentatie dat de suggestie (mondeling) werd geuit om ook het Meccanotracé te toetsen onder dezelfde randvoorwaarden als de andere tracés. Het ‘Meccanotracé’ werd overgenomen uit een memorandum van Forum 2020 van 22/02/2010.

 

In het verslag van de vergadering van maandag 1 maart 2010 verklaarde dhr. Peetermans: ‘Gezien het meccanotracé geen voorwerp uitmaakte van de opdracht van het ministerieel comité was het niet meegenomen in de oorspronkelijke oefening. Het Verkeerscentrum deed wel al een eerste –voorlopige- analyse op het autonoom vermogen van het meccanotracé vs BAM en ARUP/SUM.’ Tijdens de vergadering werd gewezen op tekorten in deze eerste berekening die bovendien bevestigd werden door dhr.Peetermans. ‘… merkt op dat de optie om de tunnel te knippen in alle simulaties werd meegenomen, waardoor de verkeersstromen in de binnenstad en richting Waaslandtunnel nog vrij beperkt bleven. Dit werd echter niet meegenomen in de simulaties voor het meccanotracé waardoor dit momenteel een verhoogde druk op de binnenstad aangeeft. Eddy Peetermans bevestigt dat deze correctie inderdaad nog moet gebeuren voor het meccanotracé.’

Tijdens een infosesie op 6 mei 2010 verklaarde het Vlaams Verkeerscentrum bovendien ook het volgende: ‘Een berekening van het Forum 2020-voorstel volgens de randvoorwaarden die het forum voorstelde werd tot op vandaag niet uitgevoerd door het Verkeerscentrum.

 

Door de beide verklaringen is alvast aangetoond dat de ‘voorlopige analyse’ opgemaakt door het Vlaams Verkeerscentrum op 5 dagen tijd geen weergave is van het voorstel van het Meccanotracé van stRaten-generaal en Forum 2020 zoals is omschreven in de nota ‘Van knelpunten naar knooppunten - Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen - Manu Claeys en Peter Verhaeghe - Studieopdracht Forum 2020, juni 2010

 

Bovendien is het aan de hand van de slides niet mogelijk om de assumpties van de modellering te begrijpen, toch een essentie voor het correct begrip van de resultaten en algemeen zelfs aanvaard als een ‘ethische’ vereiste voor wetenschappelijk onderzoek. De randverwijzing vanwege het kabinet naar studies uit een ver verleden over een tracé dat zelfs niet overeenstemt met het Meccanoplan kan evenmin beschouwd worden als een vergelijking van het Meccanoplan met het Masterplan 2020 voorstel

 

2° Ook de assumpties van de conclusies geleverd door minister Crevits op 8 april 2011 zijn niet bekend. De vrijgegeven stukken, ‘Doorrekeningen Masterplan 2020’ en ‘Masterplan 2020  scenario’s mobiliteitsontwikkeling’ bevatten niet de gevraagde gegevens. De geleverde documenten bevatten enerzijds de uitgangspunten van de verkeersmodellering en anderzijds de conclusies van de verkeersmodellering. De verkeersmodellering zelf die de bewijsvoering is voor de conclusies wordt niet geleverd. Nochtans was dit het voorwerp van de vraagstelling. In toepassing van het decreet openbaarheid van bestuur zijn er slechts twee opties. Ofwel is het document in het bezit van het bestuur en dan dient het document geleverd te worden. Ofwel is het document niet in haar bezit en dient ze de vraag door te sturen naar de instantie waarvan vermoed wordt dat ze over de gegevens beschikt.

 

Door documenten aan te wijzen geeft het kabinet te kennen dat ze begrijpt welke vraag gesteld wordt en dat ze over de gegevens beschikt. Doch in tegenstelling tot de bepaling van het decreet worden de documenten niet geleverd maar wordt opnieuw verwezen naar een site, in dit geval deze van de provincie Antwerpen die werd opgemaakt naar aanleiding van de klankbordgroep van de R11. De provincie werd echter evenmin op de hoogte gebracht van de verkeerstellingen die bijgevolg niet voorkomen op de website van de provincie.

 

Op de vragen 1° en 2° werd niet correct geantwoord. De beroepsinstantie kan dan ook niet concluderen dat de gevraagde gegevens geleverd werden. Bovendien wens ik ook te verwijzen naar de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek van België. De code stelt uitdrukkelijk dat het onderzoek verifieerbaar moet zijn. (‘Het werk van onderzoekers is verifieerbaar als zij ervoor zorgen dat hun collega’s het volledige verloop van hun onderzoek kunnen nagaan en desgevallend overdoen.’ ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België). Geen van de vernoemde documenten voldoet aan dit principe. Meer nog, de auteur van de beide studies werkzaam bij het Vlaams Verkeerscentrum ontkent zelfs niet eens dat deze gegevens tot op vandaag niet beschikbaar werden gesteld en dat dit werd gedaan om uit de cijfers enkel de eigen conclusies te kunnen afleiden. Hiermee geeft hij zelf aan dat zijn onderzoek niet in overeenstemming is met de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek van België.

 

Graag ontving ik voor de vragen 1° en 2° hetzij de juiste documenten, hetzij het antwoord dat de gevraagde documenten niet bestaan.

 

Volgens het decreet openbaarheid van bestuur kan begrepen worden onder art. 22 dat elke burger ‘individueel’ een klacht zou moeten richten tot de beroepsinstantie. De vragen en de bemerkingen van de personen vernoemd onder C zijn evenwel identiek. De vragen werden talrijk gesteld aan de kabinetten om het belang aan te tonen van een actieve openbaarheid aangaande deze stukken. (‘het grondwettelijke recht op openbaarheid van bestuur is een instrument dat de burgers moet toelaten controle uit te oefenen op het handelen van het bestuur; dat het de burgers in staat moet stellen de rechtmatigheid van het overheids-optreden te beoordelen en met kennis van zaken te beslissen of er grond bestaat dat optreden in rechte aan te vechten;Beroepsinstantie 21 mei 2010). In dit geval handelt het over essentiële wetenschappelijke informatie in het debat aangaande de mobiliteitsoplossing voor de ring van Antwerpen waaruit kan worden afgeleid of en een correcte (rechtvaardige) evaluatie van alternatieven daadwerkelijk gebeurd door de Vlaamse overheid. Het volstaat om er de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België op na te lezen om te begrijpen dat noch Ademloos, noch alle andere personen die hierover brieven richtten aan de kabinetten genoegen nemen met de wijze waarop ‘wetenschappelijke’ informatie onvolledig wordt verstrekt.

 

Gelijktijdig beseffen alle personen vernoemd onder C dat het rechtsbeginsel van de openbaarheid, die enkel dankzij Europese besluitvorming ook meer transparantie afdwong van de Vlaamse overheid zo efficiënt mogelijk moet georganiseerd worden. Een strikt individuele klacht verzenden naar de beroepsinstantie met telkens dezelfde bemerkingen zou enkel de werklast van de beroepsinstantie verhogen zonder enige meerwaarde voor het stimuleren van meer openbaarheid in de Vlaamse besluitvorming. (‘dat de beroepers aldus het volste recht hebben gebruik te maken van de openbaarheid van bestuur om het doen en laten van bepaalde bestuursinstanties betreffende aangelegenheden die ze zich ter harte hebben genomen, na te gaan; dat zij er echter niet van ontslagen zijn om hun rechten op redelijke en zorgvuldige wijze uit te oefenen; dat het belang dat de beroepers bij de uitoefening van hun rechten hebben, in redelijke verhouding moet staan met de gevolgen voor de werking van de diverse bestuursinstanties.’)

 

Alle personen vernoemd onder C wensen evenwel te vermijden dat de overheid zou veronder-stellen dat zij het eens zijn met het verkregen antwoord. Omwille daarvan beslisten alle personen vernoemd onder C om deze klacht (van Koen van Hees voor Ademloos) tevens te beschouwen als ‘hun’ klacht. De beroepsinstantie en in tweede orde de aangeschreven kabinetten mogen er m.a.w. vanuit gaan dat de bovenstaande  klacht een weergave is van de klacht die elk van hen individueel had willen indienen. Dat ze dit echter niet doen is om geen voorwendsel te leveren aan de politieke wereld die graag als gevolg van hun handelen de schaarse openbaarheid die vandaag beschikbaar is in Vlaanderen alsnog te beperken.

 

Met beleefde groet,

 

Koen van Hees

Belpairestraat 103

2600 Antwerpen (Berchem)


 

A

Van: kabinet Crevits
Datum: 28 april 2011
Onderwerp:  Re: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur
Aan: Koen van Hees <koen.van.hees@scarlet.be>

Geachte,

 

Naar aanleiding van uw vraag op 13 april 2010, die werd ingeschreven  in het register betreffende de openbaarheid van bestuur met nummer  2011/01, kunnen wij u melden dat:

 

- wat betreft het Meccanotracé er zich reeds geruime tijd resultaten  bevinden op de website www.vlaanderen.be/dam, die opgezet werd met de  documenten n.a.v. de werkgroepen DAM dat geleid werd door een  ministerieel comité. Hier vindt u ook verschillende vroegere studies met betrekking tot het ontsluiten van Antwerpen met grotere  ringstructuren.

 

- wat betreft de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020 kan u  de beschikbare documenten terugvinden op http://www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/  onder de titels "Doorrekeningen Masterplan 2020" en "Masterplan 2020  scenario's mobiliteitsontwikkeling". U vindt hierin bijvoorbeeld resultaten in de mate van congestie op de onderdelen van de Ring in  Antwerpen en aansluitende snelwegen voor verschillende scenario's van  ingrepen. Op de website www.vlaanderen.be/dam vindt u onder de hoofding "Infosessies mei 2010" bijkomende  detailinformatie over de basisprincipes van de verkeersmodellen die  het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie  inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat  gevestigd is bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het  Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30 te  1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van dertig  kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Minou Esquenet

Kabinetssecretaris


 

B

Van: Koen van Hees
Datum: 13 april 2011
Onderwerp: Verzoek tot vrijgave van alle mobiliteit studies voor Antwerpen in het kader van openbaarheid van bestuur
Aan: Kabinet Crevits

Excellenties: 

Zowel de eerste minister als minister Crevits hebben bij herhaling gesteld dat het Meccano plan is onderzocht en niet "opnieuw" onderzocht zou worden. Ondanks herhaalde verzoeken van stRaten-generaal, Ademloos, burgers en leden van de pers hebt u nooit de resultaten van deze studie vrijgegeven. Op 6 mei 2010 zei het management van het Vlaams Verkeerscentrum ons dat ze het Meccano plan graag zouden onderzoeken, maar dat dit niet mogelijk was zonder toestemming van de Vlaamse regering - en dat ze deze toestemming niet kregen. 

 

Op 8 april 2011 herhaalde minister Crevits nogmaals dat "verder" onderzoeken van het Meccano plan niet meer nodig was. De burgemeester van Antwerpen ondersteunde deze visie. Het Meccano plan voert internationaal vrachtverkeer in tunnels rond de stad en vermindert de overlast over het hele parcours t.o.v. het Masterplan 2020 met BAM-traject. Het Masterplan 2020 voert zoveel mogelijk internationaal vrachtverkeer open en bloot door de stad en dreigt de rand met nog meer sluipverkeer op te zadelen. Het lijkt in ieders belang dat uw onderzoeken volledig worden getoond, zodat ze objectief kunnen worden getoetst aan de realiteit. 

 

In september 2010 maakte het Leuvense studiebureau Transport and Mobility bekend dat het Meccano plan wel werkt. Uit hun studie blijkt dat het scheiden van doorgaande en lokale verkeersstromen de sleutel blijkt tot de mobiliteitsoplossing in Antwerpen. Het Meccano plan levert die sleutel. Ook daarom is het belangrijk dat de regering haar eigen Meccanostudie publiek maakt. Pas dan is een open en eerlijk debat mogelijk. In het kader van openbaarheid van bestuur, verzoek ik u om de volgende studies volledig (dus incl. opdrachtgeving, achterliggende vooronderstellingen en gebruikte modellen en cijfers) vrij te geven: 

 

1) de studie van de regering die het Meccano plan vergelijkt met het Masterplan 2020 (met BAM-traject); 2) de verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020, waarvan u op 8 april slechts een samenvatting aan het publiek voorstelde - bijvoorbeeld de bijlagen met daarin de cruciale verkeerscijfers per wegvak ontbraken. 

 

Hoogachtend,

 

Koen van Hees

Belpairestraat 103

 

2600 Antwerpen (Berchem)


 

 

Noot: lijst van de mede indieners verwijderd. Lijst van ondertekenaars klacht en lijst van vragenstellers aan kabinetten te verkrijgen op eenvoudig verzoek.