Juridisch: GRUP/MER inleiding

Ademloos publiceerde als eerste het ontwerp-plan-MER (milieu effecten rapport) Oosterweel.
In het kader van het recht op openbaarheid van bestuur én om de broodnodige toegang tot dit materiaal mogelijk te maken staat het hierbij online.
De MER 1 van de Antwerpse mobiliteit (Oosterweel) is nu afgerond, met voorlopige en (o.a. door ons) zeer gecontesteerde winnaar het BAM tracé. De MER 2 over de A102 en R11bis moet nog starten en komt pas einde 2015 ter beschikking. Toch zijn deze één en ondeelbaar, wat ook blijkt uit het materiaal: geen enkel tracé is voldoende probleemoplossend zonder de A 102. De Meccano werkt echter als enige voldoende - goed zelfs - zonder de R11bis.

De MER 1 studie-opdracht werd vergund aan het ingenieursbureau Antea.
De eerste fase was een inspraak fase waarin alternatieve tracés konden worden ingediend en andere bijdragen tot het vinden van de beste oplossing voor "het Antwerpse verkeersinfarct". Hiervan werden een 5 tal tracés voor verder onderzoek weerhouden naast varianten en exploitatie voorwaarden hierop (bijv. met tol, met verkeerssturing etc.).
Op basis van verkeersmodellen gemaakt door het Vlaams Verkeers Centrum (VVC) werden de verschillende tracés onderzocht en vergeleken. Ook werden experts van vele disciplines uitgenodigd hun oordeel uit te spreken over de voor- en nadelen van de verschillende tracés. Bijv. op vlak van natuurschade, gezondheid etc.

Dit alles resulteerde in dit ontwerp plan MER. Deze werd met toestemming van de Vlaamse regering in een geheime perslunch voorgesteld, zonder overhandiging van enig document - en bleek achteraf met unieke en foute lezing van de onderzoeksresultaten. Tot 30/11 moesten bijna 30 adviesorganen hun advies uitbrengen.
Deze adviezen worden overgemaakt aan de cel MER van het ministerie van Milieu. Deze cel MER moest een minutieuze studie maken van het ontwerp MER en deze adviezen om tegen 15 januari een gevalideerd plan MER in te dienen bij de Vlaamse Regering.

In de Antwerpse Gemeenteraad en in sommige districten is tevergeefs geprobeerd een debat te voeren over het ontwerp MER én over het uit te brengen advies. Deze pogingen werden geblokkeerd.

Het uiteindelijke Plan MER is gevalideerd, ondanks vele fouten en protesten van andere diensten en ondanks enorme kennislacunes.
Bijvoorbeeld: alleen het BAM tracé is berekend met variabele tol. Alle gezondheidscijfers zijn ook op die berekeningen gebaseerd. Variabele tol - een eenvoudig sturingsmechanisme dat neerkomt op meer tol voor tunnels dicht bij de stad, minder verder weg - bleek voor alle tracés een groot voordeel te bieden, maar alleen het BAM tracé wordt mét variabele tol beoordeeld, en dan vergeleken met andere tracés zonder variabele tol. Dit is notabene een methode die het eerst door stRaten-generaal en Forum 2020 is aangebracht.
Een ander voorbeeld: voor luchtkwaliteit is een week voor afleveren van de resultaten afgestapt van de oorspronkelijke, wetenschappelijke benadering van in kaart brengen van vervuiling ten opzichte van de afstand van snelweg. Afstandsperimeters, heet dat. In plaats daarvan is gekozen voor grote gebieden, waardoor de grootste vervuiling voor het grootst aantal mensen altijd wordt gecompenseerd door gebieden verder weg, in veel gevallen zijn dat haast landbouwgebieden. Hierdoor weet men na drie jaar studeren en 4000 bladzijden tekst nog steeds niet wat precies de gezondheidseffecten zijn van alle tracés.

nog onderzoek