open brief gevangenis Beveren: bezint eer ge begint, "stop uw ramkoers en schuif hem 48 meter op"

kade rechteroever

(steun deze oproep hier - anoniem, gratis, beleefd en zonder overlast)

 

Geachte minister-president Peeters,

Geachte ministers Schauvliege, Turtelboom, Verherstraeten en Muyters,

betreffende de politieke weigering om de geplande gevangenis te Beveren 48 meter op te schuiven en de intentie van overheidswege om daarentegen binnen afzienbare tijd de eerste steen ervan te leggen, menen wij dat hier een verstandiger aanpak mogelijk is, gelet op de risico’s die daarvan het gevolg zullen zijn.

Zoals jullie genoegzaam weten ijveren wij en vele anderen met ons sinds twee jaar ervoor dat de gevangenis een paar tientallen meters westwaarts wordt opgeschoven, teneinde de kans op het (ooit en eventuele) bouwen van het zgn. Meccanotracé niet te hypothekeren. Want zo u dat mocht ontgaan zijn: dit tracé wordt momenteel onderzocht binnen de lopende MER-procedure over de Oosterweelverbinding.

Bij aanvang van de werken laat u ons, als pleitbezorgers van het Meccanotracé, geen andere keuze dan door te gaan met het streven naar een correcte omgang met de Vlaamse en Europese regelgeving, en alle juridische middelen in te zetten – inclusief het neerleggen van een klacht bij de Europese Commissie – om dit onzalige project te keren. Ons milde verzoek om de geplande gevangenis 48 meter op te schuiven is perfect inwilligbaar. Het enige wat moet gebeuren is daartoe een nieuwe bouwaanvraag laten indienen.

Staatssecretaris Verherstraeten beweert dat het inwilligen van ons verzoek tot drie jaar vertraging zou opleveren. Mogen wij vermelden dat het argument van vertraging ons pijnlijk in de oren klinkt, wanneer we eraan denken dat we al twee jaar hemel en aarde bewegen om alle relevante echelons ertoe aan te zetten de gevangenis vooral niet pal op het Meccanotracé te situeren?
Bovendien lijkt het argument volstrekt tegengesproken te worden door het feit dat het verwerven van de huidige bouwvergunning slechts een kleine honderd dagen duurde. Deze bouwvergunning op minimale wijze laten veranderen hoeft dus niet meer tijd te kosten dan 108 dagen, zie daarvoor de Bouwcodex. Zulks werd op 28/3 ll. overigens bevestigd door Minister Muyters in het Vlaams parlement. Drie jaar vertraging kan alleen ontstaan wanneer de bouwheer slecht heeft onderhandeld met het reeds aangeduide bouwconsortium en een voor de gemeenschap inferieur bouwcontract ondertekende. We gaan ervan uit dat dit niet het geval is.

Als jullie deze procedure dus volgende week en in goed onderling overleg opstarten, in nauwe samenspraak ook met het bouwconsortium en bij hoogdringendheid te behandelen door de administratie (cfr. opnieuw Bouwcodex), kan men wellicht begin juni al de nieuwe bouwaanvraag met aangepaste plannen indienen en kan men in het vroege najaar beginnen bouwen. Dat lijkt een scenario waar wijze mensen niet over zouden aarzelen, gelet op de hoge baten ervan, nl. het vermijden van buitengewoon grote politieke, juridische en financiële risico's.

Het gevangenisdossier van Beveren is een riskant dossier, al was het maar omwille van de grote haast waarmee het in elkaar is gestoken. Juridische zekerheid omtrent de afloop in Vlaanderen is er dan ook niet. Veel erger nog voor de Vlaamse burgers die u vertegenwoordigt is het Europese risico. België én de gewesten zijn door Europa recentelijk ernstig gewaarschuwd meer ernst aan de dag te leggen bij de uitvoering van MER-onderzoek. Dat geldt natuurlijk ook voor het grootste momenteel lopende MER-onderzoek in Vlaanderen. Het belangrijkste alternatief binnen dat onderzoek dreigt te worden uitgerangeerd door op het Meccanotracé een gevangenis te bouwen. Dit maakt de MER-constructie van het grootste bouwproject van Vlaanderen erg kwetsbaar, to put it mildly. Wij namen hierover inlichtingen bij de Europese instanties. De risico’s zijn van procedurele en financiële aard. Vlaanderen dreigt 700 miljoen euro toegezegde EIB-lening te mislopen, omdat het bouwen van de gevangenis op de huidig voorziene plek het opmaken van een correct MER-rapport over de Oosterweelverbinding onmogelijk zal maken. Dit zijn onaanvaardbare politieke en juridische risico's. De actiegroepen zijn daar absoluut geen vrager van.

Wij doen dan ook een oproep aan de Vlaamse regering om een einde te maken aan haar ramkoers tegen de actiegroepen. Wij zijn geen staatsgevaarlijke groepen met ideologische afwijking. Wij zijn gewone burgers zonder strafblad. Zeer betrokken bij de toekomst van onze stad Antwerpen.

Ons op deze manier bestrijden is zinloos. Het draagt niets bij tot een oplossing. Wij vragen niets meer, maar ook niets minder, dan dat het Meccanotracé een ernstige, eveneens wettelijk voorziene kans krijgt, door het samen met het BAM-tracé en haar paperclip van 19 baanvakken in volle stad te onderwerpen aan een streng wetenschappelijke toets, door onpartijdige en transparante procedures in acht te nemen, zoals voorgeschreven door Europa.

Wij hopen dat er voldoende politieke goodwill aanwezig is in de Vlaamse regering en de federale regering om dit extreem risicovolle gedrag te beëindigen, voor hierin stappen gezet worden waarvan de juridische en financiële gevolgen niet te overzien zijn.

Met vriendelijke groet,

Wim van Hees en Manu Claeys,
voorzitters van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal

 

(steun deze oproep hier - anoniem, gratis, beleefd en zonder overlast)

Tags: