500 voetbalvelden bos weg

kade rechteroever

GONTRODE - De roep naar meer bomen klinkt steeds luider en toch werd de oppervlakte bos in Vlaanderen in 2010 alweer kleiner, stelt de Vereniging voor Bos vast.

Van onze redacteur

In 2010 ging in Vlaanderen 232 hectare bos voor de bijl. Dat zijn meer dan 500 voetbalvelden. Het betekent een verlies van 0,64 hectare bos per dag. Dat stelt de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) vast in haar jaarlijkse bosbarometer. Daarmee peilt de vereniging de stand van het bosbestand.

De afname kan vreemd klinken, want was er geen ontbossingsverbod door het bosdecreet? Jawel, maar er zijn uitzonderingsmaatregelen. Het decreet is tien jaar oud maar er is geen reden tot feesten, betreurt de VBV. Sinds het van kracht werd zijn 2.350 hectare (dat zijn 5.000 voetbalvelden) ontbost, met een vergunning, of na een ministeriële ontheffing van het verbod.

Ieder bos dat gekapt wordt moet gecompenseerd worden. Door een nieuwe bebossing, of financieel, door een storting in een compensatiefonds. Die compensatie via het fonds loopt echter jaar na jaar achterstand op. In 2010 was die al opgelopen tot meer dan 1.200 hectare. In 2010 beliep de compensatie 168 hectare.

Schamel

Kwam er ook bos bij? Te weinig, zo blijkt. De uitbreiding zou 760 hectare moeten bedragen per jaar, maar uit de officiële cijfers valt af te leiden dat het er maar een schamele 21 hectare waren in 2010. Die komen dan nog allemaal op het conto van particuliere initiatiefnemers. De Vlaamse overheid kocht wel grond aan voor bosuitbreiding maar er werd 'geen vierkante meter van gerealiseerd'. 'De Vlaamse overheid moet dringend haar engagementen inzake bosuitbreiding opnieuw ernstig opnemen'' meent de VBV.

De VBV vindt het verder jammer dat een aanpak van de zonevreemde bossen, die door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege beloofd is, er nog altijd niet is. Ook de stadsrandbossen komen niet van de grond. Meer tevreden is de vereniging met de oproep van minister Schauvliege aan lokale overheden om de middelen uit het boscompensatiefonds - die onaangeroerd bleven - aan te spreken. Tien projecten kregen 900.000 euro toegestopt om 30,6 hectare bos aan te leggen. De minister deed er nog een miljoen bovenop voor projecten volgend jaar.

De VBV vindt het betreurenswaardig dat er nog zoveel gerooid wordt, omdat het draagvlak voor (meer) bos groter dan ooit is. 2011 is door de VN uitgeroepen als het jaar van het bos. Er was de plantcampagne '1 miljoen bomen voor Vlaanderen', Gezinsbond en Pasar lokten hun leden naar het bos of sloegen aan het planten, ook bedrijven sprongen op de kar van de plantacties (Telenet, Ikea, Makro, De Lijn...).

De Vlaamse situatie staat in contrast tot de Europese. In Europa kwam er de jongste twintig jaar bijna 2,5 miljoen hectare bos bij. 'We bungelen aan de staart van het Europese bospeloton en als de trend zich voortzet, zijn we binnenkort hekkensluiter', vreest Bert De Somviele van de VBV.

www.vbv.be

Onze bron : De Standaard, 6 december 2011

foto : © Frederiek Vande Velde

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UM3J7F3V&word=bos

Tags: