Advocaat Doel2020: "Uitbreiding haven schendt natuurgebied"

kade rechteroever

Volgens Igor Rogiers, advocaat voor Jan Creve (foto) van actiegroep Doel2020, wil de auditeur van de Raad van State het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen schrappen door inhoudelijke beoordelingsfouten gecombineerd met het niet-doorlopen van een nodige procedure.

Vooreerst benadrukt Rogiers dat het nog om een verslag van de auditeur gaat, en nog geen arrest zelf is. Adviezen worden vaak, maar niet altijd gevolgd. Volgens Rogiers wordt het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) als onwettig beschouwd wat Linkeroever betreft, waar het voorziet in de vernietiging van 60 hectare uitzonderlijk natuurgebied van "De Putten" in Kieldrecht dat als Vogelrichtlijngebied is aangeduid, alsook in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel, beschermd door de Habitatrichtlijn.

Aantasting van het leefgebied

"Een GRUP kan maar goedgekeurd worden wanneer een passende beoordeling is gemaakt omtrent de gevolgen van het plan voor de richtlijnen, én wanneer uit de plannen blijkt dat het plan geen betekenisvolle aantasting van het gebied kan veroorzaken", stelt Rogiers. Een negatieve beoordeling kan volgens hem ook goedgekeurd worden, maar enkel wanneer er dringende redenen van groot openbaar belang en geen alternatieven zijn, en dat er compenserende maatregelen worden genomen.

Die afwijkingsprocedure wordt in Vlaanderen volgens de advocaat al in een aantal dossiers niet gevolgd. "De passende beoordeling stelt dat het eindresultaat van het plan, gelet op de compensaties positief zal zijn, maar dit is een verkeerde werkwijze, omdat zo ieder plan of project doorgang kan vinden als je maar voldoende compensaties vindt. Dat is niet de bedoeling van de richtlijnen."

Natuurtoestand

"Voorts meent de auditeur terecht dat de passende beoordeling gebrekkig is omdat zij niet de huidige natuurtoestand onderzoekt, maar wel een of andere toekomstgerichte natuurtoestand waarbij de vraag rijst of deze toestand zich ooit wel zal realiseren", aldus nog Rogiers, die meent dat het verslag gunstig is voor de Doelenaars. "Door schorsing en/of vernietiging wordt Doel opnieuw woongebied en kan het Saefthingedok niet aangelegd worden."

Bron: Belga
 
Gazet van Antwerpen 23-10-2013
http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/advocaat-doel2020-uitbreiding-haven-schendt-natuurgebied.aspx

 

Tags: