Antwerpse actiegroepen en Wase milieu- en natuurverenigingen dienen vandaag bezwaren in tegen de geplande gevangenis van Beveren

kade rechteroever

Vlaamse regering maakt in spoedtempo eventuele aanleg van alternatief voor gecontesteerde Oosterweelverbinding bouwtechnisch onmogelijk

Besluitvorming in dossier van gevangenis tart alle verbeelding en is provocatie aan het adres van allen die ijveren voor constructief overleg en correcte inspraakverlening

 

‘Deze bouwaanvraag goedkeuren ware politieke moord met voorbedachten rade op het alternatieve Meccanotracé’

 

Vandaag, op dinsdag 5 juli 2011, dienen actiegroepen en natuurverenigingen uit Antwerpen, Zwijndrecht en het Waasland bezwaarschriften in tegen de bouwaanvraag voor de geplande gevangenis in Beveren.
De bezwaarschriften zijn bijgevoegd in bijlage.

 

In de bezwaarschriften uiten ze geen bezwaar tegen het bouwen van de gevangenis, wel tegen de specifieke inplanting ervan.
Die inplanting maakt de toekomstige aanleg van de westtangent van het zogenaamde Meccanotracé onmogelijk, als alternatief voor de Oosterweelverbinding.
Op die manier dreigt de Vlaamse regering een voldongen feit te scheppen in de nog voorziene inspraakprocedures voor de Oosterweelverbinding, meer in het bijzonder in de procedure van de milieueffectenrapportage, waarbij redelijke alternatieven mee bestudeerd moeten worden.
Als op het tracé van de Meccano een gevangenis wordt gebouwd, is meteen ook het Meccanotracé geëlimineerd en kan dat tracé niet meer meegenomen worden in de verdere procedures voor de Oosterweelverbinding. Een bouwvergunning verlenen voor de gevangenis is daarom het equivalent van moord met voorbedachten rade op een alternatief voor een gecontesteerd bouwproject.
Bingo! moet de Vlaamse regering gedacht hebben. Een regering die er reeds anderhalf jaar alles aan doet om het alternatieve en door Transport & Mobility Leuven superieur bevonden Meccanotracé op een zijspoor te houden.

 

Volgens de actiegroepen ligt de oplossing voor de hand: positioneer de gevangenis op een andere manier en hou een reservatiestrook open voor de westtangent.
Die oplossing werd reeds in februari vorig jaar geformuleerd door de bedenkers van het Meccanotracé en aldus voorgelegd aan de Vlaamse regering. Aangetoond werd dat de gevangenis en het Meccanotracé perfect konden samengaan.
De oplossing werd ook ingediend tijdens het allereerste moment waarop burgers bezwaren konden formuleren i.v.m. het gevangenisdossier, nl. in februari van dit jaar (2011) bij de procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Wat blijkt intussen? Dat op het moment van die allereerste publieke consultatie de uiteindelijke bouwplannen al getekend waren. De inspraakverlening was niets meer dan een schijnvertoning.

 

Op 18 mei 2011 adviseerde de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) in haar wettelijk verplichte advies aan de Vlaamse regering om de oplossing zoals voorgesteld door de actiegroepen toch verder te bekijken. Maar op dat moment was de bouwaanvraag van de gevangenis reeds ingediend (!). Dit is een aanfluiting van goed bestuur: zelfs de eigen adviesorganen worden voor schut gezet.

 

Momenteel loopt de inspraakverlening i.v.m. de bouwaanvraag. Die inspraakronde werd opgestart nog voor de regering het GRUP (= wettelijke onderbouw van de bouwaanvraag) had goedgekeurd, en op 28 juni 2011 tekende de federale overheid al het bouwcontract met de geselecteerde bouwgroep. Moet er nog zand zijn?

 

In de bezwaarschriften hekelen de actiegroepen niet alleen de inhoud van de bouwaanvraag maar ook de politieke besluitvorming in dit dossier.
Die besluitvorming is een provocatie aan het adres van allen die ijveren voor betere inspraakverleningen, goede participatieprocessen en het correcte zoeken van draagvlak voor projecten.
Ze maakt alle aanbevelingen zoals geformuleerd in de rapporten (februari 2010) van de commissie-Berx en de commissie-Sauwens – nota bene geschreven in opdracht van de Vlaamse regering – belachelijk, en daarmee ook het werk van die commissies.

 

Het is volstrekt duidelijk dat de Vlaamse overheid hier een sturende rol vervulde.
Sinds februari vorig jaar is zij geïnformeerd over het Meccanotracé en over de kwestie van de geplande gevangenis in relatie tot de westtangent van het alternatieve tracé.
De Meccanovoorstellen werden echter nooit ernstig genomen door de Vlaamse regering. Onlangs bevestigde de Beroepsinstantie dat niet één overheidsanalyse bestaat van die voorstellen. Desondanks blijft de Vlaamse regering beweren dat het Meccanoscenario geen oplossing biedt.
Op Kanaal Z en later ook in het parlement verklaarde minister-president Kris Peeters vorig jaar dat hij zijn eigen tracé zou ‘betonneren’.
De besluitvorming in het dossier van de gevangenis maakt nu duidelijk wat hij daarmee bedoelde, nl. dat hij een gevangenis zou laten bouwen exact op de plaats van het Meccanotracé, terwijl het beperkte opschuiven en herpositioneren van die gevangenis zou volstaan om de twee projecten mogelijk te maken.

 

Cynischer kan het absoluut niet: door toestemming te verlenen om daar en nergens anders een gevangenis te bouwen voor 300 gevangenen, gijzelt de Vlaamse regering 250.000 Antwerpenaren die binnen de 1500 meter van een (te) drukke Antwerpse ring wonen. Dat is de helft van alle inwoners van de Antwerpse agglomeratie.
Op Vlaamse schaal zou dat betekenen dat ruim 3 miljoen Vlamingen binnen de 1500 meter van een autostrade wonen. Dat is natuurlijk niet zo, gelukkig! Maar in Antwerpen is dat wel zo. En deze toestand wenst men in stand te houden.
Minister van Mobiliteit Hilde Crevits zei bij haar recente werkbezoek in Antwerpen nog dat het bezwaar tegen het Meccanotracé was dat het doorgaande verkeer dan te ver rond de stad gevoerd werd. Het gaat ocharme om een paar kilometer, maar vanuit de gezondheid voor een kwart miljoen Antwerpenaren gerekend wel cruciale kilometers, zoals langzamerhand iedereen weet maar wat door de Vlaamse regering met alle kracht in haar beleidsvoering bestreden wordt.

 

De Vlaamse regering houdt op geen enkele manier rekening met voortschrijdend inzicht, met goed onderbouwde rapporten opgesteld namens en met topindustriëlen, met wetenschappelijk verificaties ervan gemaakt door onafhankelijke studiebureaus, met de analyses van de Vlaamse raad voor Gezondheid, met de adviezen van zijn eigen Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, met geluidskaarten en luchtkwaliteitsstudies over de Antwerpse ring, enzovoort.
In het Oosterweeldossier houdt de regering met één ding wel rekening: de goede relatie met de bouwgroep Noriant.
Waarvan akte.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd in het najaar.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal
Wim van Hees en Guido Verbeke, voor Ademloos

Tags: