Bang voor BAM

kade rechteroever

Geen meerderheid voor beslissing Vlaamse regering

Op Valentijnsdag besliste de Vlaamse regering om de Antwerpse Ring te sluiten via het BAM-tracé. Veel liefde moet dat Valentijnsakkoord van de Antwerpenaren niet verwachten, zo blijkt uit een enquête die uw krant liet uitvoeren bij duizend Antwerpenaren in alle districten. Slechts een op de vijf denkt dat het tracé de problemen zal oplossen.

De Antwerpse bevolking heeft geen vertrouwen in het BAM-tracé en wantrouwt de gevolgen van die beslissing. De ongerustheid is groot. Zelfs onder de Antwerpenaars die vinden dat de keuze voor het BAM tracé een goede beslissing is (32%)en dat de Vlaamse regering daardoor getuigde van daadkrachtig bestuur (33,4%) is er een groep die vreest dat het weinig goeds betekent voor hun onmiddellijke leefomgeving. Ze wijzen de keuze niet af, maar ze geloven er niet in.
Zo denken vier op de tien inwoners van Antwerpen dat de situatie onleefbaar wordt. Die angst leeft vooral bij vrouwen en jongeren, die gemiddeld genomen duidelijk meer begaan zijn met milieu dan mannen en 55-plussers. De angst voor onleefbaarheid speelt ook meer mee bij wie in de kernstad Antwerpen woont en in de districten Deurne, Borgerhout en Merksem. Dat is niet zo verwonderlijk. Het BAM-tracé loopt als het ware door hun achtertuin.

Meer overlast

Een veel kleinere groep, ongeveer een op de vijf, denkt dan weer dat de leefbaarheid zal verbeteren. Een kwart van de ondervraagden verwacht daarentegen méér verkeersoverlast. En slechts een op de drie is van mening dat die verkeersoverlast zal verminderen.
En wat helemaal pijnlijk is na al die jaren van studies en plannen, en met al die miljarden uitgaven in het verschiet: vier op de tien van de door ons ondervraagde Antwerpenaren denken dat het sluiten van de Ring door het BAM-tracé een maat voor niets is, en dat we in de toekomst met zijn allen nog evenveel in de file staan. En was het daar niet allemaal om te doen?

Verdeelde stad

Al van in het begin van het Oosterweeldossier, nog lang voor de veelbesproken Lange Wapperbrug werd begraven, was Antwerpen verdeeld in twee kampen. Ook vandaag staan die lijnrecht tegenover elkaar. Bij zowat een derde van de respondenten is er een draagvlak voor de beslissing ten gunste van het BAM-tracé. Een even grote groep is ronduit tegen. En nog eens een derde weet het allemaal niet zo goed, of ligt er gewoon niet van wakker.
Het dossier blijft dus een potentiële splijtzwam. En die kan leiden tot een nieuw referendum, zoals dat in 2009 het geval was.
 Een op de drie Antwerpenaren vindt dat er weer zo'n volksraadpleging moet komen en dat de actiegroepen eventueel maar naar de Raad van State moeten stappen om het BAM-tracé af te blokken.
Daartegenover staat dat een iets grotere groep van vier op de tien Antwerpenaren vindt dat de actiegroepen de strijdbijl moeten begraven, en dat een referendum uit den boze is.
De groep voorstanders van een volksraadpleging is evenwel groot genoeg om een draagvlak te bieden aan wie een referendum wil afdwingen. Daarvoor heb je de handtekeningen nodig van tien procent van de Antwerpenaren. Dat lukte in 2009 moeiteloos. Het ziet ernaar uit dat dit nu nog makkelijker zou gaan.

Zwijndrecht-Burcht

We ondervroegen ook de inwoners van Zwijndrecht en Burcht, waar het BAM-tracé een grote impact zal hebben. Daar zijn ze nog meer dan in Antwerpen voor een referendum. Vier op de tien inwoners zijn voorstander van een volksraadpleging. Iets meer dan de helft wil dat de actiegroepen de strijd voortzetten, en 45,4% is van mening dat de groepen daarvoor desnoods naar de Raad van State moeten stappen.
Het afwijzen van het BAM-tracé is hier zeer groot. Zestig procent vindt het een slechte beslissing, zeventig procent vreest voor slechtere leefomstandigheden.

Niet gehoord

Het BAM-tracé is voor het merendeel van de ondervraagden geen onbekende, in Antwerpen zegt 77,8 % goed op de hoogte zijn van wat de beslissing inhoudt. In Zwijndrecht-Burcht is dat vergelijkbaar: 76,7%.
Het wantrouwen ten opzichte van het BAM-tracé is allicht ten dele te verklaren door het feit dat de grootste groep ondervraagden vindt dat hun stem niet gehoord werd. In Antwerpen is dat bijna de helft (48.8%). In Zwijndrecht- Burcht zelfs zeven op de tien (70,8%).

Verkiezingen

Een ding is zeker: op 25mei is er een volksraadpleging waarbij files en andere mobiliteitskwesties een grote rol zullen spelen. Na werkgelegenheid en sociale zekerheid is mobiliteit - samen met justitie en veiligheid - een federaal thema dat de Antwerpenaar belangrijk vindt. Acht op de tien Antwerpenaren geven aan dat files en mobiliteit een bepalende factor zullen zijn in hun stemgedrag.
En dat stemgedrag wordt hoe dan ook vooral ingegeven door lokale problemen. Na de 'klassiekers' criminaliteit en vreemdelingen, staat mobiliteit mee in de top drie van thema's die zullen spelen bij de nationale verkiezingen, met op de vierde plaats de realisering van het BAM-tracé.
Of partijen dat nu leuk vinden of niet. het mobiliteitsprobleem is voor de kiezer wel degelijk een belangrijk verkiezingsthema.
WIM DAENINCK

info: Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 27 februari en 4 maart bij 1001 Antwerpenaren uit het iVOX panel, representatief naar geslacht, leeftijd, diploma, stemgedrag en district.


 

  

 

1. SINT-ANNABOS

Bij de aanleg van het BAM-tracé wordt het Sint-Annabos een tijdelijke werfzone. Het bos moet verdwijnen. Dat gebeurt in fases. Volgens natuurverenigingen is de impact voor dieren en planten enorm. Het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling berekende dat er in totaal voor 17 miljoen euro aan waardevol natuurgebied verloren zou gaan.
De Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zegt dat ze tijdens de werken het bos al gaat heraanleggen.

2. KANAALTUNNELS

Het verkeer vanuit Gent richting Nederland duikt aan het Sint-Annabos voor het eerst onder de grond en komt de eerste keer aan het Noordkasteel weer boven. Critici verwachten er een enorme opstoot van fijn stof. De tunnels duiken wat verderop weer onder de grond. in de richting van het Sportpaleis.

3. WEG MET VIADUCT


Misschien wel het meest besproken stuk van het BAM-tracé ligt hier, vlak aan het Sportpaleis.Op deze plek laat BAM zich het meest voelen: meer uitstoot van fijn stof en meer geluidshinder, omdat het verkeer hier op rechteroever weer bovengronds komt. Slecht nieuws voor de inwoners van Luchtbal en Merksem.
Het viaduct van Merksem verdwijnt. Actiegroepen willen op deze plek de ring volledig overkappen met groenzones.

4. GROOT PLEIN VOOR SPORTPALEIS

De eyecatcher van het BAM-tracé ligt ook vlak voor het Sportpaleis. Hier gaan ze de ring wel overkappen. Zo ontstaat er een groot plein, waarde stad evenementen kan organiseren.

5. HOLLANDSE KNOOP

In eerdere plannen lag hier de beruchte paperclip (met achttien rijstroken), maar die is afgevoerd. Het nieuwe wondermiddel: de Hollandse knoop, een veeleer traditioneel op- en afrittencomplex. In het noorden takt de Oosterweel aan op de Schijnpoortweg en de Bisschoppenhoflaan. Die dreigt daardoor wel de pineut van het BAM-tracé te worden. Volgens het MER-rapport stijgt het verkeer op die as tijdens de spits met 40 procent.

6. LANGSTE FIETSBRUG

Veelbelovend is de lange fietsbrug over het Albertkanaal. Het moet de langste fietsbrug van heel Vlaanderen worden, bijna 500 meter lang. En hij zal negen meter boven het Albertkanaal hangen. De fietsbrug vervangt de IJzerlaanbrug over het Albertkanaal.+


WB
Gazet van Antwerpen 08-03-2014
 

 

"Wij zijn het gezicht van half Antwerpen"

Wim van Hees en Manu Claeys

De boegbeelden van de actiegroepen vinden de resultaten van ons onderzoek opmerkelijk. "De Antwerpenaar laat zich niet meer in de luren leggen, ondanks alle misleidende communicatie van de overheid", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal (foto boven). "Daaruit blijkt ook dat wij niet de geïsoleerde roepers zijn waarvoor de regeringspartijen ons soms willen verslijten, maar wel het gezicht van half Antwerpen."
"Bij grote maatschappelijke projecten moet verbinden, mensen samenbrengen, een overheid verbinden, mensen samenbrengen. Maar dat doet de regering niet: hier heeft niemand gewonnen en zijn er voorlopig enkel verliezers. De regering polariseert: Vlaanderen tegen Antwerpen, Antwerpen onderling, burgers tegen de BAM, rand tegen stad, enzovoort.
Daarom doe ik een oproep aan die regering: verlaat de partijpolitieke cocon en kom naar de echte wereld, waar geen draagvlak bestaat voor deze beslissing. Geef de Meccano minstens een eerlijke kans door die ook door te laten rekenen met uw eigen exploitatievariant: die van de gedifferentieerde tol."
Ademloos-voorzitter Wim van Hees (foto onder) stelt tot zijn plezier vast dat de kwestie van mobiliteit en leefbaarheid aan belang wint. "In jullie enquête voor de gemeenteraadsverkiezingen zei 67% van de Antwerpenaren dat hij zijn stemgedrag erdoor zou laten bepalen, nu is dat al 81,5%. Dat vinden wij verblijdend", zegt hij. "En dat geldt ook voor de score van 46% die vindt dat de regeringsbeslissingen in strijd zijn met de uitslag van het referendum. Bijna één op twee Antwerpenaren, dat is echt wel heel veel. Je kunt dus de bekende politieke vraag stellen: wie gelooft die mensen nog?"
"Ook de 29% die voorstander is van een nieuw referendum, vind ik veel", zegt Van Hees. "Dat is maar 7% minder dan het percentage van de Antwerpenaars die hebben deelgenomen aan het vorige. Als wij rustig ons programma voortzetten terwijl de offi- ciële procedures lopen, dan is een nieuw referendum tegen 2017 of 2018 perfect denkbaar, als het van de bevolking afhangt."
Zo ver is het nog niet. "Een referendum is niet aan de orde tot de bouwaanvraag er ligt, er is dus nog wel wat tijd", zegt Claeys.
LM
Gazet van Antwerpen, 08-03-2014 pag. 4

"Regering heeft hoop werk na deze enquête"
Dave Sinardet

Voor Dave Sinardet, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen (UA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), blijft Antwerpen verdeeld in drie blokken: zij die tegen het BAM-tracé zijn, zij die er voor zijn en een derde groep die er niet echt van wakker ligt.
Antwerpenaar op de drie een "Toch zegt één Antwerpenaar op de drie een referendum te willen. Dat is geen kleine groep.
Zeker niet als je het succes van de laatste infoavond van actiegroep stRaten-generaal bekijkt, waarbij zeshonderd mensen aanwezig waren. Oosterweel houdt nog altijd een aanzienlijk deel van de Antwerpenaren duidelijk bezig. Het aantal is niet verminderd sinds het referendum in 2009. Er is nog geen sprake van verzadiging in dit dossier."
"Belangrijk is dat noch de Vlaamse regering, noch de politieke partijen die groep van mensen konden overtuigen. Een blok van dertig procent wil nog altijd naar de Raad van State stappen, als dat nodig zou zijn."
"De Vlaamse regering heeft dus nog een hoop werk na deze enquête. Ik vermoed dat ze nieuwe initiatieven zullen nemen om de communicatie naar de burger te verbeteren.
Ze moeten het draagvlak voor het hele project duidelijk nog vergroten. Al blijf ik daar zelf sceptisch over. Die groep van non-believers ga je maar moeilijk kunnen overtuigen."
"De Antwerpenaar blijft er ook bij dat er niet genoeg naar hem is geluisterd. Ook dat resultaat zal de regering wel meenemen in haar verdere communicatie."
"Nog een heel opvallend resultaat uit de enquête is het aantal Antwerpenaren dat zijn auto vaker aan de kant wil laten staan. Maar liefst de helft van de ondervraagden geeft aan dat de discussie niet zou mogen gaan over het BAM- of Meccano-tracé, maar over het feit dat we in de toekomst minder met de auto zouden moeten rijden. Toch heel opmerkelijk."
"Geen enkele politieke partij durft zo'n radicaal standpunt innemen. Niet zo lang geleden was er nog de storm van protest tegen de start van een project rond rekeningrijden. Dat ligt echt niet goed bij de bevolking. Toch geeft de helft van de ondervraagden in deze enquête aan dat ze de auto best wat minder willen gebruiken."
Wb
Gazet van Antwerpen, 08-03-2014 pag. 5

"Verzet wordt steeds sterker"
Peter Mertens (PVDA+)

Voor ons is het overduidelijk: er is geen basis om op deze manier een miljardeninvestering erdoor te drukken", vindt de voorzitter van PVDA+. "Om dat te doen, heb je de steun van minstens 80% van de bevolking nodig. En dat is absoluut niet het geval. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de weerstand de komende jaren nog gaat toenemen. Uit uw onderzoek blijkt dat nu al zeer veel mensen beseffen dat het BAM-tracé de stad onleefbaar maakt en geen oplossing biedt voor de files."
"Dat uit uw enquête blijkt dat dit dossier een belangrijke rol gaat spelen bij de verkiezingen van 25 mei, is maar goed ook.
We praten tenslotte over beslissingen waarvan de effecten meer dan een halve eeuw gaan doorwegen. We mogen het verkeer niet naar Antwerpen blijven zuigen."
"Wij verspreiden een folder op 300.000 exemplaren onder het motto 'Nee aan het BAM-tracé'. Ons voorstel is een viertrapsraket.
Eén: maak de Liefkenshoektunnel tolvrij. Twee: leg zo snel mogelijk de A102 tussen Ekeren en Wommelgem aan. Drie: voer rekeningrijden voor vrachtwagens in.
En vier: begin met de opbrengst daarvan aan de overkapping van de Ring. Nadien kan worden geëvalueerd of een bijkomende Scheldekruising nog wel nodig is."
"Wat me deze week is opgevallen op de infoavond van de actiegroepen in zaal Horta: het publiek is aan het veranderen. Je ziet nu niet alleen meer de veertigers van het eerste uur, maar ook opvallend veel jongeren.
Dat vind ik geen detail. Er is duidelijk een actieve basis aanwezig om de tegenstand te organiseren. En ja, wij zijn voorstander van een nieuw referendum. Maar daar is tijd voor nodig, de mensen moeten eerst nog beter worden geïnformeerd. Dit jaar zou ik het nog niet plannen."
LM
Gazet van Antwerpen 08-03-2014 pag. 4
Za. 08 Mar. 2014, Pagina 4 

Tags: