Vlaamse regering torpedeert de overkapping van de Antwerpse ring

kade rechteroever

Door een vergunning af te leveren,voor de gevangenis in Beveren, beslist de Vlaamse regering bewust het meccano tracė en hiermee de overkapping van de ring onmogelijk te maken. Als de gevangenis, op het zelfde perceel, 48m opschuift kan het meccanotracé wel. Op gemeentelijk vlak doen de traditionele partijen of hun neus bloedt. Ze blijven mist spuiten door te beweren, voorstander te zijn, de ring te overkappen. Ze tonen echter nooit een realiseerbare studie. Het meccanotracė is niet van de baan, er zijn nog vele procedures te gaan.

20120305-124221.jpg
Wim Van Hees en Manu Claeys geven een persconferentie, in naam van de vijf actiegroepen die streven naar naar optimale leefbaarheid en mobiliteit.

De actiegroepen verzamelden de laatste jaren een enorme kennis over de Antwerpse mobiliteit , leefbaarheid en politiek. Het is een uitdaging de problematiek klaar en duidelijk uit te leggen.
Op de persconferentie behandelen ze vier onderwerpen:

  • De aantoonbare onwil om de gevangenis Beveren 48m op te schuiven
  • De gratuite uitspraken van staatssecretaris Verherstraeten dat dit opschuiven een jarenlange vertraging zou opleveren
  • De hypocrisie van de Vlaamse regering
  • De inbreuk van de Vlaamse regering op de Europese MER richtlijnen.

Zelf woon ik in Antwerpen en ben dus niet onbevooroordeeld over de Antwerpse situatie. Daarom zet ik mijn eigen mening apart in deze paragraaf. Is Vlaams minister Kris Peeters, uit het landelijke Puurs, onbevooroordeeld? Ik kan me, samen met de meerderheid van de Antwerpse bevolking, met de beste wil van de wereld niet voorstellen waarom de heer Peeters blijft weigeren, de meest voor de hand liggende oplossing ernstig te bekijken. Tegen alle logica in worden onderzoeken over een betere mobiliteit, schade aan de gezondheid, de mogelijkheden van stadsuitbreiding, zonder serieuze argumenten van tafel geveegd. Ze worden in de kiem gesmoord door er politieke mist over te spuiten. Geen enkele politicus heeft het fatsoen gehad het Masterplan 2020 in Antwerpen te komen uitleggen. Het doorstaat dan ook de vergelijking met het meccano tracė niet en zou onherroepelijk door de mand vallen. Hoe lang nog gaat de Antwerpenaar, in het stemhokje, het partij belang laten primeren boven het algemeen- en eigenbelang.?

Na deze eigen mening terug naar de pers conferentie.

20120305-131957.jpg

Wim Van Hees: “De communicatie van een ingenieurs gedreven organisatie is nu volledig gepolitiseerd. BAM slaagde er ondanks haar gigantisch communicatie budget (13 à 15.000.000€) niet in, een draagvlak te creëren. Vandaag spuiten politici mist door fabeltjes en halve waarheden te vertellen. De media hebben niet de middelen alle politieke uitspraken op waarheid te onderzoeken.”

20120305-134937.jpg

Vlaamse onwil

Het perceel waarop de gevangenis komt is, op aanvraag van één bedrijf, verkleind zodat dit bedrijf eventueel in de toekomst zou kunnen uitbreiden. Met de vragen van vijf actiegroepen, die de belangen van 1.300.000 inwoners verdedigen, wordt totaal geen rekening gehouden. Door de verandering is een nieuw plan voor de gevangenis getekend. De ontwerpers zorgden ervoor dat het meccanotracė, net zoals met het oorspronkelijk plan, onmogelijk is. Het volstaat de gevangenis, op hetzelfde perceel, 48 meter op te schuiven om het meccanotracé niet te hinderen.

20120305-150838.jpg
Voor de rechter situatie is vergunning verleend. Links is hetzelfde gebouw, op het zelfde perceel 48 meter opgeschoven. De getekende op- en afritten zijn van het meccanotracė. Oorspronkelijk behoorde het stuk waarover de meccano afritten lopen ook tot het perceel.

Gratuite uitspraken

Staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) spreekt over ‘jarenlange’ vertraging bij het opschuiven van de gevangenis. “Niets is minder waar”, zegt Manu Claeys. “We hebben het uitgerekend. Wij komen op 165 dagen. Men zou in september kunnen starten.”
Volgens de heer Verherstraete kunnen nu er een definitieve milieuvergunning is afgeleverd (door Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu) de werken starten. Tevens komt er een einde aan de oplopende vergoedingen die de federale overheid dient te betalen. Hij zegt er niet bij dat deze vergoedingen het gevolg zijn van het onbehoorlijk bestuur van vorig minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Hoe kan je het tekenen van een kontrakt met schadevergoeding clausule (tot 750.000€), zonder te beschikken over een bouwvergunning, noch milieuvergunning, noch uitvoeringsplan, anders noemen? De heer Verherstraeten vergeet ook te melden dat de schadevergoeding tegen haar einde loopt. Twee weken later was het maximum bereikt.

Hypocrisie

Op 23 februari ll zat stRaten-generaal samen met de cel-MER en met het studiebureau dat de onderzoeksopdracht kreeg. Er werd ruim twee uur vergaderd, waarbij o.a. het hele tracé technisch en functioneel werd overlopen. De cel-MER wilde zo veel mogelijk informatie verwerven om het alternatief op een correcte manier te laten onderzoeken. Het siert minister Joke Schauvliege (CD&V) dat haar administratie dit dossier ernstig laat onderzoeken. Dit terwijl haar partijgenoten toch wel heel bedenkelijke beslissingen namen.
Maar, dan verleent mevrouw Schauvliege een vergunning en degradeert ze het werk van haar administratie tot bezigheidstherapie.

Inbreuk op Europese regelgeving.

De actiegroepen hebben Europa een vraag gesteld.
Kan een overheid zo maar actief een te onderzoeken infrastructuursalternatief binnen een MER-onderzoek hypothekeren of onmogelijk maken door in een parallel lopende procedure vergunningen te verlenen voor het optrekken van een gebouw op het tracé van dat alternatief?
Vertaald geeft dat:
Kan en minister van Milieu zomaar de goede werking van haar eigen dienst-MER ondergraven door een formeel reeds opgenomen alternatief (=meccano) te dwarsbomen middens het verlenen van een milieuvergunning voor een gebouw op dezelfde plek als dat alternatief?

Besluit

De actiegroepen geven niet op. De overheid laat door haar stugge houding dit CD&V dossier steeds weer vertraging oplopen. Heel wat procedures moeten en kunnen nog doorlopen worden om toch nog tot een goede oplossing te komen. Als het meccano tracė wordt aanvaard, is er een goede oplossing en stoppen de protesten en procedures van de actiegroepen.

 

Fotogordon 05-03-2012
http://fotogordon.wordpress.com/2012/03/05/vlaamse-regering-torpedeert-de-overkapping-van-de-antwerpse-ring/
 

Tags: