Vlaanderen haalt richtlijnen voor fijn stof niet

kade rechteroever

In 2013 zijn in Vlaanderen minder verontreinigde stoffen en broeikasgassen geloosd dan in 2000. Maar huishoudens (houtverwarming) en verkeer veroorzaken net meer luchtverontreiniging. Vlaanderen haalt de richtlijnen voor de uitstoot van fijn stof niet.

De afgelopen jaren daalde onder meer de uitstoot van zware metalen significant, net als de verzurende emissies (zoals zwaveldioxide -73 procent) en ozonvormende (-33 procent) en ozonafbrekende stoffen (-82 procent).

Volgens het rapport ‘Lozingen in de lucht 2000-2013’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is dat onder andere te danken aan de overschakeling naar aardgas, minder steenkoolverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte, verhoging van efficiëntie en uiteraard ook de invoering van reductiemaatregelen.

Fijn stof probleem

In 2013 haalde Vlaanderen de meeste Europese doelen voor luchtkwaliteit, onder meer voor zwaveldioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Voor fijn stof, ozon, arseen en cadmium haalt Vlaanderen de Europese doelen niet.

Overigens werd de huidige luchtkwaliteit ook getoetst aan de (niet-bindende) richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. ‘Uit deze analyse blijkt dat de richtwaarden voor heel wat stoffen nog ver buiten bereik liggen’, zegt de VMM. ‘Zo zijn de huidige concentraties van zwaveldioxide op bijna de helft van de meetstations hoger dan de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gehaltes aan fijn stof en ozon zijn overal te hoog.’

Auto’s en hout

Voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen nam het relatieve aandeel van de huishoudens en het verkeer echter toe. ‘Dat betekent niet dat er geen maatregelen werden genomen om de uitstoot te verminderen, maar deze wegen niet altijd op tegen de toenemende activiteiten in deze sectoren.’ Zo blijft het aantal gereden kilometers toenemen en wordt er de laatste jaren weer meer met hout gestookt.

 

Bron : vandaag.be : http://Vlaanderen haalt richtlijnen voor fijn stof niet

Tags: