Bankroet van het milieu vermijden

kade rechteroever

Je zal maar je dak goed geïsoleerd hebben of er zonnepanelen op laten leggen, maar als je bank ondertussen je spaargeld uitleent om er nieuwe steenkoolcentrales mee te bouwen, is het dweilen met de kraan open... Om deze ongemakkelijke waarheid meer ruchtbaarheid te geven, lanceerde Netwerk Vlaanderen onlangs zijn campagne ‘Bankroet’. Campagnemedewerkers Esther Vandenbroucke en Frank Vanaerschot lichten toe wat en wie ze daarmee hopen te bereiken.

Elektriciteitscentrale in het Oost-Vlaamse Ruien die deels steenkool, deels biomassa verbrandt.

Esther: "We willen dat banken niet langer in nieuwe steenkoolgestookte centrales investeren. Veel mensen denken dat steenkool 'passé' is, maar momenteel is er een hernieuwde belangstelling voor steenkool. Die energiebron is veel goedkoper dan olie en bovendien ruim voorradig. In Europa worden er maar liefst zeventig van dergelijke nieuwe centrales gepland. Wereldwijd wordt nog steeds een kwart van alle elektriciteit met steenkool opgewekt, goed voor ruim veertig procent van de mondiale C02-uitstoot. Wie vandaag een steenkoolcentrale bouwt, legt een dubbele hypotheek op de toekomst. Enerzijds is dat geld niet langer beschikbaar voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, anderzijds moet elke centrale minstens dertig jaar draaien om die zware investering terug te betalen. Al die tijd zullen er miljoenen tonnen CO, aan de atmosfeer worden toegevoegd, terwijl we de komende jaren onze uitstoot versneld moeten afbouwen om een catastrofale klimaatverandering te vermijden. Als die zeventig geplande steenkoolcentrales in de Europese Unie er komen, dan zullen ze jaarlijks evenveel broeikasgassen uitstoten als ongeveer 130 miljoen auto's. Zo ziet de toekomst er niet rooskleurig maar roetzwart uit... Met een laagdrempelige petitie willen we iedereen de kans geven om zijn bank ertoe aan te zetten niet langer in milieuvervuilende steenkoolcentrales te investeren. Tot op heden hebben ruim tweeduizend mensen, waaronder ook een aantal politici, hun handtekening gezet. Ook een aantal organisaties - van de Bond Beter Leefmilieu tot de KWB - hebben zich achter de petitie geschaard. Met alle handtekeningen hopen we extra druk te kunnen zetten op de grootbanken die in Vlaanderen actief zijn. En we willen vooral een draagvlak creëren om de banken wakker te schudden."

 

NIEUWE STEENKOOLCENTRALE IN ANTWERPSE HAVEN KOMT ER VOORLOPIG NIET
Onlangs werd bekendgemaakt dat de in het havengebied geplande 1.100 MW steenkoolcentrale van de Duitse energiereus E.ON van de provincie Antwerpen geen milieuvergunning krijgt. De deputatie maakt zich evenals het stadsbestuur ernstig zorgen over de ruim 6 miljoen ton CO, die ieder jaar de lucht in zou gaan. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van drie miljoen auto's. Ook de concentratie fijnstof in de omgeving zou flink stijgen. In haar milieueffectenrapport blijft E.ON eerder vaag over de latere installatie van een systeem voor afvang van koolstofdioxide, carbon capture and storage (CCS) in het jargon. De centrale zou weliswaar 'carbon capture ready' zijn, maar die technologie zou ten vroegste over tien jaar operationeel zijn en er bestaan veel vragen rond. Zo is nu al duidelijk dat zo'n koolstofafvang extra energie en veel water vereist. Daardoor zal het rendement van de energiecentrale verlagen en moet er nog meer water aan het milieu worden onttrokken.

Frank: "Eind oktober gaan we met de grootbanken rond de tafel zitten om hun investeringsbeleid kritisch te bekijken, meer specifiek hun investeringen in de energiesector. Ook klimaatexperten en een buitenlandse bank die wel klimaatvriendelijk investeert gaan mee aan tafel. Samen willen wij bekijken hoe we investeringen kunnen heroriënteren in de richting van koolstofarme energieopwekking.
De voorlopige weigering van de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in de haven van Antwerpen is voor ons een welgekomen precedent om de banken te waarschuwen voor risico's die aan dergelijke investeringen verbonden zijn. Evenmin willen we een pleidooi houden voor nieuwe kerncentrales,  omdat verschillende studies uitwijzen dat we met energie-efficiëntie - 30 procent is goed haalbaar in Vlaanderen - en met bestaande hernieuwbare energiebronnen en bewezen technologieën aan de wereldwijd stijgende energievraag kunnen voldoen."

 

KLIMAATONVRIENDELIJKE INVESTERINGEN

Esther: "Niet al onze stroom kan op korte termijn van windturbines of zonnecellen komen. In een land als Polen dat 90 procent van zijn stroom opwekt met steenkool, is dat gewoon onmogelijk. Aan die transitie zit ook een belangrijk sociaal aspect vast. Mijnwerkers en operatoren van steenkoolcentrales zullen omgeschoold moeten worden tot nieuwe werkkrachten in of buiten de groene energiesector. Stroomopwekking met aardgas zien wij als een soort overgangsenergie, in afwachting dat we een koolstofarme economie realiseren. In vergelijking met een steenkoolcentrale wordt door een centrale op aardgas (STEG) per kilowattuur zowat de helftminder minder CO2 uitgestoten. En uitstoot van fijnstof, zwavel, stikstofoxiden is er nauwelijks."

Frank: "Er worden natuurlijk ook klimaatvriendelijke energieprojecten gefinancierd door de banken, zoals windenergieparken of zonne-energiecentrales, maar die 'klimaatwinst' dreigt tenietgedaan te worden door hun investeringen in klimaatontwrichtende energiebronnen. Ons rapport 'Bankiers op hete kolen',dat we samen met vier andere milieuorganisaties hebben geschreven, toont aan dat de zeven onderzochte banken de voorbije twee jaar samen minstens 25 miljard euro hebben geïnvesteerd in destructieve klimaatverandering. Daarin gaat het ook over foute investeringen in de Canadese teerzanden en in oliepalm plantages in Maleisië en Singapore. Je kan die informatie makkelijk downloaden van onze website."

Meer op www.netwerkvlaanderen.be/bankroet

De Bond 08-10-2010

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1670&Itemid=166

Tags: