Is de regering verantwoordelijk voor duizenden doden?

kade rechteroever

Prof. Temmerman stelt dat borstkanker vooral een welvaartsziekte zou zijn. Waar Amerika zeer voorzichtig dieselgas op proefratten uittest, stuurt België meteen een immense dieselvloot op eigen kinderen af. Vlaanderen tenslotte leidt deze vloot nog intenser door eigen steden… Moet er nog kanker zijn? Amerika, niet bepaald een sober land, kent 30% minder borstkanker en Japan zelfs 50%. Beide landen bewijzen hierdoor dat het afschermen van burgers aan dieseldamp zeker de moeite loont.

De Belgische vrouwen eten binnenin Europa het meeste fruit en groenten, wat toch niet onze 53% borstkanker boven het gemiddelde verklaart? België telt minder rokers dan het gemiddelde, wat toch ook niet onze 21 % longkanker boven het Europees gemiddelde verklaart? Neen, naast sigarettenrook gooit vooral dieselrook veel meer ‘roet' in onze gezondheidszorg dan gedacht.

Om de rattenplagen in te dijken, riep Athene finaal de hulp in van godin Hygiea. Deze personificatie van gezondheid, netheid en hygiëne herinnert ons ook vandaag dat de hoeksteen van een betaalbare en efficiënte gezondheidszorg schuilt in een proactieve sanitaire strategie. Bovenop haar riant riolenstelsel worden Europese en vooral Vlaamse steden door een nieuwe rattenplaag geteisterd: de CO2 vriendelijke, zogenaamd ‘groene eco-diesels'. Sinds 40 jaar organiseerde Europa zelfs een ratrace diesel rijden, onder het motto: hoe minder CO2, hoe beter het klimaat. Aan de kwestie hoe meer dieselroet, hoe slechter de gezondheid dacht blijkbaar geen kat. Als arts is het dan ook onze taak het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency of EEA) finaal te wijzen op zijn overdreven focus op zuinigheid en CO2 en de ondermaatse focus op gezondheid en fijn stof, zoals roet. Dat de EEA nu in zijn recentste rapporten toegeeft het schadelijke dieselroet jarenlang te hebben miskend, stemt ons dan ook hoopvol. Roet, ook Black Carbon (BC) genaamd, schaadt niet alleen onze gezondheid, maar (na CO2) vooral ook het klimaat. Dieselverkeer stoot vandaag in Europa zowat 70% van dit roet uit. Geen enkel land stelde blijkbaar ooit fiscaal goedkoop diesel rijden omwille de gezondheid van haar burgers in vraag. Zoveel gezondheidsschade echter als in het zeer dichtbevolkt België, kent wereldwijd geen enkel land.

Wie op zoek gaat naar politiek gemandateerden om ons te verdedigen tegen schadelijke uitstoot, botst in het kabinet Volksgezondheid wel op een verantwoordelijke voor piercings en tatoeages zoals mevrouw Gustin, maar tevergeefs een verantwoordelijke ‘schadelijke uitstoot'. De onzinnige opmars van cortisone puffers bij kinderen en sporters, 1 op 6 koppels met vruchtbaarheidsproblemen, en hierdoor meer IVF, en hierdoor meer vroeggeboorten, en hierdoor meer ontwikkelings- en gedragsstoornissen zoals blijkt uit het doctoraat van Dr. J. Kerstjens, … het wereldrecord borstkanker en Europese record longkanker, genoeg voor de noodkreet: ‘Stop met die dieselbraderie'. Met verschillende artikelen, zoals ‘Vlaanderen is in hoge zuurstofnood'(De specialisten) en ‘Vlaanderen stikt in eigen luchtvervuiling'(Artsenkrant) mobiliseerden wij onze collegae. Met ‘Waarop wacht de overheid om de fiscaliteit bedrijfswagens aan te passen'(opinie - De Morgen) en ‘Mobiliseer het verkeer, maar weer fijn stof en kanker uit de stad'(Knack) mobiliseerden wij tevergeefs politici. Tenslotte wekte ‘We hebben de meest kankerverwekkende wagenvloot in Europa'(Artsenkrant) Minister Onkelinx ook niet bepaald uit haar dieselslaap. Zij dient de gezondheid van onze kinderen en niet prioritair deze van de dieselindustrie te beschermen. Zijn overmaat aan stikstof (een ozonbron, die 9 maal hoger is dan bij benzine), zijn overmaat aan fijn stof (2x zo hoog) maar vooral zijn overmaat aan PAKs (polycyclisch aromatische koolwaterstoffen, tot 20x zo hoog) rechtvaardigen geenzins de fiscale voorkeursbehandeling van diesel. Dat benzinerijders zowat 50% meer taks betalen, staat haaks op preventief gezondheidsbeleid

De OESO waarschuwt voor ozon, gevormd uit dieselstikstof, als hefboom op onze vergrijzingsfaktuur. Dieselstikstof zorgt ook voor een zorgwekkende partiële shift van PAKs tot nitro-PAKs. Nam het aantal PAKs in Vlaanderen sinds 2000 al met 50% toe, met deze omvorming verdubbelt nogmaals het carcinogeen potentieel van diesel. Finaal vormt diesel 20x zoveel carcinogene (nitro)-PAKs als benzine.

Vlaanderen tenslotte, getuige de vele voorziene infrastructuurwerken (BAM tracé, verbreding Brusselse ring met hiertegen een voetbalstadion, Uplace…), beschermt haar burgers nauwelijks tegen dit gif. Zij investeert zelfs in een verankerde en blijvend groeiende aanvoer van dieselgif.

Nadat ze op 12/6/2012 reeds had gewaarschuwd voor het bewezen kankerrisico bij diesel, alarmeerde het internationaal kankeronderzoeksinstituut IARC in december nogmaals voor de opvallende opmars van borstkanker. Gezien long- en borstkanker, onze twee meest dodelijke tumoren, deels – naar men aanneemt voor) vermoedelijk n.v.d.r. tot 30% - gebonden zijn aan luchtverontreiniging, verdient het indijken ervan een absolute prioriteit. De grote Europese studie (ESCAPE) wees ook op de link longkanker met fijn stof. Meer bepaald de PAKs, aangevoerd door dieselroet, wijst zij concreet met de vinger. Zij waarschuwt ook dat een veilige ondergrens eigenlijk niet bestaat: Elke diesel in Vlaanderen, is er net als elke sigaret eigenlijk één teveel. Opkomen tegen kanker betekent dus opkomen tegen diesel !!!

In het bijzonder Minister Laurette Onkelinx draagt hierin een zeer grote schuld door de Belgische dieselvloot bedrijfswagens in 2012 verder op te drijven tot een ongeziene 97,5%. Dit alles spijts de onmiskenbaar aanmanende veiligheidsrichtlijnen van het IARC die dateren van 12 juni 2012 om met diesel op te passen, wegens bewezen kankerverwekkend. Integendeel met een ‘pestbelasting' dwong zij de bedrijfsleiders zelfs tot inruilen ‘gezonde' oude benzine voor nieuwe dieselwagens. Mevrouw Onkelinx is hierin voor 97,5% geslaagd, maar wat gezondheidszorg en kankerpreventie is ze helaas voor 100% gebuisd !

‘To beat cancer, COMBAT DIESEL' en alle ondoordachte Europese, Federale en Vlaamse dieselpolitiek

Dr. Christophe Depamelaere – te lezen op internet via To Beat cancer, combat diesel

 

Christophe Depamelaere studeerde huisarts- en sportgeneeskunde aan de VUB, en voert praktijk in Wingene. In 2013 volgde hij een speciale opleiding hyperbare geneeskunde om binnen het kader van de luchtvervuiling de gasverzadigingswetten en toxiciteit van gassen te bestuderen. Hij publiceert regelmatig in kranten als De Tijd.

 

Dr. Christophe Depamelaere
Mediquality 22-01-2014
http://www.mediquality.net/nl/group/MediQuality/detail?articleId=5936676

 

Tags: