EU wil CO2-uitstoot met 30% terugdringen

kade rechteroever

Een resolutie aangenomen door de milieucommissie van het Europees Parlement toont dat de EU zich zal inzetten om tegen 2020 haar uitstoot van broeikasgassen met 30% terug te dringen (ten opzichte van 1990) en zal hiermee vóór het einde van dit jaar starten.


Verder zullen eveneens compensaties - binnen bepaalde grenzen - worden aangenomen en men zal ook overgaan tot een vermindering van 25% binnen de EU. “Het zal miljoenen extra banen binnen de Europese Unie creëren en andere economische voordelen met zich meebrengen” volgens de milieucommissie.

De stemming in de commissie (44 stemmen voor, 14 stemmen tegen en 1 onthouding) vereffent de weg voor een formele stemming die op 23 juni is gepland. Volgens Bas Eickhout (GroenLinks; De Groenen/EVA, NL), die de resolutie heeft voorgesteld “is de positie van het Europees Parlement in de loop van het vorige jaar geëvolueerd. De doelstelling voor een vermindering van 30% krijgt thans een brede steun en het is bijzonder belangrijk voor de Europese economie dat dit ambitieuze klimaatbeleid wordt gevoerd.”
 

Vermindering van 25% op EU-grondgebied De milieucommissie dringt er bij de EU op aan om - op een zo kort mogelijk termijn en wel vóór het einde van 2011 - een bindend streefcijfer van 30% vast te stellen. Ten aanzien van de huidige verplichting van een vermindering van 20%, moet het mogelijk zijn om compensaties op te nemen - zoals gefinancierd in andere delen van de wereld - maar in ieder geval dient de EU zich te verplichten de uitstoot van broeikasgassen binnen haar grondgebied met 25% terug te dringen, verduidelijkt de milieucommissie.

De leden erkennen dat het bereiken van deze doelstellingen grotendeels zal afhangen van de EU-doelstellingen betreffende energie uit hernieuwbare bronnen en energiebesparing.
De landelijke maatregelen, zoals investeringen in innovatie en belastingvoordelen, kunnen een doorslaggevende rol spelen. Wat de EU betreft, is de commissie van mening dat een aanpassing van het Europees emissiehandelssysteem (EUETS) in de toekomst nodig zal zijn.
Deze verminderingen zijn bedoeld om bij te dragen aan het gezamenlijke project van de EU en de VN om de wereldwijde temperatuurstijding te beperken tot minder dan 2°C, het niveau dat wetenschappers als cruciaal beschouwen om het risico van ernstige gevolgen door klimaatverandering tegen te gaan.
 

Economische crisis, economische voordelen De leden laten zien dat de vermindering van de CO2-uitstoot in de EU sinds 1990 al 17% was, wat het gevolg was van de economische crisis.
Wat de toekomst betreft, zijn zij van mening dat het verleggen van de lat naar 30% veel economische voordelen met zich mee zal brengen. De resolutie verwijst naar een studie waaruit blijkt dat zes miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd. De herziening van de doelstellingen veroorzaakt ook nieuwe uitdagingen in bepaalde sectoren, naast de aanzegging van de leden dat de meeste energie-intensieve industrieën in het kader van het Europees emissiehandelssysteem van speciale maatregelen zullen genieten.

Architectenkrant juni 2011
http://www.architectenkrant.be/ak250_web.pdf

Tags: