Handelingen Plenaire Vergadering van 28 maart 2012

kade rechteroever

Actuele vraag van de heer Dirk Peeters tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de termijn waarbinnen een nieuwe bouwvergunning kan worden afgeleverd voor de nieuwe gevangenis in Beveren/Melsele op het Meccano-tracé.

 

 

 

 

 

 

De voorzitter:
De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters:
Voorzitter, momenteel zijn de voorbereidingswerken voor de gevangenis in Melsele-Beveren aan de gang. Momenteel wordt ook de plan-MER voor de Oosterweelverbinding opgesteld. Hierbij worden twee volwaardige alternatieven, de Oosterweelverbinding en het Meccano-tracé, naast elkaar onderzocht.

Het is vervelend dat de gevangenis op het Meccano-tracé in Melsele wordt gebouwd. Het gevolg is dat een volwaardige en volledige vergelijking tussen de twee alternatieven niet meer kan. We vrezen, samen met de actiegroep stRaten-generaal, dat we in de ogen van de Europese Commissie wel eens een slechte beurt zouden kunnen maken indien we de wetgeving inzake de milieurapportering niet zouden nakomen.

Federaal staatssecretaris Verherstraeten heeft hierover gezegd dat een eenvoudige ingreep, namelijk een gewijzigde bouwvergunning binnen de bouwzone, drie jaar in beslag zou nemen. Volgens minister-president Peeters zou dit een jaar duren. Voor zover ik de wetgeving ken, lijkt dit me iets wat binnen een periode van drie tot vier maanden zou moeten kunnen gebeuren.

De minister van Ruimtelijke Ordening zou, met de Vlaamse Codex in de hand, perfect moeten kunnen zeggen hoe lang een nieuwe bouwaanvraagprocedure zou duren. Mijn vraag is dan ook heel duidelijk. Hoe lang duurt het om binnen deze bouwzone een nieuwe bouwvergunning te verlenen om toe te laten de gevangenis 50 meter op te schuiven, waardoor het Meccano-tracé in de plan-MER ten volle kan worden geëvalueerd?

De voorzitter:
Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters:
Mijnheer Peeters, het is natuurlijk eigenaardig dat ik hier een zuiver hypothetische vraag moet beantwoorden. U hebt me gevraagd hoe de vergunningenprocedure zou verlopen indien we die gevangenis elders zouden plaatsen. Zo werkt het echter niet.

Ik wil me niet over de inhoud uitspreken. U hebt me enkel een vraag over de procedure gesteld. Blijkbaar heeft Manu Claeys vandaag in een krant verklaard dat het Meccano-tracé misschien perfect tot stand kan worden gebracht zonder die gevangenis te verplaatsen. Daar wil ik me in elk geval niet over uitspreken.

Wat het aspect van de vergunningen betreft, hebt u alvast op één punt gelijk. Indien we de gevangenis, zuiver hypothetisch, op een nieuwe plaats bouwen en indien alle invalswegen en dergelijke binnen de bepalingen van het GRUP passen, zou het mogelijk moeten zijn de nieuwe bouwaanvraag even snel als de vorige af te leveren. Dat zou niet langer dan 3,5 tot 4 maanden mogen duren. Dit geldt enkel indien er niemand in beroep gaat. Dat weten we natuurlijk nooit. Indien de nieuwe inplanting een wijziging van het GRUP met zich zou meebrengen, zouden we ons in een heel andere situatie bevinden.

Er is echter nog een derde element dat we niet uit het oog mogen verliezen. Als minister van Ruimtelijke Ordening kan ik helemaal niet inspelen op de afspraken tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers. De aannemers moeten die gevangenis door middel van een design, build, finance, maintain-constructie (DBFM-cosntructie) bouwen. Er zijn daarover allerlei afspraken gemaakt. Het is mogelijk dat de verplaatsing met 50 meter een invloed op de onderhandelingen tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers en architecten heeft. Ik kan dat niet inschatten. Ik heb geen bouwaanvraag of plannen gezien.

De onderhandelingen tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers kunnen eeuwen duren. Volgens staatssecretaris Verherstraeten zou het heropenen van de onderhandelingen inhouden dat dit alles drie jaar zou duren. Alles is immers al afgerond.

Dus als dat waar is, maar dat kan hij veel beter inschatten dan ik, dan kan dat wel drie jaar zijn. U hebt gelijk, als we niets aan het GRUP moeten doen. Doen we het GRUP er wel bij, dan zitten we direct een jaar verder. Gaat er iemand hier of daar (of ik weet niet waar) in beroep, dan weet ik niet hoe lang we erover doen. Het is een puur hypothetische vraag. De dag dat we een bouwaanvraag krijgen, zullen we die behandelen conform de codex.

De heer Dirk Peeters:
Zo hypothetisch is de vraag niet, hoor. Er is bij de behandeling van het GRUP een advies gekomen van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) dat aanraadt om op de vraag van destijds in te gaan. De Vlaamse overheid had perfect kunnen aangeven dat de bouwzone 50 meter moest opschuiven om het alternatief en het onderzoek mogelijk te maken. We hadden dit probleem kunnen voorkomen.

Ik denk dat – gelet op de omstandigheden en de kleine verschuivingen in de bouwzone – alle bijkomende voorwaarden en de gevaren die u ziet, denkbeeldig en niet aan de orde zijn. Volgens mij kunnen we er ons hier vanaf maken met een bijkomende procedure van drie tot vier maanden. In het slechtste geval – en dat is nu mijn voorstel – kan er ook regularisatie gebeuren van de bouwwerken om binnen de afgebakende bouwzone te blijven. Minister, het risico is reëel: als er een klacht komt bij Europa, kunnen we de toegezegde subsidies van de Europese Investeringsbank nog verliezen wegens het niet respecteren van de regels.

De voorzitter:
De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe:
Minister, de heer Peeters heeft een punt. U zegt: u speelt het technisch. Ik begrijp dat. Maar het is zeer verrassend. Wat is er toch met dat Oosterweeldossier dat men net daar een gevangenis wil inplanten? Moet dat de westelijke tangent blokkeren? Of is het juist omgekeerd? Waarom wil men resoluut doorzetten met die inplanting? Het zal nog een paar jaar duren. Maar waarom wil men het precies daar inplanten? Zo wordt het mogelijk om een alternatief, een realistisch alternatief, te kelderen. Het alternatief zou de Liefkenshoektunnel beter ontsluiten. Het gaat om alternatieven die nota bene voor een kostprijs van om en bij de 500 miljoen euro op korte termijn soelaas kunnen brengen en 40 procent van de verkeersdruk op de Antwerpse ring kunnen halen. Het is toch zeer eigenaardig dat men alles in het werk stelt om dergelijke scenario’s te vermijden.

De voorzitter:
De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer:
Er zijn niet veel delicate dossiers waar er partijgrensoverstijgend een akkoord over bestaat. Het Vlaams Mobiliteitsplan, uitgewerkt in het kader van Interwaas (intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland), wordt gesteund door alle burgemeesters en ook door de fractie van Groen destijds. Er bestond wel eensgezindheid over. Mag ik erop aandringen dat de Vlaamse Regering met de minister van Ruimtelijke Ordening en de minister van Openbare Werken daar spoedig werk van maakt?

De voorzitter:
De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris:
De bedenkers van het Meccano-tracé zouden natuurlijk ook een tunnel kunnen plannen ter hoogte van het probleempunt. Gelet op de aard van de instelling lijkt me dat geen echt goede oplossing.

Los daarvan moet het mij van het hart dat onze regelgeving flexibiliteit verhindert. Herinner u de legende van de boeren van Olen die met mankracht hun kerk hebben verplaatst. Of ze dat ook echt hebben gedaan, weet ik niet. Ze hebben het in elk geval gedaan zonder bouwvergunning of andere procedures.

Minister Philippe Muyters:
Op dat laatste zal ik direct ingaan. Als uw vraag is om zonder bouwvergunning te kunnen bouwen, dan wil ik wel zien waar Vlaanderen binnen dit en een jaar staat. Als u dat in de toekomst zo wilt realiseren, is dat voor uw rekening.

Ik wil niet en ik ga niet, ik denk dat dat ook niet de vraag is, een discussie voeren die u het best met minister Crevits voert. Zij is minister van Mobiliteit. Ik had begrepen dat het wel wat anders ligt dan u zegt, maar ik laat het over aan minister Crevits. Er heerst eensgezindheid in de Vlaamse Regering over wat we willen en gaan doen. We willen dat zo uitvoeren.

De gevangenis was eerst gepland, en daar is een Meccano-tracé overheen gezet.

De vraag is dan waarom het Meccano-tracé niet ergens anders kan. Ik hoor dat er vandaag in een krant staat dat Manu Claeys zegt dat zijn Meccano-tracé wellicht naast de gevangenis kan en dat er wellicht geen enkel probleem is. Ik vraag me dus af wat het probleem is.

De bouwvergunning was aangevraagd, het GRUP is gemaakt, de onderhandelingen van de Regie der Gebouwen met de aannemer en de architecten is gebeurd. Moeten we dat allemaal doen voor een mogelijk alternatief dat is ingebracht en dat misschien zelf kan wijzigen zonder gevolgen?

Als we morgen een vergunning aan een bedrijf geven, mijnheer Sabbe, en daarna ontstaat er een discussie omdat iemand daar misschien wel een weg zou kunnen leggen die in een MER komt en wij de vergunning die al afgeleverd is, terug intrekken, dan zou ik u daarover wel eens willen horen. Ik denk dat u een heel andere toon zou aanslaan. We zullen het dan op dat moment wel horen. (Applaus bij de N-VA)

De heer Dirk Peeters:
Minister, bedankt voor uw antwoord. Ik blijf toch benadrukken dat we in Vlaanderen met moeilijke investeringsdossiers zitten. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Vlaanderen zelf de moeilijkheden creëert en opstapelt. We kunnen nu weer boos zijn op stRaten-generaal omdat het een klacht zal indienen bij Europa, maar aan de andere kant is het onze verantwoordelijkheid: wij hadden maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen. De investeringen zijn dermate groot dat we dit soort spelletjes met voldongen feiten niet hadden mogen spelen. We hadden het alternatieve project een kans moeten geven en moeten afwegen. Die kansen zijn nu gehypothekeerd. (Applaus bij Groen)

De voorzitter:
De actuele vraag is afgehandeld.

Vlaams Parlement 28-03-2012
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=665258

 

Tags: