Heraanleg R11: actiegroepen niet opgetogen met resultaat samenkomst Klankbordgroep

kade rechteroever

De laatste Klankbordgroep - samengeroepen door provinciegouverneur Cathy Berx - heeft de twijfels bij de verenigde actiegroep R11mis over de heraanleg van de R11, de R11bis, niet weggenomen.

"De gouverneur heeft een inspanning gemaakt om met zo veel mogelijk inspraak te werken", luidt het in een mededeling. "Maar we moeten vaststellen dat het streefbeeld dat voorligt een onaanvaardbaar plan is."

Qua mobiliteit merkt R11mis op dat de cijfers aantonen dat de mobiliteitsdoelstellingen die het Masterplan naar voor schuift niet worden gehaald. "De Antwerpse Ring wordt slechts minimaal ontlast. Er is bitter weinig gezegd over de gevolgen op de lokale mobiliteit. En vragen over sluipverkeer werden niet beantwoord. Terwijl ze de mensen net willen doen geloven dat de R11bis de lokale situatie qua sluipverkeer gaat verbeteren. De situatie op de nieuwe infrastructuur, zowel boven-als ondergronds, blijft onduidelijk en ook hier lijkt filevorming onontkoombaar."

"Alles gaat verergeren"

Evenmin slaagde de Klankbordgroep er volgens R11mis in om de argumenten inzake leefbaarheid te counteren. "Beperkte studies tonen aan dat de natuurwaarde van de oude spoorwegberm en Klein Zwitserland er zeker toe doet. Als de tunnel maar één meter onder het maaiveld-niveau steekt, is ernstig natuurherstel zo goed als onmogelijk. De impact op luchtvervuiling en volksgezondheid werd nog niet onderzocht. Maar omdat de geplande weg voor een enorme toename van verkeer zal zorgen in een al zwaar vervuilde regio, is onderzoek zelfs niet nodig. Dan weet je dat op het gebied van vervuiling, gevaar en overlast alles gaat verergeren."

R11mis houdt vast aan haar conclusie dat de aanleg van een autosnelweg in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied in de Zuidoost­rand van Antwerpen principieel fout is. "En mochten de verantwoordelijke politici verder gaan met de R11bis-plannen, dan bezinnen we ons over verdere acties. We informeren ons alvast om via de officiële inspraakprocedures zoals het MER (milieu-effectenrapport) stappen te ondernemen."

 

Sacha Van Wiele

Tags: