Intelligente stadsdistributie komt stap dichterbij

kade rechteroever

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) schuift op basis van onderzoek in 27 steden en gemeenten en twee pilootprojecten in Gent en Hasselt een aantal oplossingen naar voor om de bevoorrading van winkels in stadscentra in betere banen te leiden. Op een website en in een draaiboek kunnen alle betrokken partijen - van overheid tot winkeliers - gebruiksklare tools vinden om stadsdistributie vlotter te organiseren en de hinder terug te schroeven.

Stadsdistributie gebeurt vandaag nog vaak veel te versnipperd. Zowat elke winkel, leverancier of vervoerder, elke bouwwerf of kantoor, elke supermarkt of publieke instelling organiseert zijn belevering nog op eigen houtje, wat zich vertaalt in een veelvoud aan “diffuse” stromen.

Vrij vertaald: teveel vracht- of bestelwagens die zich met een vaak slechts gedeeltelijke lading in het al drukke stedelijk verkeer moeten wurmen om hun goederen op bestemming te krijgen, niet zelden vergeefs een passende losplaats zoeken en dan maar een stuk van straat of plein inpalmen, met opstoppingen tot gevolg.

De negatieve gevolgen in termen van congestie, geluidsoverlast en milieuhinder zijn niet min.

D-Via

Uit studies blijkt dat het belang van stedelijk goederenvervoer niet te onderschatten is: 20 à 30% van de voertuigkilometers en 15 à 50% van de uitstoot van schadelijke stoffen in de stad zou te wijten zijn aan dit type vervoer.

Met de verwachte aanwas van het verkeer en ontwikkeling zoals de trend naar kleinere maar frequentere leveringsvolumes kan de druk op de leefbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid in de stad enkel maar groter worden.

Besturen zijn daarom al langer op zoek naar oplossingen om tot een vlottere, milieuvriendelijkere en dus “slimmere” stedelijke distributie te komen.

Met het “D-Via”-project, dat op financiële steun kon rekenen van UNIZO, Fedis, Logistra en de steden Hasselt en Gent, wou het Vlaams Instituut voor Mobiliteit zijn duit in het zakje doen.

Het ontwikkelde enerzijds een digitale kaart annex databank die een overzicht biedt van de bestaande logistieke spelregels inzake stadsdistributie in Vlaanderen.

Op www.d-via.be kan iedereen de geldende reglementeringen terzake (venstertijden, voertuigbeperkingen, laad- en loszones, …) erop naslaan.

Anderzijds stelde het VIM een draaiboek op voor stedelijke distributie waarin zowel lokale besturen als vervoerders en handelaars inspiratie kunnen vinden.

Bovendien lanceerde het instituut in Hasselt en Gent pilootprojecten voor het uitwerken van een logistiek en economisch haalbaar business-model voor de slimme bevoorrading van steden.

Stromen bundelen

Het antwoord op het probleem kan in ruime mate in één woord samengevat worden: stromenbundeling. Maar hoe dat precies in het werk moet gaan, is al langer voer voor soms verhitte debatten.

In vele projecten krijgt een stadsdistributiecentrum een centrale rol toebedeeld als toegangspoort tot de binnenstad. Daar worden de goederen gebundeld in functie van plaats en tijdstip van belevering.

Zo kan de distributie gebeuren met minder maar beter gevulde vrachtvoertuigen - en uit milieuzorg mogen dat hybride of elektrische exemplaren zijn. Daarmee kan bijvoorbeeld vermeden worden dat zelfs kleine handelaars meermaals per dag beleverd (moeten) worden omdat elke vorm van coördinatie met naburige winkels of branchegenoten of tussen leveranciers of vervoerders onderling ontbreekt.

De ervaringen met dergelijke “SDC’s” in het buitenland zijn niet eensluidend positief te noemen. Lang niet alle projecten hebben een bedrijfseconomisch leefbaar resultaat opgeleverd. Nochtans wil Hasselt die piste bewandelen.

Daar staat een “CityDepot” in de steigers dat de rol als draaischijf voor stedelijke distributie moet gaan spelen. De Stad Hasselt neemt daar zelf het initiatief voor.

Gent wil het anders aanpakken. Daar heeft het concept van stadsdistributiecentrum geen draagvlak en bovendien heeft de stad een heel ander bevoorradingsprofiel dan Hasselt. Daarom kiest het stadsbestuur voor meer kleinschalige en locatiegerichte oplossingen.

Werken op het niveau van een afzonderlijke branche of zelfs van een winkelstraat en een bottom-up benadering staan daarbij centraal, maar ook opties zoals horizontale samenwerking tussen beroepsvervoerders zullen worden bekeken.

Tal van voordelen

De voordelen van gebundelde goederenstromen zijn legio: minder voertuigkilometers voor hetzelfde volume, minder transportbewegingen, minder congestie, minder uitstoot, minder ongevallen, een beter winkelklimaat, …

Ook lagere bevoorradings- en stockkosten voor handelaars worden als pluspunt aangehaald, maar het kostenplaatje is daar niet altijd even duidelijk.

Onder meer bij een stadsdistributiecentrum komen bijkomende schakels in de keten kijken die de factuur voor de eindbestemmeling kunnen verzwaren.

Tenzij leveranciers en vervoerders de voordelen die ze uit zo’n systeem kunnen halen in termen van tijdswinst en een efficiëntere inzet van hun personeel en middelen, ook (al was het maar voor een deel) verrekenen in hun prijzen, natuurlijk.

“Elk concept rond vraaggestuurd bundelen heeft slechts kans op slagen als de distributiekosten er niet noemenswaardig door stijgen én de afgesproken dienstverlening toch gegarandeerd wordt”, schrijft Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM, daarover.

De Vlaamse Ondernemer 06-05-2011
http://www.dvo.be/artikel/33927/intelligente-stadsdistributie-komt-stap-dichterbij/

Tags: