Kindnormering in het stedenbeleid

kade rechteroever

Minister Van den Bossche benoemt "kindvriendelijkheid" uitdrukkelijk als het centrale thema van haar beleidsnota. Wat goed is voor kinderen, is positief voor elke stadsbewoner. En door kinderen mee vorm te laten geven aan de publieke ruimte, krijg je een aantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving. Dit is een heel beloftevol uitgangspunt, dat verder als rode draad in de beleidsbrief meegenomen wordt en dat een meer kwalitatieve invulling geeft aan de idee van kindgerichtheid en kindnormering, iets wat toch wat ontbreekt in de beleidsbrieven wonen en mobiliteit.

Een belangrijke aanzet om deze idee te operationaliseren werd gegeven in het voorbereidend proces om kindvriendelijkheid als bijkomend en transversaal thema op te nemen in de stadsmonitor. Dat betekent dat er een breed onderbouwde visie komt wat kindvriendelijkheid in zijn verschillende dimensies en op de verschillende beleidsdomeinen kan inhouden. Bij een vertaling naar de stadsmonitor en via het bepalen van relevante indicatoren krijgen de (centrum)steden een bijkomend instrument om hun aantrekkelijkheid voor gezinnen, kinderen en jongeren in kaart te brengen.

Voor de Gezinsbond is dit alvast een bijzonder belangrijk element om de dynamiek rond kindvriendelijkheid (en waarom ook niet kwantitatieve aspecten van kindnormering?) uit te diepen en te concretiseren. Een stevige aanzet daartoe wordt reeds gegeven op de trefdag "Kind in de stad" van 4 februari, waar tal van goede praktijken en innoverende experimenten gedeeld worden. Dit alles bouwt terzelfdertijd voort op de impulsen die gegeven werden aan diverse projecten in het kader van de "Thuis in de stad"prijs. Kindvriendelijkheid staat daarmee ook in Vlaanderen meer dan ooit op de agenda; voor de Gezinsbond komt het er nu op aan deze aandacht ook te verankeren in doordachte structurele beleidskeuzes. Niets is immers zo'n kort leven beschoren als goedbedoelde projecten die van jaar tot jaar van subsidiëring afhankelijk zijn!

Het stedenbeleid overschrijdt de thematische domeinen en dat laat toe een samenhangend perspectief te ontwikkelen dat raakt aan de leefwereld van kinderen in al zijn verscheidenheid: wonen en woonomgeving, onderwijs, vrije tijd en cultuuruitingen, betrokkenheid en inspraak, mobiliteit....Dat laat ook aan het beleid en de administratie toe om constructieve samenwerkingen en experimenten op te zetten met partners uit andere beleidsdomeinen.

Zo wordt verder samengewerkt met de Vlaamse Bouwmeester rond collectieve woonvormen, er is de concretisering van de vernieuwde Stadsmonitor, de Brede School krijgt stilaan een eigen gezicht en bij stadsvernieuwingsprojecten zijn groenvoorzieningen en aangepaste mobiliteit centrale gegevens. Stuk voor stuk zijn het initiatieven waar de kindgerichtheid maximaal en breed kan ingebed worden. Meer dan in andere beleidsbrieven liggen hier mogelijkheden om kindnormering als beleidsbepalend concept vorm te geven. De Gezinsbond hoopt dat deze dynamiek ook onder de volgende Vlaamse regering verder uitgewerkt wordt.

Gezinsbond 16-01-2014

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2729:Kindnormering-in-het-stedenbeleid&catid=225:e-bulletinkindnorm&Itemid=490

Tags: