Luchtkwaliteit in Vlaanderen gevoelig verbeterd in tien jaar

kade rechteroever

De jongste tien jaar verbeterde de luchtkwaliteit en daalde de uitstoot van verontreinigende stoffen. In 2000 stond nog meer dan de helft van de Vlaamse bevolking bloot aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties, in 2011 is dit aantal teruggebracht tot een derde. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Het beleid dat we voeren en onze inspanningen leveren resultaat op. We moeten die nu voortzetten en waar nodig versterken", stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

nvdr: zie ook

Hoe zuiver is de lucht in uw buurt?
Het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2011 biedt een overzicht van relevante luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen die respectievelijk gemeten en uitgestoten worden in Vlaanderen.

Luchtkwaliteit in Vlaanderen - Vluchtige organische componenten in de omgevingslucht - Jaarrapport 2011. Dit rapport beschrijft de concentraties van vluchtige organische componenten in de omgevingslucht in Vlaanderen. Naast de meetresultaten van 2011, wordt de trend over de jaren heen besproken.

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2011. Dit rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en PCB's. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige normen. Ook bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten.

 

De cijfers van de VMM leren dat de jaargemiddelde meetwaarden voor fijn stof van alle Vlaamse meetstations vorig jaar aan de Europese jaargemiddelde grenswaarde voldeden. De daggrenswaarden werden wel nog overschreden, maar dat was voor een groot deel toe te schrijven aan ongunstige meteorologische omstandigheden.

Minister Schauvliege wijst erop dat het Vlaamse luchtkwaliteitsplan, dat in maart werd goedgekeurd, tot doel heeft dat tegen 2015 de grenswaarden voor stikstofdioxide gehaald worden via maatregelen voor voornamelijk het wegverkeer, de scheepvaart en de industrie.

De VMM-rapporten 'Luchtkwaliteit in Vlaanderen 2011' en 'Lozingen in de lucht 2000-2011' leren voorts onder meer dat de emissiereductie van zware metalen zwaar afhangt van het soort metaal. Vorig jaar waren er nog lokaal verhoogde concentraties aan cadmium (Beerse), arseen (Beerse en Hoboken) en nikkel (Genk). Vanaf 31 december 2012 moet Vlaanderen aan streefwaarden voor deze metalen voldoen.

De verzurende emissie, oorzaak van zure regen, daalde sinds 2000 met 42 procent, door een sterk verminderde uitstoot van zwaveldioxide, door maatregelen in elektriciteitscentrales, raffinaderijen, industrie en gebouwenverwarming. In 2011 zijn de totale broeikasgassen met twaalf procent gedaald ten opzichte van 2000, de CO2-uitstoot met vijf procent.

Bron: belga.be

De Morgen 18-12-2012
http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1550737/2012/12/18/Luchtkwaliteit-in-Vlaanderen-gevoelig-verbeterd-in-tien-jaar.dhtml

 

Vlaamse luchtkwaliteit in tien jaar tijd sterk verbeterd
Gevolgen milieubeleid duidelijk zichtbaar

De hoeveelheid fijn stof in onze lucht blijft dalen, net als de broeikasgassen en de zure regen. Toch is er nog veel werk aan de winkel, op het vlak van stikstofdioxides halen we de normen niet.

‘2011 was al het vierde jaar op rij dat de Vlaamse meetstations op jaarbasis voldeden aan de Europese grenswaarde voor fijn stof in de lucht', zegt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij, die de metingen uitvoert.

De daggrenswaarden werden op sommige plaatsen wel nog overschreden, al is daar ook een duidelijke daling zichtbaar. ‘In 2000 stond nog meer dan de helft van de Vlamingen bloot aan dergelijke overschrijdingen, vandaag is dat nog een derde.'

Waar komt al dat fijn stof vandaan? ‘De belangrijkste oorzaken zijn verkeer, industrie en landbouw. In dat opzicht is de daling van het aantal dieselwagens een heel goede zaak. Roet is een gevaarlijke vorm van fijn stof met een grote lokale impact.'

Komt een deel van dat fijn stof ons niet uit de buurlanden toegewaaid? ‘Heel West-Europa is een hotspot, daarom is naast een goed lokaal ook een sterk internationaal beleid nodig. Maar over het algemeen exporteert Vlaanderen meer fijn stof dan het binnenkrijgt.'

De hoeveelheid verzurende emissie, verantwoordelijk voor zure regen, daalde met liefst 42 procent sinds 2000. ‘Een jarenlang streng beleid voor bepaalde sectoren heeft daartoe geleid. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij lood, dat is nu geen probleem meer, sinds het niet meer in benzine mag zitten.'

Toch is er nog werk aan de winkel ‘We halen nog steeds niet de norm voor stikstofdioxide, een vorm van fijn stof', aldus Van Besien. ‘Maar we kregen van de Europese Commissie uitstel tot 2015.' Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) lanceerde daarvoor in maart een Vlaams luchtkwaliteitsplan om de norm te halen.

De totale hoeveelheid broeikasgassen is met 12 procent gedaald in vergelijking met 2000, de CO2-uitstoot met 5 procent. ‘Het is moeilijk om daar van een trend te spreken', aldus Van Besien. ‘De hoeveelheid broeikasgassen is zeer onderhevig aan het weer. Soms stijgt ze en soms daalt ze.'

Joachim Heyvaert
de Standaard 19-12-2012
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121218_00407177

Tags: