Meer bos in Europa behalve in Vlaanderen…

kade rechteroever

Het recente rapport van de ministeriële conferentie in Oslo voor de bescherming van het bos, stelt dat de oppervlakte bos de voorbije twintig jaar overal in Europa is toegenomen.

Dat is dan buiten Vlaanderen gerekend, want de oppervlakte bos nam hier de voorbije jaren zelfs af. In de Bosbarometer 2010 berekende de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) dat Vlaanderen vandaag nog steeds ontbost aan een razend tempo van meer dan 1,5 voetbalveld per dag. Hiermee gaan we regelrecht in tegen de Europese trend en binnenkort worden we de absolute hekkensluiter in het Europese peloton.

Het is overigens tekenend dat Vlaanderen met deze negatieve trend in Europa totaal alleen staat: er is de voorbije 20 jaar meer dan 2 miljoen hectare Europees bos bijgekomen en de oppervlakte bijkomend bos stijgt nog elk jaar met 0,8 miljoen hectare. Landen met een vergelijkbare bosoppervlakte zoals Denemarken, Nederland en Ierland, slagen er wel in om beduidende vooruitgang te boeken inzake bosoppervlakte.

Recent werden we bijgehaald door Nederland en volgens onze berekeningen nemen we na 2012 onherroepelijk de rode lantaarn in het Europese peloton over van Ierland.
Een zeer verontrustende evolutie als je het ons vraagt.

Nochtans zijn de knelpunten en hinderpalen die de bosuitbreiding in Vlaanderen tergend traag en bijzonder moeilijk laten verlopen, voldoende gekend: o.a. de bindende bebossingsvergunningen en –adviezen, de pachtwetgeving en de enorme grondendruk steken maar al te vaak een stokje in de wielen.

Hoog tijd om de gemaakte bebossingsbeloftes in daden om te zetten! Want al 16 jaar belooft het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ons 10.000 hectare extra bos. Documenten zoals het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014, Vlaanderen in Actie (VIA) en Pact 2020 staan bol van beloftes en engagementen om voor een beter bos en een betere natuur te zorgen.

VBV constateert dat het bij al die beleidsdocumenten vooral de harde ontwikkelingen zijn die prioritair worden gerealiseerd en dat bos nog steeds in de verdrukking komt. We vragen de beleidsmakers snel werk te maken van het wegwerken van de gekende obstakels voor een degelijk bos- en natuurbeleid. Zeker tijdens het Internationaal Jaar van de Bossen is het hoog tijd om ook in Vlaanderen op de bebossingskar te springen en de negatieve bosbalans om te zetten in een ambitieus bosuitbreidingsverhaal.
www.vbv.be/beleid

 

Tags: