Met dit Geluidsactieplan komen er meer crèches en scholen naast de Ring

kade rechteroever

In het nieuwe Geluidsactieplan probeert het Antwerpse stadsbestuur onder de voorschriften van de Amsterdamse Richtlijn uit te komen. Deze Richtlijn verhindert de bouw van scholen, rusthuizen, crèches, ziekenhuizen en andere bestemmingen voor gevoelige groepen op minder dan 300 meter van autostrades. Nochtans hoeft deze Richtlijn geen grote impact te hebben op de verdere stadsontwikkeling in Antwerpen, als men maar durft kiezen voor een volledige overkapping van de ring.

In de maand juni stond het Geluidsactieplan 2014-2019 op de agenda van de verschillende Antwerpse districtsraden. Dit plan is het gevolg van een Europese richtlijn over omgevingslawaai en erkent de verschillende gezondheidsrisico’s van geluidshinder. Lawaai van vlieg- en wegverkeer veroorzaakt immers stress, heeft blijvende invloed op de leerprestaties van schoolkinderen, en leidt tot slaapstoornissen en daardoor ook tot cardiovasculaire problemen. Bovendien wegen deze gezondheidsrisico’s veel meer door bij gevoelige bevolkingsgroepen als kinderen, ouderen, mensen met hartproblemen, mindervaliden, mensen met psychologische problemen en mensen met slaapproblemen.

Het geluidsactieplan heeft de verdienste dat het de problematische aard van deze effecten benoemd, en dat het de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het probleem van geluidsoverlast in Antwerpen tracht te schetsen. Maar het actieplan blijft vervolgens steken in vaagheid en intenties: het stelt zeer weinig concrete maatregelen voor en voorziet daarvoor een karig budget. Het stadsbestuur voorziet bovendien slechts geluidsschermen en vijf proefvlakken fluisterasfalt om de geluidshinder van de ring en andere Antwerpse autostrades aan te pakken... Een gemiste kans om de overkapping van de ring op de agenda van de Vlaamse Overheid te zetten.

Alsof dat niet erg genoeg is wil de stad zich met dit actieplan ook onttrekken aan de voorschriften van de Amsterdamse Richtlijn over luchtkwaliteit. Volgens die voorschriften mogen overheden geen infrastructuur voor gevoelige groepen bouwen op minder dan 300 meter van autostrades en op minder dan 50 meter van gewestelijke wegen. Deze Richtlijn beschermt net die groepen die gevoeliger zijn voor de gezondheidsrisico's van geluidshinder en luchtvervuiling. Ergens ver achteraan in het Geluidsactieplan (p. 62) schrijft het stadsbestuur dat “een afwegingskader wordt uitgewerkt dat gelijkaardig is aan de Antwerpse vertaling van de Amsterdamse Richtlijn met betrekking tot luchtkwaliteit”. In een collegebesluit van 24 mei 2013 vroeg het stadsbestuur reeds om in Antwerpen uitzonderingen te kunnen maken op die Amsterdamse Richtlijn… En dus om wel crèches, scholen, rusthuizen of ziekenhuizen te kunnen bouwen in de nabijheid van autostrades.

Om dit aan te vechten diende Els Jacobs, PVDA+ fractievoorzitter in de districtsraad in Deurne, op donderdag 19 juni een amendement in bij het Geluidsactieplan. In het amendement eiste de fractie de schrapping van elke uitzondering op de Amsterdamse Richtlijn. Dit om de groepen in de samenleving die het meest gevoelig zijn aan geluidsoverlast en luchtvervuiling de best mogelijke bescherming te geven. 

En toen werd het plots stil op de districtsraad... Het was ook voor de andere partijen duidelijk dat uitzonderingen op de Amsterdamse Richtlijn verstrekkende gevolgen zullen hebben. Maar meer nog bleek geen van die partijen op de hoogte van de bewuste passage in het geluidsactieplan. Het districtsbestuur van Deurne had het immers niet nodig gevonden het lijvige plan toe te lichten in een raadscommissie. Het bestuur wilde vooral snel een positief advies stemmen voor dit plan. 
Het antwoord van districtsschepen Sekeris (N-VA) op onze vraag om de Richtlijn volledig toe te passen was veelzeggend. Enerzijds stelde hij dat de Amsterdamse Richtlijn slechts een Amsterdamse norm is en geen Richtlijn. Een norm heeft volgens de schepen geen bindend karakter. De Antwerpse overheden moeten zich volgens de schepen dus niet aan deze Richtlijn houden. Anderzijds ridiculiseerde hij de Amsterdamse Richtlijn door te beweren dat ‘we dan bijvoorbeeld op 400 meter van de Bisschoppenhoflaan geen nieuwe projecten voor kwetsbare groepen mogen bouwen’. De Richtlijn verbiedt echter nieuwe projecten voor gevoelige groepen op 300 meter van autostrades, én op 50 meter van andere grote verkeersaders, zoals de Bisschoppenhoflaan.

Twee keer geeft districtsschepen Sekeris een flinke draai aan de werkelijkheid. Dit toont aan
dat het districtsbestuur en het stadsbestuur veel belang hechten aan deze uitzondering op de Amsterdamse Richtlijn. Zij willen blijkbaar de concrete gevolgen van deze uitzonderingssituatie verdoezelen. Nochtans hoeft deze Richtlijn geen grote impact te hebben op de verdere stadsontwikkeling in Antwerpen, als men maar durft kiezen voor een volledige overkapping van de ring.

Het stadsprogramma van PVDA+ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 omschreef het probleem al duidelijk: “78.850 mensen wonen op minder dan 500 meter van de ring en dat is ongezond. In deze ongezonde zone bevinden zich ook 55 scholen en talrijke rusthuizen, kindercrèches en ziekenhuizen.” 
En één van onze voorstellen luidde: “Zolang de ring niet overkapt is, mogen geen scholen, ziekenhuizen, crèches en woningen gebouwd worden binnen een straal van 500 meter van de ring.”(*) 
De PVDA+ zal dat standpunt consequent blijven verdedigen voor de gezondheid van kinderen, ouderen, en mensen met luchtwegen- en hartaandoeningen totdat er een structurele oplossing komt voor het geluids- en fijnstofprobleem in Antwerpen.

 

Kristof Vissers, PVDA+ districtsraadslid in Deurne

 

 

------------
(*) Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat negatieve gezondheidseffecten op de longontwikkeling van kinderen meetbaar zijn tot op 1500 meter van drukke verkeersaders. Binnen deze zone valt het overgrote deel van de Antwerpse bevolking. Zie ook http://www.ademloos.be/gezondheid

pvda Antwerpen 26-06-2014

http://antwerpen.pvda.be/blogs/met-dit-geluidsactieplan-komen-er-meer-creches-en-scholen-naast-de-ring

Tags: