Experts maken brandhout van Uplace-studie Vlaamse overheid

kade rechteroever

Studie heeft een buitengewoon zwakke basis’ 

Vooraf 

De Vlaamse regering keurde in 2011 een ruimtelijk plan goed voor de Vlaamse rand rond Brussel, waarin Uplace was opgenomen. Maar de Raad van State vernietigde het onderdeel Uplace in 2014 omdat hij onvoldoende garanties zag voor het openbaar vervoer.

In februari van dit jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw plan goed, waarin Uplace werd behouden, maar het toegestane aantal winkels en kantoren buiten Uplace werd verminderd.

De nieuwe beslissing lag onmiddellijk onder vuur, vooral omdat ze zwaar steunde op een rapport van het onderzoeksbureau Antea, dat zelf banden heeft met Uplace.

Drie verkeersexperts vegen de vloer aan met de studie waarop de Vlaamse regering steunde om een nieuw ruimtelijk plan voor Uplace goed te keuren. De onderzoekers hebben zeven punten van kritiek, met slechts één mogelijke conclusie: ‘Dit is een buitengewoon zwakke basis voor de inschatting van de mobiliteitsproblemen.’

1. De uitgangspunten zijn verouderd

De Antea-studie, een onderzoek waarop de Vlaamse regering steunde bij haar beslissing over Uplace, gaat voor het berekenen van het fileleed als gevolg van Uplace uit van de verkeerscijfers van 2007. ‘Dat leidt tot een grove onderschatting van de verkeersproblematiek’, schrijven Dirk Lauwers, Kobe Boussauw en Ward Ronse, verbonden aan de UGent en de VUB. De zwaarte van de files is intussen erg toegenomen. De avondspits is nagenoeg verdubbeld. De onderzoekers wijzen erop dat de situatie het ergst is op vrijdagavond. Dat is uitgerekend ook het moment waarop Uplace het meeste file zou veroorzaken.

2. De inschatting van het verkeer is onduidelijk

De toetsingsnota, zoals de Antea-studie ook heet, gaat voor activiteiten in de buurt van Uplace uit van Nederlands onderzoek dat berekent hoeveel verkeer een project genereert. Maar in Nederland ligt het aandeel van de autoverplaatsingen lager en wordt er meer gefietst. Bovendien zijn volgens de onderzoekers verkeerde en te lage gegevens gebruikt. De cijfers zijn dus zwaar onderschat.

Voor Uplace zelf heeft de nota een eigen reeks (verlaagde) verkeerscijfers. Welke projecten als referentie worden gebruikt en hoe de inschatting voor Uplace precies is gebeurd, wordt nergens vermeld.

De Vlaamse regering besliste de toegestane oppervlakte voor shopping, kantoren of recreatie buiten Uplace te beperken. Dat betekent dat die ruimte vrijkomt voor andere activiteiten. Er is geen rekening mee gehouden dat ook die verkeer veroorzaken.

3. Slechts 50 procent autobezoekers is onhaalbaar

De toetsingsnota schrijft nergens uitdrukkelijk dat slechts 50 procent van de bezoekers aan Uplace met de auto zou komen, maar volgens berekeningen van de onderzoekers volgt het wel logisch uit andere inschattingen in de studie. Ze komen tot cijfers van 45 tot 52 procent autobezoekers. Dat is onrealistisch laag voor een winkelcentrum dat naast een snelweg ligt. Het is zelfs lager dan de laagste cijfers die eerder voor Uplace zijn genoemd (60 procent).

4. De spits wordt langer dan gedacht

Door de komst van Uplace dreigt het wegennet nog meer oververzadigd te raken. Men gaat ervan uit dat bezoekers de spits zullen mijden omdat ze dan toch maar in de file staan. Maar er wordt vergeten dat dit ook geldt voor het bestaande verkeer, bijvoorbeeld van en naar de luchthaven, zodat de files nog vroeger zullen beginnen, later zullen eindigen en langer zullen zijn dan ingeschat. De nota gaat op die ‘kern van het fileprobleem’ niet in, vinden de experts. Ze houdt evenmin rekening met vertragingen en opstoppingen aan kruispunten.

5. Met vrachtwagens is geen rekening gehouden

Een groot winkelcomplex als Uplace moet uiteraard ook bevoorraad worden. De toetsings­nota gaat ervan uit dat dit volledig buiten de spits zal gebeuren, zodat de bijdrage aan de files nul bedraagt. Maar volgens de onderzoekers wordt dit erg moeilijk aangezien het tijdvenster zonder files almaar kleiner wordt. Ze schatten dat het vrachtverkeer tot een bijkomende verkeersdruk van zowat 10 procent zal leiden.

6. Sluipverkeer is over het hoofd gezien

De toetsingsnota houdt er volgens de onderzoekers geen rekening mee dat autobestuurders alternatieve routes zullen zoeken als het verkeer op de Brusselse Ring stilstaat. Drukker verkeer of files op het onderliggende wegennet zijn niet in aanmerking genomen. Bovendien kunnen de lange files wegen op de economische aantrekkingskracht van de regio. Daar is evenmin aan gedacht.

7. Het openbaar vervoer is onvoldoende

De toetsingsnota gaat ervan uit dat het niet meer nodig is om een tramlijn langs Uplace in te voeren. De onderzoekers zijn het daar helemaal niet mee eens. De busdienst die Uplace en De Lijn willen inleggen naar het winkelcomplex, zal bovendien slechts tussen 7 en 13 procent van het totale aantal bezoekers op piekmomenten kunnen vervoeren. Op piekmomenten zijn er liefst 21 bussen per uur nodig, of ongeveer één bus om de drie minuten.

Wim Winckelmans
De Standaard 11-05-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150510_01673360

Experts zetten studie Uplace op losse schroeven

Verouderde cijfers, slordigheden en foute inschattingen. Dat is het oordeel van drie verkeersexperten over de studie waarop de Vlaamse overheid zich baseert om tot een oplossing te komen over het winkelcentrum Uplace, in de rand rond Brussel.
VRT Nieuws 11-05-2015
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.38863?video=1.2336017

‘Files doelbewust onderschat om toch maar te kunnen shoppen’    

Francine De Prins (SP.A-Groen), schepen van Mobiliteit in Vilvoorde, vindt de doorlichting van de Uplace-studie ‘ontluisterend’ voor de Vlaamse regering.

‘Dit onderzoek legt op een pijnlijke manier bloot dat de Vlaamse regering bijna moedwillig de mobiliteitseffecten van het Uplace-winkelcomplex onderschat.’ De Prins is bijtend scherp voor de Vlaamse regering. ‘Het is onbegrijpelijk dat ze op basis van een dergelijke onzorgvuldige studie het ruimtelijk plan heeft goedgekeurd.’

Wat stoot u tegen de borst?

‘Neem nu de inschatting van het verkeer op de Ring. Het is onthutsend te zien dat de Vlaamse regering ervan uitgaat dat er sinds 2007 geen verkeer bij is gekomen op de Brusselse Ring. Terwijl voor iedereen duidelijk is dat dit wel degelijk het geval is. Daar bestaat ook onderzoek naar.’

En dat verkeer zal blijven toenemen?

‘Vilvoorde is de Vlaamse regio met de snelst groeiende bevolking. Ook in 2014 zijn er weer zevenhonderd bewoners bij gekomen. Ook dat heeft gevolgen op de mobiliteit in de regio. En dan heb ik het nog niet over andere megaprojecten in de buurt als de Post in Schaarbeek of de gevangenis in Haren, waar in de studie evenmin rekening mee gehouden is.’

Conclusie?

‘Dit is een bijzonder onzorgvuldig en zwak onderbouwd werkstuk, zonder bronvermeldingen. Het zegt al veel dat de evaluatie die wij hebben laten doen van de studie, tweemaal zo dik is als de studie zelf. Voor mij is er maar één conclusie mogelijk: men heeft de gevolgen van Uplace op de files doelbewust onderschat om toch maar te kunnen gaan shoppen.’

U hebt dit onderzoek laten uitvoeren door professoren die nog een eitje te pellen hebben met de Vlaamse overheid.

‘Dat ondergraaft de conclusies niet. We gaan dit onderzoek nog eens grondig analyseren en het gebruiken als onderbouw voor het bezwaarschrift dat de stad Vilvoorde tegen Uplace zal indienen. De beslissing daarover moet maandag (vandaag, red.) vallen.’

Ziet u nog andere dan mobiliteitsbezwaren?

‘Die zijn er zeker. Door de keuze om Uplace integraal te behouden en tezelfdertijd de mogelijkheid tot winkeloppervlakte in de regio te beperken, worden andere ontwikkelingen onmogelijk. Bovendien legt de Vlaamse regering twee mobiliteitsvoorwaarden op. Als die niet voldaan zijn, wordt het hele gebied bedrijvenzone. Maar dan dreigt ook een gepland ziekenhuis in de buurt in gevaar te komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’

wwi
De Standaard 11-05-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150510_01673363

 

Verkeersexperts halen Uplace-rapport onderuit

De impact van het megawinkelcomplex Uplace op het omliggende verkeer wordt door de Vlaamse overheid systematisch onderschat. Dat vinden althans onderzoekers van de UGent en de VUB. Het bericht staat vandaag in De Standaard. Vilvoorde gaat de studie aangrijpen om een bezwaarschrift in te dienen tegen Uplace.

Het rapport waarop de Vlaamse regering zich baseerde voor de beslissing over een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan, is een buitengewoon zwakke basis voor de inschatting van de mobiliteitsproblematiek. De cijfers waarop de Vlaamse overheid zich baseerde zijn verouderd en de inschattingen in de nota zijn onduidelijk. Dat stellen onderzoekers Dirk Lauwers, Kobe Bossouw en Ward Ronse in de Standaard.

Zo gaat de studie ervan uit dat de files op de Ring rond Brussel niet meer zijn toegenomen sinds 2007. In werkelijkheid is het fileleed wel ernstig toegenomen. Ook de cijfers over de impact van Uplace voor het verkeer zijn te laag en niet onderbouwd. Ook werd de studie niet onderworpen aan de gebruikelijke kwaliteitscontrole.

Het studiebureau Antea wenst voorlopig niet te reageren op deze aantijgingen. Ook bij de Vlaamse overheid wenst niemand te reageren.  Minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege verwijst ons voor een reactie naar Ben Weyts (N-VA). Maar de minister van Mobiliteit verwijst ons op zijn beurt door naar Schauvliege.

Vilvoorde gaat de resultaten van het onderzoek alvast aangrijpen om een bezwaarschrift in te dienen tegen Uplace. 

Geert Vanhassel
RingTV 11-05-2015
http://www.ringtv.be/nieuws/verkeersexperts-halen-uplace-rapport-onderuit

Tags: