Ombudsman vraagt geluidsnorm wegverkeerslawaai

kade rechteroever

Woensdag stelde de Vlaamse Ombudsman zijn jaarrapport voor aan het Vlaams parlement. Dit rapport vraagt meer aandacht voor de aanpak van verkeerslawaai. Mede door de vele lintbebouwing is autoverkeer de belangrijkste bron van geluidsoverlast in Vlaanderen. Naar schatting worden dagelijks 881.000 burgers zwaar gehinderd door verkeerslawaai. De Ombudsdienst is dan ook verbaasd dat er nog steeds geen geluidsnormen bestaan voor luidruchtige wegen, maar wel voor allerlei andere activiteiten.

Volg de ombudsman live in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement:

Waarom ontbreken normen?

Al meer dan 10 jaar geleden is in de wettelijke mogelijkheid voorzien om milieukwaliteitsnormen vast te stellen voor omgevingslawaai, maar daar heeft de Vlaamse regering nog steeds geen gebruik van gemaakt.

Door het ontbreken van een duidelijk normenkader is de aanpak van geluid erg verschillend voor gelijkaardige wegprojecten. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid. Zo krijgt de Ombudsdienst klachten over wegprojecten waarbij de weg wel al open gesteld is, hoewel de opgelegde milderende maatregelen (geluidsschermen, gronddammen,...) nog niet gerealiseerd zijn. Dat kan natuurlijk niet en is in strijd met de voorbeeldfunctie van de overheid. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven de milieuwetten naleven en daar ook op toeziet, dan moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven, aldus de Ombudsman.

Verder blijkt dat Vlaanderen achterloopt op de uitvoering van de Europese richtlijn voor omgevingslawaai. Op basis van die richtlijn moesten anderhalf jaar geleden al geluidsactieplannen zijn opgemaakt voor heel wat autowegen in Vlaanderen. Het is dan ook terecht dat burgers klagen over het uitblijven daarvan.

Aanbeveling ombudsman inzake wegverkeerslawaai

De Ombudsman adviseert het Parlement een duidelijk normenkader met uniforme toepassingscriteria te ontwikkelen, zodat er bij nieuwe wegenprojecten geen nieuwe geluidshinder bijkomt. Bovendien moeten burgers die gehinderd worden door verkeerslawaai dankzij dit kader weten op welke maatregelen ze kunnen rekenen.

Rapport ombudsdienst

Erik Grietens
Bond Beter leefmilieu 03-04-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/845/15630

Tags: