Milieubeweging heeft felle kritiek op verbredingsplannen Brusselse Ring

kade rechteroever

De milieubeweging in ons land heeft felle kritiek op de beslissing van de Vlaamse regering om de capaciteit van de Brusselse ring van de E40 richting Leuven tot de E40 richting kust sterk uit te breiden.

 

Het hele traject zal worden verbreed tot een combinatie van 2x3 rijstroken voor het doorgaand verkeer en 2x2 rijstroken voor het lokaal verkeer. Uitzondering op deze regel is het vak A12-E19 waar de 2x3 rijstroken behouden blijven, maar het lokaal verkeer op een permanente weefstrook moet passeren. Vlaams minister Hilde Crevits verkoos deze oplossing uit verschillende mogelijke andere scenario’s waaronder een tunnelverbinding E40-E40, fiscale maatregelen zoals rekeningrijden gecombineerd met investeringen in openbaar vervoer… De gekozen oplossing, die overigens een investering vergt van bijna 380 miljoen euro, biedt volgens de minister de beste garantie om de verkeersveiligheid te verbeteren, de structurele files terug te dringen en het omliggende wegennet te ontlasten.
 
Meer files en vervuiling
 
Bond Beter Leefmilieu, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Fietsersbond lieten meteen weten dat deze ingreep de files op termijn zeker niet zal verminderen, maar wel langer en breder maken en de luchtkwaliteit verder zal verslechteren. Invoering van rekeningrijden zou een veel beter resultaat opleveren. Zo werd in het milieueffectenrapport becijferd dat het verschil tussen de verbreding van de ring en rekeningrijden op de noordelijke ring in de ochtendspits  60.000 autokilometers bedraagt en in de avondspits 80.000. Het aanleggen van bijkomende rijstroken levert in vergelijking met de kilometerheffing liefst 16 ton extra fijn stof (PM10) op, 12 ton ultra-fijn stof (PM2,5), 150 ton stikstofdioxide (N02) en 109.000 ton CO2 en de geluidsoverlast doen toenemen. Volgens BBL zullen deze werken het aantal inwoners van Brussel en de Vlaamse rand die teveel van het ultra fijn stof inademen doen oplopen tot bijna 1 miljoen…
 
Een studie van het Leuvense studiebureau TML in opdracht van Groen! toonde enkele maanden geleden al aan dat bij rekeningrijden de vervuiling afneemt en bij verbreding van de ring toeneemt. In Jette wordt al sinds jaar en dag actie gevoerd voor het behoud van het Laarbeekbos in geval van verbreding. Crevits belooft een oplossing uit te werken dat dit bos zal ontzien.
 
Een geïntegreerde aanpak
 
Zowel Crevits als in de andere positieve reacties van partijen verwezen naar het feit dat de herinrichting van de Brusselse ring onderdeel is van een geïntegreerde aanpak van de mobiliteit in deze regio waarin bijvoorbeeld ook veel aandacht is voor rekeningrijden - in 2016 wordt dit ingevoerd voor vrachtwagens en er loop thans een proefproject voor personenwagens - investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.
 
De Lijn plant zoals bekend nieuwe tramverbindingen. Uit een maatschappelijke kosten-baten-analyse bleken de deeltracés Willebroek-Brussel langs de A12, Brussel-Zaventem Luchthaven en Jette-Zaventem het best te scoren. Op basis van de resultaten van de Plan MER’s en tracéstudies hakt de Vlaamse regering dit najaar de knopen door over de tracékeuzes die eerst gerealiseerd worden. Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en provincie Vlaams-Brabant hebben voorts hun schouders gezet onder de uitbouw van het zogenaamde ‘Fiets-Gen’. Dit plan omvat tegen 2025 de realisatie van liefst 400 km fietswegen in en rond Brussel. 3 fietsroutes worden prioritair aangepakt met name de kanaalroute van Vilvoorde tot in Halle, de HST-route Leuven-Brussel en de verbinding Opwijk-Merchtem-Asse-Brussel.
 
Een ander opmerkelijk nieuw initiatief is overigens de Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde, een initiatief van Kanaaltochten Brabant, Scaldisnet en Brussels by Water, die op 5 juli voor de eerste keer uitvoer en klokvast 8 haltes bedient. Tot slot is er het Gewestelijk ExpresNet dat in een straal van 30 km snelle en frequente spoorverbindingen beoogt met de hoofdstad. De verdubbeling van het aantal sporen tot 4 op de lijnen Brussel-Halle en Brussel-Leuven werd al in 1997 en 2006 gerealiseerd. Eind 2016 zullen de 4 sporen op de lijn Brussel-Denderleeuw in gebruik worden genomen. De lijnen Ottignies-Brussel en Nijvel-Brussel zullen al in 2021 en 2023 worden voltooid als de vergunningen tenminste snel worden afgeleverd. Op al deze lijnen zullen in de toekomst tijdens de spits 4 treinen in elke richting rijden en buiten de spits 2. In de Europese wijk bouwt Infrabel een spoortunnel tussen de lijn Brussel-Ottignies en het oostelijk ringspoor rond Brussel waardoor een rechtstreekse verbinding tot stand zal komen tussen de Europese wijk en Brussels Airport.
 

Luc Vanheerentals
Argus Actueel 8 november 2013
http://www.argusactueel.be/binnenlands-nieuws/milieubeweging-heeft-felle-kritiek-op-verbredingsplannen-brusselse-ring

 

Tags: