Nergens is lucht zo vervuild als in Borgerhout

kade rechteroever

District haalt in nieuw rapport geen enkele norm van wereldgezondheidsorganisatie


Op de meetposten in Borgerhout worden noch voor stikstofdioxiden, noch voor fijn stof, noch voor ozon de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie gehaald. Dat blijkt uit het jongste rapport van het Europees Milieuagentschap.

In het rapport worden alle resultaten van 400 meetstations van de luchtkwaliteit in Europese steden opgesomd. De twee meetstations in het Antwerpse district Borgerhout legden de meest negatieve resultaten voor in Antwerpen en België. In vergelijking met andere Belgische steden scoort de luchtkwaliteit in Borgerhout slecht, vooral rond stikstofdioxiden. In de meetstations werden waarden van 41 en 47 microgram per kubieke meter gemeten. De Europese norm ligt om 40 microgram. Brussel en Gent bleven daar onder voor deze stof.
Op Europees niveau zit Borgerhout met de waarden voor stikstofdioxide rond de vijftien procent meest vervuilde steden.


Tempo te traag

Opmerkelijk is dat de luchtkwaliteit in Borgerhout over heel de lijn slecht scoorde. Geen enkele norm van de Wereldgezondheidsorganisatie werd gehaald. Deze resultaten sluiten aan bij de metingen van het burgerproject Curiezeneuzen in Antwerpen.


CurieuzeNeuzen resultaat concentratie stikstofdioxide maand mei Borgerhout

Uit het rapport van het Europees Milieuagentschap blijkt wel dat de luchtkwaliteit in Europa de laatste jaren verbeterde. Alleen is het tempo van dat proces te traag om onaanvaardbare schade aan de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.

In 2013 was luchtvervuiling verantwoordelijk voor naar schatting 467.000 vroegtijdige overlijdens in 41 Europese landen. De impact op de gezondheid door de blootstelling aan luchtverontreiniging is het grootst in Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en Servië.
Europees commissaris voor het Milieu Karmenu Vella zegt dat de Commissie luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda zal houden. “Omdat heel wat 'blackspots' zich in steden bevinden, is het duidelijk dat lokale en regionale regeringen een centrale rol vervullen in het zoeken naar oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren”, luidt het.

Het Europees parlement keurde gisteren het akkoord goed tussen de Raad en het Parlement over een nieuwe richtlijn met bindende nationale uitstootplafonds voor de vijf belangrijkste luchtverontreinigende stoffen. “Hoewel onze ambities véél hoger lagen, hebben we toch het akkoord gesteund omdat het in Europa heel wat levens zal redden,” zegt Europees parlementslid Kathleen van Brempt. “De lidstaten dwongen ook een zekere flexibiliteit af, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bij extreem droge zomers of koude winters de uitstoot over drie jaar mag worden afgeweken. Nochtans betalen lidstaten jaarlijks tussen de 300 en 900 miljard euro aan gezondheidszorg die verband houdt met slechte luchtkwaliteit.”


Sacha Van Wiele
Het Nieuwsblad 24-11-2016 pag. 1
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161123_02588231

Tags: