Nieuwe katholieke basisschool op komst in Nieuw Zurenborg?

kade rechteroever

MER Nieuw Zurenborg

 

Stad verwacht goedkeuring plan tegen eind dit jaar


Terwijl de eerste bewoners van het project Militair Hospitaal in hun nieuwbouw - appartementen zijn getrokken gaan de procedures voor Nieuw Zurenborg gestaag verder. Zo is er een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Nieuw Zurenborg en daar komt nu nog eens een MER (milieueffectrapport) bovenop. Maar wat wil dit nu precies zeggen en wat zijn de gevolgen? We vroegen het aan Sandra Lintermans, projectleider van de stad, die zich alvast verontschuldigt voor de toch wel erg technische uitleg
. (Swa COLLIER)

Was zo’n rapportage eigenlijk voorzien en indien neen, waarom is het er dan?
Sandra Lintermans: “De stad heeft in aanloop van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het project Nieuw Zurenborg een screeningsdossier ingediend bij de Dienst MER (Dienst Milieueffectrapportage). Deze besliste dat er geen ontheffing van de plan-MER-plicht kon toegekend worden. Gezien de mogelijke negatieve milieueffecten bij de realisatie van het RUP dient er een plan-MER opgemaakt te worden.”

Wat is eigenlijk, in het algemeen,  de bedoeling van zo’n MER?
Sandra Lintermans: “Een milieueffectrapport (MER)  is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit de te verwachten gevolgen voor het milieu op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden en waarin  maatregelen worden voorgesteld om de impact van deze effecten te verminderen. De voorgenomen activiteit is voor het RUP Nieuw Zurenborg de omvorming van een zone voor gemeenschapsvoorzieningen naar een nieuw gemengd woongebied.”

Wie voert dat uit?
Sandra Lintermans: “het studiebureau Antea groep uit Antwerpen werkt in opdracht van de stad aan het plan-MER.”

Wat wordt er dan concreet onderzocht?
Sandra Lintermans: “Dit plan-MER zal vooral de hoge reeds bestaande milieubelasting in de omgeving van het plangebied onderzoeken (voornamelijk veroorzaakt door het verkeer op de Ring en de spoorinfrastructuur), naast mogelijke negatieve milieueffecten veroorzaakt door het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf. Een geluidsstudie uitgevoerd in opdracht van de stad toonde aan dat milderende maatregelen noodzakelijk zijn om voldoende leefkwaliteit te kunnen garanderen voor de nieuwe bewoners en gebruikers van het plangebied. Daarom acht de Dienst MER nader onderzoek in een volwaardig plan-MER noodzakelijk. De invloed van de verkeersevolutie en de impact van mogelijke infrastructuurwerken vormden voor de dienst MER ook een te onderzoeken  onderwerp. Ook de nieuwe planningscontext met de goedkeuring van het Masterplan 2020 door de Vlaamse regering op 24 september 2010 zal worden meegenomen in het milieueffectrapport.”

Is er ook inspraak van de omwonenden of van diegenen die zich betrokken voelen?
Sandra Lintermans: “De eerste stap in de milieueffectrapportage is de opmaak van een nota voor publieke consultatie. Deze nota moet voldoende informatie geven over de voorgenomen activiteit van het RUP, de te onderzoeken milieueffecten en de wijze (de methodiek) waarop dit zal gebeuren. De burger en de administratie kunnen tijdens een inkijkperiode (de periode van publieke consultatie) nagaan wat er bestudeerd zal worden en of de geplande MER-studie de te verwachten effecten voldoende zal bestuderen. Het is mogelijk om tijdens de periode van publieke consultatie concrete en zinvolle reacties aan te geven waarmee de Dienst MER rekening kan houden bij de opmaak van de richtlijnen voor het milieueffectrapport zelf. Deze richtlijnen worden doorgegeven aan het studiebureau dat het uiteindelijke plan-MER opmaakt.”

Enig idee wanneer het rapport klaar zal zijn?
Sandra Lintermans: “ De inkijkperiode van de nota voor publieke consultatie zal vermoedelijk doorgaan tegen maart 2011. De goedkeuring van het plan-MER zelf wordt door de stad verwacht eind 2011.”

Hoe belangrijk is zo’n MER in het geheel van het project?
Sandra Lintermans: “Het goedgekeurde plan-MER maakt deel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en volgt verder dezelfde procedure als het RUP. Het laat toe om verdere beslissingen in het RUP te nemen met kennis van de milieueffecten. Het samengaan van het RUP en het plan-MER zorgt voor een completere kwaliteitsbewaking, over het gehele plannings- en uitvoeringstraject.  De wetenschappelijk verantwoorde beoordeling uit het plan-MER helpt bij het nemen van beslissingen.“

Kan iedereen de resultaten inzien of hoe wordt dat aan de bevolking meegedeeld?
Sandra Lintermans: ”Het MER is een openbaar document en kan ingekeken worden in de kantoren van de Dienst MER. De nota voor publieke consultatie, alsook de niet-technische samenvatting van het rapport zullen raadpleegbaar zijn op www.mervlaanderen.be. Bij het openbaar onderzoek van het RUP zal het MER tevens ter inzage liggen.”

Heeft dit onderzoek invloed op de timing van het project?
Sandra Lintermans: “De stad houdt rekening met een doorlooptijd van de gehele procedure van plus minus één jaar. De opmaak van het plan-MER zal verlopen volgens het integratiespoor. Dit houdt in dat het m.e.r.-proces  plaatsvindt tijdens het voorbereidende proces voor de opmaak en vaststelling van het RUP Nieuw Zurenborg. Op die manier trachten we de invloed op de timing van het project zo klein mogelijk te houden.

-Dank u wel
Swa Collier
Gazet van Zurenborg 12-02-2011
http://www.gazetvanzurenborg.be/info/index.php?option=com_content&view=article&id=109:mer-nieuw-zurenborg&catid=47:nieuw-zurenborg&Itemid=66

Klankbordgroep geeft adviezen aan stadsbestuur onder voorbehoud

Een bijkomende studie moet de effecten op milieugebied bloot leggen
Foto Christophe LAMBRECHTS

Toekomst Nieuw-Zurenborg hangt af van Milieu-effectenrapport (MER)
Het uur van de waarheid nadert stilaan voor de geplande wijkuitbreiding Nieuw-Zurenborg. Het stadsbestuur had hiervoor in 2009 een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld en daarin vrijstelling gevraagd voor de opmaak van een plan-MER (milieu-effectenrapport). Dit verzoek werd echter afgewezen door de Vlaamse overheid
.  (Luc PANDELAERS)

Het stadsbestuur ging daarop in zee met het studiebureau Soresma (nu Antea) voor het opstellen van dit MER. Dit rapport zou inmiddels moeten opgestuurd zijn naar MER-Vlaanderen. Van zodra dit wordt teruggestuurd krijgt het stadsbestuur 10 dagen tijd om een openbaar onderzoek op te starten en gedurende 30 dagen een publieke inspraakperiode te organiseren waarin de bevolking inzage krijgt van alle rapporten. Dit zou normaal moeten gebeuren in de loop van de maand maart.  Dit MER is niet bindend maar definiëert wat onderzocht moet worden en op welke manier. Het maakt ook een inventaris van de mogelijke problemen en het stelt milderende en/of flankerende maatregelen en ontwikkelingsscenario’s voor, bijvoorbeeld rond de Groene Singel of het wijkcirculatieplan, de aanpak van de luchtvervuiling enz.

KLANKBORDGROEP
Om de participatie van de omwonenden en andere betrokken partijen te verhogen heeft het stadsbestuur eind 2009 een klankbordgroep opgericht, waarin buurtbewoners en verenigingen samen met stadsambtenaren van gedachten kunnen wisselen over het project en adviezen kunnen formuleren over de verdere uitwerking ervan. Deze werkgroep heeft intussen een vijftal keer vergaderd. In de eerste vergaderingen kwam vooral het standpunt van de actiegroep SOS Zurenborg aan het bod. Deze groep verzet zich hevig tegen de inplanting van een nieuwe woonwijk op deze site met als belangrijkste argumenten het schaarse groen in de Antwerpse binnenstad en de gezondheidsrisico’s voor nieuwe bewoners door geluidsoverlast en luchtvervuiling. Voor SOS Zurenborg moeten de volledige 11Ha ingekleurd worden als parkzone met als toch wat merkwaardige uitzondering de bestaande huizen in de Vlijtstraat, die zouden mogen blijven.

MILIEU
Dat de gesignaleerde milieuproblematiek reëel is staat buiten kijf. In 2010 voerde een team van de Rijksuniversiteit Gent op de site een geluidsstudie uit waaruit bleek dat zowel aan de kant van de spoorweg als aan de kant van de Ring waarden in de buurt van 80 dB(A)  gemeten werden. Dat is dan wel nog een flink stuk onder de 100 dB(A) van Joke Schauvlieghe maar toch een waarde die als ze gemeten wordt op de werkvloer de werkgevers er toe verplicht beschermende maatregelen te nemen voor hun personeel...
Ook de luchtkwaliteit op de site is dramatisch slecht. Uit de VITO-studie 23 06 blijkt dat Vlaanderen voor fijn stof en NxO in zijn geheel al erg slecht scoort, maar nog een stuk slechter in Antwerpen en Gent. De echte zwarte punten liggen voor Antwerpen in de haven, in een aantal “stadscanyons” (Carnotstraat) en langs de gehele bedding van de Ring. De situatie is hier veel slechter dan in de oude binnenstad.
Het is overigens vreemd dat zowat alle VITO-studies op het internet te vinden zijn behalve net deze. Zelfs na langdurig googelen vindt je enkel op de website van Ademloos een YouTube-filmpje over de presentatie van deze studie aan het stadsbestuur waarin je schepen Lauwers kan horen zeggen dat de luchtkwaliteit langs de Ring ronduit dramatisch is.

VERBREDEN
Deze milieuproblemen kwam ook uitgebreid aan bod in de klankbordgroep. Toch tekende zich in de laatste twee vergaderingen een duidelijke meerderheid af om de discussie te verbreden. De problematiek overstijgt in ruime mate het projectgebied en gaat bij uitbreiding de ganse stad aan. De oplossing valt dus ook niet te zoeken in het projectgebied, ook niet door de aanleg van een groot park. Daarom werd voorgesteld om de projectdefinitie op te splitsen in twee delen: enerzijds de doelstellingen en ambities en anderzijds de randvoorwaarden, criteria en eisen.
Stel dat de gezondheidsproblematiek kan teruggebracht worden op een aanvaardbaar niveau (door maatregelen als het sterk reduceren van het vrachtwagenverkeer, de overkapping van de Ring, toenemend aandeel van niet of veel minder vervuilende auto’s) welke woonwijk zouden wij als buurtbewoners dan graag zien op deze lokatie? Hierover bestaat in de Klankbordgroep een grote consensus. Steeds terugkerende trefwoorden waren maximalisatie van de groene ruimte, sociale mix, leeftijdmix (van kinderopvang tot serviceflat), dorpsgevoel, voorrang voor zwakke weggebruikers, ruimte voor buurtwinkels. Als bedreigingen werd gewezen op toenemende verkeers- en parkeerdruk in gans Zurenborg.

VOORWAARDELIJKE STEUN
De grote voorwaarde is echter dat voldaan wordt aan stringente randvoorwaarden. De uitkomst van het MER en bijbehorende studies zijn bepalend voor de steun van de klankbordgroep aan het project. Als uit deze studies zou blijkten dat het inplanten van de woonwijk ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de toekomstige bewoners zal de klankbordgroep zich distantiëren van het project.
Van zodra het MER beschikbaar is zal de klankbordgroep een extra vergadering beleggen met deskundigen om de draagwijdte beter te begrijpen. Tijdens de publieke inspraakperiode komt er een ruime voorlichtingsvergadering om de richtnota MER voor te stellen aan de hele wijk.

INFO
Wie de presentaties en de verslagen van de klankbordgroep wil inkijken kan ze terugvinden op de webstek van de stad ( HYPERLINK "http://www.antwerpen.be" www.antwerpen.be en doorklikken naar Start – Leven – Wonen en ruimtelijke ordening – Stadvernieuwing – Groene Singel – Nieuw Zurenborg – Klankbordgroep Nieuw Zurenborg).
Luc PANDELAERS
Gazet van Zurenborg 14-02-2011
http://www.gazetvanzurenborg.be/info/index.php?option=com_content&view=article&id=110:klankbordgroep-geeft-adviezen-aan-stadsbestuur-onder-voorbehoud&catid=47:nieuw-zurenborg&Itemid=66

 

Nieuwe katholieke basisschool op komst in Nieuw Zurenborg?

Het stedelijk onderwijs van Antwerpen heeft dus de bouwvergunning ingetrokken voor een school op de gronden van Nieuw Zurenborg. Voorlopig dus geen schoolkinderen in de containers die er wel al staan maar helemaal niet verankerd zijn. Maar daarmee is de kous helemaal niet af. Volgens Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, zijn er gesprekken gaande met het katholiek onderwijs om er een nieuwe basisschool op te richten. (SC)

Minister Pascal Smet tijdens de zitting van de  Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen op 13 januari: “ Wat de school in de Krugerstraat in Antwerpen betreft, dit lijkt me opgewarmde oude kost, als ik dat zo mag zeggen. Antwerpen heeft daar al in december alle communicatie over gedaan. Ik heb hier een kopie van een mededeling bij, waaruit duidelijk blijkt dat het stedelijk onderwijs haar bouwaanvraag heeft ingetrokken voor de school aan de Krugerstraat omdat er tijdens de sanering van het gebied bijkomende voorwaarden werden gesteld. Alle stappen waren samen met OVAM en de stad Antwerpen gezet. Het klopt dat die modules werden geleverd, maar de school werd niet gebouwd. Ze staan er, maar ze zijn niet verankerd. De modules zullen elders worden ingezet, het geld is niet verloren. Binnen de stedelijke taskforce capaciteitsuitbreiding wordt bepaald waar dat zal gebeuren. Alle kinderen die werden ingeschreven in De Caleidoscoop kunnen terecht in de Jules Grietensstraat, waar de op die locatie aanwezige kleuterschool zal worden uitgebouwd tot een volwaardige basisschool. Dit heeft bovendien geen gevolg voor de geplande definitieve basisschool van het stedelijk onderwijs op Nieuw Zurenborg. Dat hangt af van de ontwikkeling van het gebied aan de Krugerstraat.  Bovendien blijkt dat in dat gebied naast de geplande school binnen het project Nieuw Zurenborg, best plaats wordt gecreëerd voor nog een extra basisschool. Voor zover ik het begrijp, zijn er gesprekken met het vrij onderwijs bezig om met een school in Nieuw Zurenborg te starten.

 

Swa Collier
Gazet van Zurenborg 13-02-2011
http://www.gazetvanzurenborg.be/info/index.php?option=com_content&view=article&id=120:nieuwe-katholieke-basisschool&catid=47:nieuw-zurenborg&Itemid=66

Tags: