NOx en roet blijven problematisch

kade rechteroever

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen drie jaar verbeterd. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2013 over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Maar voor stikstof is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar waargenomen. En de gevolgen van teveel roet voor de gezondheid blijven tot nu toe onderbelicht.

De stijging voor stikstof komt grotendeels door tegenvallende praktijkresultaten van Euro V voertuigen.

Conform de Europese afspraken moet Nederland in 2015 aan de grenswaarden voldoen. De jaargemiddelde grenswaarde wordt in 2015 volgens de huidige prognose op ruim 100 toetspunten overschreden, vooral op binnenstedelijke wegen in de Randstad met veel verkeer.

Dat er nog overschrijdingen berekend worden komt mede doordat de feitelijke emissie van stikstofoxiden door verkeer minder daalt dan volgens de Euro-normen voor auto’s werd verwacht, zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Volgens de verwachte emissies zou de totale stikstofoxidenuitstoot van het wegverkeer in 2015 in Nederland ongeveer 50 miljoen kilogram zijn. Op basis van de feitelijke emissies ligt de geschatte waarde 50 procent hoger, op ongeveer 74 miljoen kilogram.

Als die gevoeligheden in de berekeningen worden ingecalculeerd, kan het aantal toetspunten met overschrijdingen van stikstofdioxide in 2015 tot tien keer hoger uitvallen dan onder de huidige aannames is berekend.

Om gezondheidseffecten van luchtvervuiling in kaart te brengen, wordt tot nu toe vooral gekeken naar de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide, omdat daar normen voor bestaan.

Roet is een aanvullende maat voor het weergeven van gezondheidseffecten als gevolg van verkeer. Het RIVM brengt al enkele jaren kaarten uit met de grootschalige roetconcentraties. Met de meetgegevens van de afgelopen jaren, steeds betere informatie over emissies en de gedetailleerde invoer die binnen het NSL beschikbaar is, hebben het RIVM en de DCMR voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.

Bij dezelfde analyse van de luchtkwaliteit op basis van de roetconcentratie, zijn de gezondheidseffecten duidelijker te zien dan wanneer alleen naar fijn stof en stikstofdioxide wordt gekeken. Door elke 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen extra en langdurig aan blootstaan, leven zij gemiddeld drie maanden korter.

Informatie over roetconcentraties kan daarom helpen om keuzes te maken voor (verkeers)maatregelen die de luchtkwaliteit lokaal verbeteren, ook als al aan alle Europese normen wordt voldaan. Een nu beschikbare roetkaart kan hier aan bijdragen, aldus het PLB.

Naar de interactieve website ‘Hoe schoon is onze lucht’

Verkeersnet 18-12-2013
http://www.verkeersnet.nl/10647/nox-en-roet-blijven-problematisch/

Tags: