Plan van aanpak voor zonevreemde bossen

kade rechteroever

In mei 2011 stelde de bosminister ook een plan van aanpak voor om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd kan worden.

Lees hieronder meer. Als www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk hebben we dit debat mede op de politieke agenda gezet. Samen met 3 generaties bosbezetters vanuit de moeder der zonevreemde bossen : het Brugse Lappersfortbos. Daar kunnen we nu eindelijk rust vinden in het bewaarde Lappersfort Poëziebos & haar levende poëzieroute langs vernieuwde Hugo Clauspad


http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.ademloos.be/nieuws/maak-kennis-met-gedichten-hugo-clauspad-po%C3%ABziebos-brugge-wees-er-welkom

Wees er welkom voor vrije toegang bij de muzes van het Brugse Lappersfortbos http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/    

( en ja, nog een laatste suggestie aan Joke Schauvliege : red het Sint-Annabos !! )

foto Wilbert Lambrechts 


Plan van aanpak voor zonevreemde bossen

http://www.jokeschauvliege.be/pers/persberichten/plan_van_aanpak_klaar_voor_zonevreemde_bossen/

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft een plan van aanpak klaar voor zonevreemde bossen. De minister zei dat vandaag op het Beleidssymposium 'Bos voor iedereen: droom of werkelijkheid', georganiseerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Natuurpunt en ARGUS.

In het Internationaal Jaar van het Bos staan bossen nog meer dan ooit in de schijnwerpers. De nood aan voldoende, biodivers bos is groot, ook in Vlaanderen. Het symposium in Brussel was voor de minister een gelegenheid om zowel haar beleidsprioriteiten voor het Vlaams bosbeleid als de initiatieven van de Vlaamse Regering om bosuitbreiding te stimuleren, in Vlaanderen en internationaal, toe te lichten.

Frequenter meten

Vlaanderen beschikt vandaag over veel cijfers over het bos in Vlaanderen, maar een volledige inventarisatie, de zogenaamde boskaart, gebeurde tot op heden maar één keer om de tien jaar. Minister Joke Schauvliege wil die frequentie opdrijven en tot een regelmatige inventarisatie komen. Op die manier kunnen de trends in de bosoppervlakte beter worden opgevolgd zodat het beleid adequater en sneller op veranderingen kan reageren.

Bosuitbreiding stimuleren

De Vlaamse Regering werkt voorts aan de realisatie van de stadsrandbossen. Al in meer dan de helft van de stedelijke en kleinstedelijke gebieden is een stadsrandbosproject in opmaak of opgestart. Net zoals de versnelling van investeringsprojecten wordt onderzocht hoe de uitvoering van deze projecten vlugger kan verlopen. Daarnaast worden gemeenten en provincies gestimuleerd om zelf stadsrandbossen te realiseren. In maart lanceerde minister Schauvliege een projectoproep voor lokale initiatieven voor bosuitbreiding. De minister maakte daar in het Bossencompensatiefonds 500.000 € voor vrij. Projecten kunnen tot 1 juni ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Bos/Subsidies/Aankoop_gronden.aspx).

Er werd 250.000 € geïnvesteerd via het Vlaams Fonds Tropisch Bos voor de realisatie van projecten uit Latijns-Amerika, die enerzijds biodiversiteit bevorderen maar ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen.  Via de campagne 1 miljoen bomen werden, in samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en talrijke privépartners de afgelopen jaren bijna 1 miljoen bomen geplant in Vlaanderen. Ook in de tropen wordt via deze campagne geïnvesteerd in bosuitbreiding (www.1miljoenbomen.be).

Plan van aanpak zonevreemde bossen

Minister Schauvliege heeft ook een ontwerpplan klaar voor de problematiek van de zonevreemde bossen, i.e. bossen die buiten de groene bestemmingen op de gewestplannen of de ruimtelijke uitvoeringsplannen liggen. De minister legt in haar plan van aanpak de focus op bossen die ecologisch zeer waardevol zijn, maar ook reëel ruimtelijk bedreigd zijn. Niet alle zonevreemde bossen zijn dat. Via het plan van aanpak wordt een projectgerichte werking rond een aantal concrete cases opgezet. De ervaring met deze cases, moet de nodige input leveren voor een algemeen beleidskader voor de zonevreemde bossen. Volgens een raming zou er in Vlaanderen 43.000 hectare zonevreemd bos zijn, met dus die belangrijke kanttekening dat het niet allemaal om ecologisch waardevol en ruimtelijk bedreigd bos gaat. Minister Schauvliege gaat haar plan van aanpak de komende weken verder bespreken met de bossector.

Ruimte voor bos

Tenslotte gaf de minister uitleg bij de vernieuwde aanpak voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). Vanaf de beginfase wordt in overleg gegaan met de actoren. Dat moet leiden tot een snellere en betere afbakening van de groene en gele gebieden via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het realiseren van groenprojecten, stadsrandbossen en de aandacht voor zonevreemde bossen zijn hierin een prioriteit, net zoals in de afbakening van de stedelijke gebieden.

Lappersfort Bos Society 15-05-2011

Tags: