Rekenhof tikt Vlaanderen op de vingers

kade rechteroever

De waakhond van het parlement is kritisch voor het ‘onvermogen’ van de regeringen om de begrotingsinspanning die Europa vraagt, intern te verdelen.

 

Rekenhof legt Belgische regeringen op de rooster

De interne verdeling van de begrotingsinspanning had er eind april moeten zijn, en was ook uitdrukkelijk gevraagd door de Hoge Raad van Financiën (HRF). Maar het Overlegcomité, het overlegorgaan van de Belgische federale en deelregeringen, keurde het begrotingsvoorstel van de HRF niet goed. Het nam er alleen ‘akte’ van. Dat was al de tweede keer, want vorig jaar werd het traject naar een begrotingsevenwicht in 2018 evenmin goedgekeurd.

Het Rekenhof vindt dat dit neerkomt op een falen van de regeringen om hun job te doen. ‘Het is afwachten wat het eindoordeel zal zijn van Europa over het onvermogen van de gezamenlijke overheden van België om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen voor de periode 2016-2020’, staat in het advies. ‘Het Rekenhof pleit voor intensief overleg tussen de diverse regeringen om alsnog tot een akkoord te komen voor de verdeling van de begrotingsinspanningen.’

Het Rekenhof vraagt ook dat Vlaanderen vanaf 2017 rekening houdt met de kosten van de Oosterweelverbinding en ziekenhuisinfrastructuur en die niet buiten de begrotingsdoelstelling probeert te houden.

Tussendoor heeft het Rekenhof ook kritiek op een reeks ramingen van inkomsten en uitgaven. Zo stelt het zich vragen bij de raming van de inkomsten van de erfenis- en schenkingsbelastingen en stelt het vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. De kritiek doet vrezen dat de begroting is opgesmukt. Dat is nu al de overtuiging van de Vlaamse oppositie.

‘Op basis van wat het Rekenhof aankaart, krijg je de indruk dat de regering haar begroting op basis van wishful thinking heeft opgesteld’, zegt SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. Groen-fractieleider Björn Rzoska waarschuwt dat de ‘pijnpunten’ in de Vlaamse begroting zich herhalen. ‘Er ligt een pak werk op de plank voor de nieuwe minister van Begroting.’


wwi
De Standaard 18-05-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160517_02293453


Rekenhof hekelt Vlaams 'opsmukwerk'


De Vlaamse regering investeert te weinig in onderzoek en ontwikkeling. En om de cijfers op te smukken, houdt ze grote kosten buiten de begroting. Die kritiek uit het Rekenhof in zijn rapport over de Vlaamse begroting.
Voor elke euro investeert Vlaanderen één eurocent in onderzoek en ontwikkeling. Dat belooft de regering-Bourgeois in haar regeerakkoord, waarin innovatie een prioriteit is. Concreet wordt er gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Maar daar zitten we nog lang niet, stelt het Rekenhof vast. Voor 2017 zou er 292 miljoen euro extra moeten worden uitgetrokken.
Tegelijk hekelt het hof de boekhoudkundige kneepjes van Bourgeois. Die houdt de grote kosten, zoals de bouw van Oosterweel, buiten de begroting. Zo lijkt de Vlaamse regering minder uit te geven dan ze werkelijk doet.
Verder zijn er een pak onduidelijkheden. Zo zou er geen financieel plan bestaan voor de premies die worden uitgereikt bij de aankoop van elektrische wagens. Sinds 1 januari kun je daarvoor een premie aanvragen tot 5.000 euro. Ook onduidelijk is de financiering van de justitiehuizen. Die krijgen nieuwe taken, zoals het elektronisch toezicht, maar geen extra budget. Daardoor komen ze in moeilijkheden.
De kritiek op Vlaanderen klinkt fors, maar bovenal ontbreekt het aan overleg op Belgisch niveau. In België stelt elke regering haar eigen begroting op, terwijl Europa één Belgisch begrotingsdoel oplegt. Dat betekent dat alle regeringen moeten samenzitten om af te spreken wie welke inspanning zal leveren. Dat gebeurt te weinig, stelt het Rekenhof.
Volgens de oppositie ontmaskert het Rekenhof het "opsmukwerk" van Bourgeois. "Als je kijkt naar de willekeur en naar de optimistische manier waarop de inkomsten uit belastingen worden voorgesteld, kun je alleen maar hopen dat de begrotingsoefening steek houdt", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. Ook de groenen vinden dat Bourgeois zijn huiswerk moet maken.
Maar Bart Tommelein (Open Vld), de Vlaamse minister van Begroting, dient het Rekenhof van antwoord. Zo klopt het niet dat er geen budget is voorzien voor de elektrische wagens. "We hebben 5 miljoen euro vrijgemaakt in 2016. Als die enveloppe leeg is, dan bouwen we de premies af of stoppen we ermee. Zo beschermen we ons tegen oversubsidiëring."
Ook de kritiek van de oppositie maakt weinig indruk op Tommelein. "Natuurlijk schreeuwen zij moord en brand, dat is haar taak. Maar wie dit rapport leest, ziet dat het voornamelijk over details gaat en niet over de grote zaken."

ANN DE BOECK
De Morgen 18-05-2016 pag. 5
http://www.demorgen.be/plus/rekenhof-hekelt-vlaams-opsmukwerk-b-1463529604751/


Rekenhof tikt Vlaanderen op de vingers


Het Rekenhof hekelt 'het onvermogen van de overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen'. Vlaanderen moet ook rekening houden met de uitgaven voor Oosterweel.
Het Rekenhof is in zijn advies over de Vlaamse begrotingscontrole bijzonder kritisch over het gebrek aan overleg tussen de verschillende overheden in ons land. Elke regering in België stelt haar eigen begroting op, maar voor Europa blijft ons land één grote entiteit. De verschillende regeringen moeten dus samenzitten om op het strenge Europese begrotingstraject te blijven, maar dat is niet gebeurd. Het Rekenhof spreekt daarom over het 'onvermogen van de Belgische overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen.'
Bovendien houdt de Vlaamse regering een aantal kosten buiten de begroting. Het gaat om de uitgaven voor de asielcrisis en de Antwerpse Oosterweelverbinding (vanaf 2017) alsook een eenmalige tegenvaller van 136 miljoen euro die het gevolg is van de bijzondere financieringswet. Het is afwachten wat daarover het oordeel van Europa zal zijn, waarschuwt het Rekenhof.
Het controleorgaan vraagt dat de Vlaamse overheid zich houdt aan het vooropgestelde begrotingstraject ondanks de uitgaven voor de Oosterweelverbinding. De bouw daarvan kost de Vlaamse overheid vanaf 2017 jaarlijks een half miljard euro. Als Vlaanderen daarmee rekening houdt, moet het dus elders besparen.
Tot slot stelt het Rekenhof zich vragen bij een aantal ramingen van de Vlaamse regering. Dat is munitie voor de linkse oppositiepartijen sp.a en Groen, die over 'opsmukwerk' spreken. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke verwijst naar de 'heel optimistische voorspellingen' over de inkomsten, de 'schommelingen' van de opbrengsten van de erf- en schenkingsbelastingen en de 'willekeurige vastlegging van de onderbenutting'. Dat laatste slaat op geld op een begrotingspost dat uiteindelijk niet wordt uitgegeven.
'Op basis van wat het Rekenhof aankaart, krijg je de indruk dat de regering haar begroting eerder heeft opgesteld op basis van wishful thinking dan op basis van correcte berekeningen', besluit Vandenbroucke.
Groen heeft het over een 'snoeihard' rapport over de begroting. 'Het Rekenhof ontmaskert het opsmukwerk van de regering-Bourgeois', zegt Vlaams fractievoorzitter Björn Rzoska (Groen). 'Het onafhankelijke Rekenhof maakt duidelijk brandhout van de begrotingscontrole die de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V indiende. Er ligt dus een pak werk op de plank voor de nieuwe begrotingsminister, maar ook voor de minister-president die garant moet staan dat de Vlaamse begrotingen correct, realistisch en zorgvuldig zijn.'
Bart Tommelein (Open VLD) nam enkele weken geleden als Vlaams minister van Begroting de fakkel over van Annemie Turtelboom. Hij betreurt net als het Rekenhof dat er nog geen interfederaal akkoord is over de Belgische begroting en hij zegt er alles aan te doen om zo'n akkoord te bereiken. 'Dat gebrek aan akkoord is de belangrijkste kritiek, en die deel ik', zegt Tommelein. 'Voor de rest bevestigt het Rekenhof dat Vlaanderen een gezond begrotingstraject volgt.'
Joris Vandenbroucke
De Tijd 18-05-2016
http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Rekenhof_tikt_Vlaamse_regering_op_de_vingers.9767063-3137.art


Eigen problemen eerst


De regering-Michel staat deze zomer voor een gigantische besparingsoefening. En nu al is zeker dat ze daarbij geen hulp uit Vlaamse hoek moet verwachten. Een nieuw rapport dringt er nochtans op aan dat Vlaanderen mee bespaart, maar Bourgeois en co. weigeren pertinent. “We moeten zelf nog te veel belangrijke investeringen doen.”
Van je partijgenoten moet je het hebben. Vandaag krijgt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) hoogstwaarschijnlijk nog maar eens slecht nieuws van Europa. Ons land doet nog altijd te weinig inspanningen om de overheidsschuld te doen dalen en dreigt zelfs op het Europese strafbankje te komen naast landen als Spanje en Portugal. En dat heeft N-VA'er Van Overtveldt onder meer te danken aan zijn eigen partijgenoten in de Vlaamse  regering.


Oosterweel heeft prioriteit
Een nieuw rapport van het Rekenhof wijst Vlaanderen opnieuw op haar verantwoordelijkheid om een extra inspanning te doen, meer bepaald een besparing van 1,3 miljard euro. Maar de regering van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) houdt het been stijf. “We hebben al hard bespaard en alle beloofde inspanningen gedaan. Nu hebben we zélf te veel belangrijke investeringen, zoals Oosterweel, die we absoluut moeten doen”, zegt Bourgeois' woordvoerder.
Afgaande op het rapport van het Rekenhof heeft Vlaanderen inderdaad genoeg eigen katten te geselen. Volgens de onafhankelijke instelling zijn de Vlaamse justitiehuizen nog altijd onder-gefinancierd, zijn er bijkomende inspanningen nodig voor wetenschap en innovatie én is er nog veel onduidelijkheid over de financiering van een aantal regeringsmaatregelen. Geen wonder dat Bourgeois niet staat te springen om zijn collega's op federaal niveau bij te staan. “Ook de andere overheden redeneren op dezelfde manier”, voegen ze daar bij het kabinet-Bourgeois snel aan toe.


Zelfs geen overleg
Maar eigen problemen of niet, het Rekenhof blijft in ongewoon harde bewoordingen hameren op het “onvermogen van de gezamenlijke overheden van België om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen”.
“Ik deel die kritiek en Vlaanderen gaat mee aan de kar trekken om tot een akkoord te komen”, reageerde Vlaams begrotingsminister Bart Tommelein (Open VLD) gisteren. Mooie woorden, maar in de praktijk blijkt het tegendeel. “Er is zelfs nog geen gezamenlijke vergadering georganiseerd”, klinkt het binnen de federale regering.
De situatie zit muurvast. Maar kritiek geven op je eigen partijgenoten of coalitiepartner, dat doet (voorlopig) niemand. “De cijfers zijn wat ze zijn”, aldus de woordvoerder van financiën¬minister Van Overtveldt. “Het komt erop neer dat elke entiteit een inspanning moet leveren om naar een gezonde situatie te gaan. Voor de rest geen commentaar.”
Simon Andries
Het Nieuwsblad 18-05-2016 pag. 8


Rekenhof snoeihard voor Vlaamse begroting

Het Rekenhof heeft stevige kritiek op de Vlaamse begrotingscontrole. Voor oppositiepartij Groen wordt zo het “opsmukwerk” van de regering-Bourgeois ontmaskerd.
Het Rekenhof is de instelling die toekijkt op de begrotings-, boekhoudkundige en financiële verrichtingen van onze overheden. Vooreerst hekelt het hof “het onvermogen van de Belgische overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen” om in 2018 tot een evenwicht te komen. Bovendien worden een aantal kosten (asieluitgaven en Oosterweelverbinding) buiten de begrotingen gehouden. Het is afwachten of Europa dit goedkeurt.


Voor de Vlaamse begroting is het hof niet mals. Drie voorbeelden:


- De justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten - zoals het elektronisch toezicht op veroordeelden - werden bij de begrotingscontrole geen extra middelen voorzien.
- Hoewel een prioriteit in het regeerakkoord spendeert Vlaanderen minder dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het streefdoel is 1% van de overheidsuitgaven tegen 2020. Voor 2017 zou al een extra bedrag van 292 miljoen nodig zijn.
- Het actieplan Clean Power for Transport, dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat, gaat niet gepaard met een financieel plan. Het is onduidelijk of er genoeg budget is voorzien.


Op basis van het nieuwe rapport zegt oppositiepartij sp.a dat ze de indruk heeft dat de begroting op basis van wishful thinking is opgesteld. Volgens Groen maakt het Rekenhof brandhout van de begroting. “Het valt op dat Bourgeois en co zeer grote uitgaven buiten de begroting zetten”, reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska. Hij benadrukt dat die handelswijze nog altijd niet is goedgekeurd door Europa.
“Het tekort is dit jaar niet 171 miljoen zoals Bourgeois steeds voorhoudt, maar wel 463 miljoen, incluis nog 94 miljoen voor de asielcrisis. En daar moet eigenlijk nog 112 miljoen tekort op de begrotingen van de universiteiten en hogescholen worden bijgeteld.”

Het Belang van Limburg 18-05-2016 pag. 8

Tags: