Stad Antwerpen brengt advies uit op ontwerp plan-MER

kade rechteroever

Het stadscollege bekent eindelijk kleur: op basis van dit perscommuniqué moet men immers concluderen dat het college het ontwerp MER volmondig steunt.
 
Waarbij Koen Kennis ook al suggereert dat de regering een onderscheid maakt tussen de hardware (beton!) en de software,( sturing).
De reden hiervoor is oorverdovend simpel: het BAM tracé functioneert niet zonder de software van de meccano, software die men eerst te vuur en te zwaard bestreden heeft.
 
Pogingen van de gemeenteraad om over dit advies een hoorzitting te organiseren werden hooghartig verworpen. Over de details van het advies kan zonder het document niet geoordeeld worden.
 
Ademloos vraagt dit per onmiddellijk aan in het kader van de wetgeving op openbaarheid van bestuur.
Wordt morgen al vervolgd in het Vlaams parlement.
 
Men is, zoals door ons al herhaaldelijk gesteld op basis van een ontwerp MER, met zeer vele fouten, verschrijvingen en discutabele punten bezig de eindbeslissing te forceren.
 
Het gaat helemaal niet meer om de beste oplossing, maar alleen om de eigen oplossing: het BAM tracé. Dat dit voor de volksgezondheid zelfs voor 92 % van de Antwerpenaren de situatie niet verbetert? Who cares!

Ademloos

04-12-2013

 
Stad Antwerpen brengt advies uit op ontwerpeindrapport plan-MER Oosterweelverbinding
De stad Antwerpen bracht vandaag advies uit over het ontwerpeindrapport plan-MER Oosterweelverbinding. Het college nam kennis van de eindbeoordeling van de verschillende alternatieven en sluit zich aan bij de bevindingen. Op 12 december vindt een infoavond plaats over het ontwerpeindrapport plan-MER.
Om tot een kwalitatief onderbouwd advies te komen op het meer dan 2 000 pagina’s tellende ontwerpeindrapport, werkten verschillende stedelijke diensten samen. Daarnaast ontving het college ook het advies van de milieuadviesraad ADOMA. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een lijvig advies van 60 bladzijden.
In haar advies gaat de stad Antwerpen niet verder in op de tracés met de centrale tunnel en de 2de Kennedytunnel. De stad gaat in haar advies wel dieper in op de kwaliteit van het onderzoek naar de drie alternatieven Oosterweel, Meccano en Oosterweel-Noord. De richtlijnen van de dienst MER stipuleerden dat het advies niet tot doel heeft zich uit te spreken ten voor- of nadele van een specifiek alternatief.
De stad Antwerpen doet twee belangrijke vaststellingen op basis van het ontwerpeindrapport plan-MER:
·         Het Masterplan 2020 voorziet dat een derde Scheldekruising wordt gecombineerd met een Oostelijke tangent (A102 en R11bis). Die Oostelijke tangent verbetert aanzienlijk de mobiliteitsresultaten van de voorliggende tracés.
·         De debatten over de naakte infrastructuur (hardware) en de exploitatie (software) worden best van elkaar gescheiden. De geplande weginfrastructuur zal er voor tientallen jaren liggen. Maar de instrumenten om tot een betere beheersing van verschillende verkeersstromen te komen, zullen in de komende decennia nog volop evolueren. Dit betekent dat de gekozen infrastructuuroplossing op zich voldoende oplossend vermogen moet hebben.
In zijn advies gaat het college op minutieuze wijze in op de 13 deelrapporten en maakt het tal van opmerkingen die al dan niet kunnen leiden tot aanpassingen in het definitieve MER-rapport. Vooral de formulering van milderende of flankerende maatregelen en de omgang met deze maatregelen in het verdere proces vergt een grote zorgvuldigheid in het definitieve eindrapport. Dan gaat het onder meer over:
·         noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur van de R1 en toekomende autosnelwegen zoals de afbraak van het viaduct van Merksem, het plaatsen van geluidsschermen enzovoort;
·         duidelijkere uitspraken over de meerwaarde van strategische overkappingen, in het bijzonder voor de omgeving van Schijnpoort.
Tot slot vraagt de stad Antwerpen meer aandacht voor de negatieve effecten die de werken op zich veroorzaken. Een omvangrijk Minder Hinder-programma is zonder meer noodzakelijk.
Schepen van mobiliteit Koen Kennis: “Met dit advies bouwt het Antwerpse stadsbestuur mee aan een stevige juridische basis voor de beslissing van de Vlaamse regering over de derde Scheldekruising. Die beslissing kan er voor Antwerpen niet snel genoeg komen, want iedereen kan elke dag vaststellen dat de files rond de stad al veel te lang zorgen voor tijdverlies en frustratie maar ook voor economische schade en luchtvervuiling.”
Op donderdag 12 december zal de stad Antwerpen zelf als adviesinstantie gehoord worden op een plenaire zitting van de Vlaamse dienst MER. Later die dag wordt een infoavond georganiseerd voor het brede publiek (12 december om 20 uur in het auditorium De Noordster, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen, graag vooraf inschrijven via kabinet.gouverneur@admin.provant.be of tel. 03 240 51 43).

Tags: