Uw bevolking leeft in gevaarlijke en ongezonde lucht

kade rechteroever

 

96 artsen, voornamelijk uit het Brusselse, vragen de Brusselse regering zes duidelijke maatregelen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken.

 

 

Wie? 96 artsen uit het Brusselse

Wat? In Brussel sterven jaarlijks 632 mensen vroegtijdig door de ongezonde lucht.

 

Aan Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan Céline Fremault, Guy Vanhengel en Pascal Smet, ministers van Leefmilieu, Begroting en Mobiliteit.

 

Uw bevolking leeft vandaag in gevaarlijke en ongezonde lucht, ondanks de wettelijke verplichting die sinds 2010 op de overheid rust om een betere luchtkwaliteit te garanderen.

Verbied auto’s die stationair draaien en handhaaf dat verbod

Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, onderzoek toont een verregaande schadelijke impact op de volksgezondheid aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseerde luchtvervuiling en fijnstof in 2013 als ‘zeker kankerverwekkend’ en in dezelfde categorie als tabak. Zelfs als niet-roker lopen we zo het risico te sterven aan longkanker.

Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een toename van long- en blaaskankers, een toename van leukemie bij kinderen, een toename van astma en chronische bronchitis, een toename van allergieën. Tijdens een zwangerschap zijn de schadelijke effecten groot: meer vroegtijdige geboorten en laag geboortegewicht, vermindering van de longfunctie en kinderastma.

Luchtvervuiling in Brussel speelt een rol in meer dan 20 procent van de opstoten van bronchitis bij jonge astmapatiënten, in meer dan 20 procent van de hospitalisaties van COPD-patiënten (chronisch obstructief longlijden) en in meer dan 30 procent van de hartinfarcten bij de volwassenen met ischemische hartaandoeningen (waarbij de bloedtoevoer naar de hartspier zelf onvoldoende is).

Nog cijfers? Dit alles leidt tot een afname van de levensverwachting die overeenkomt met 632 vroegtijdige overlijdens per jaar en een toename van afwezigheden, medicatiegebruik, ziekenhuisopname en verhoogde sterfte bij patiënten met long- en hartziekten.

Dit alles zou kunnen worden vermeden als Brussel de richtsnoeren van de WHO zou naleven en de gemiddelde concentratie van 20µg/m3 fijne deeltjes niet zou worden overschreden. De winst in levensverwachting zou zich vertalen in een jaarlijks indrukwekkend bedrag van 758 miljoen euro.

Dit verhaal heeft ook een sociale kant. Vooral de zwaksten worden aan de hoogste luchtvervuiling blootgesteld. Het is onaanvaardbaar dat wij een generatie jongeren laten opgroeien in het volle bewustzijn van deze verontrustende risico’s. Vroege blootstelling maakt mensen in het latere leven extra kwetsbaar voor de hierboven besproken ernstige ziekten. Luchtvervuiling heeft bijgevolg een blijvende negatieve impact op onze gezondheid gedurende het hele leven.

Het voorkomen van blootstelling aan vervuilde lucht is een vereiste voor een goede gezondheid. Maar het realiseren ervan is een verantwoordelijkheid van onze regering en ministers. Gezonde lucht is van levensbelang voor de meer dan 1,2 miljoen inwoners van Brussel en de 350.000 pendelaars die hier dagelijks werken. Het is hoog tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en een actieplan uitwerkt en uitvoert om deze onaanvaardbare gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Helaas wordt de lat niet hoog gelegd.

Ja, Brussel heeft een Lucht-, Klimaat- en Energieplan. Maar dit beleidsplan uit 2016, is veel te vaag en voldoet niet aan de eisen van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn. In Brussel worden de Europese normen inzake luchtvervuiling nog steeds overschreden. Daarbij komt dat het Brussels meetnet te weinig meet waar de bevolking aan de hoogste concentraties wordt blootgesteld, zoals in de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn is vastgelegd.

De Lage-emissiezone (LEZ) is vandaag de meest verregaande maatregel van het Brusselse beleidsplan voor betere luchtkwaliteit. Afgezien van het feit of deze LEZ werkelijk start op 1 januari 2018 met het bannen van EURO1 voertuigen, toont een studie in opdracht van het Brussels Gewest aan dat de ‘LEZ geen schokkende effecten zal teweegbrengen op het behalen van de Europese normen voor PM10 en NO2’. Duitse steden met een LEZ die reeds EURO3 voertuigen bannen, voldoen nog steeds niet aan de norm. LEZ is dus een eerste stap, maar lang niet voldoende.

Daarnaast zijn ultrafijnstof en roet ook uiterst gevaarlijk voor de volksgezondheid, want ze dringen diep in onze longen en bloedbanen binnen. Roet staat op de WHO-lijst van kankerverwekkende stoffen en is afkomstig van dieselwagens. Op verschillende drukke verkeersassen in Brussel worden onaanvaardbare uitstoten gemeten.

Het terugdringen van het aantal slachtoffers door luchtvervuiling is mogelijk, maar vereist meer ambitie en efficiënte maatregelen zoals:

1) vergroening van de verkeersfiscaliteit: fossiele mobiliteit fiscaal ontmoedigen en schone mobiliteit aanmoedigen (inbegrepen de voorbereiding van een dieselban)

2) roetfilters verplichten voor dieselmotoren gekoppeld aan strikte naleving tot de invoering van een dieselban

3) het verbod op stationair draaien strikt handhaven

4) een dwingende lokale verkeerssturing inclusief de ontmoediging van overbodig verkeer door telegeleiding naar de dichtstbij zijnde parkeergelegenheden

5) voor iedereen toegankelijk, efficiënt, comfortabel openbaar vervoer gecombineerd met parkeren aan de stadsrand en stations

6) grote investeringen in fietsfaciliteiten en elektrische fietsen.

Het klopt dat het Brussels Gewest het probleem van luchtvervuiling niet alleen kan oplossen. Toch mag dat geen excuus blijven om niet doortastender te handelen in Brussel zelf. Integendeel, de Brusselse regering kan zelf krachtige maatregelen nemen.

In het belang van alle bewoners en pendelaars vragen wij u dringend:

1) een brede informatiecampagne te lanceren gericht aan de Brusselaars en pendelaars die iedereen correct informeert over de luchtvervuiling in de stad en de kwalijke gevolgen voor de volksgezondheid

2) een correct en efficiënt luchtkwaliteitsmeetnet uit te werken

3) naast ambitieuze doelstellingen voor PM10, PM2.5 en NO2 tevens doelstellingen voor roet

4) een duidelijke en dringende kalender met concrete stappen om de genoemde doelstellingen te realiseren.

 

Met de meeste hoogachting,

Catherine Bouland, Centrum voor milieu & gezondheid, arbeid & gezondheid, ULB; Marc Goethals, Cardioloog, OLV Ziekenhuis, Aalst; Agnès Libois, Infectieziekten, CHU Saint-Pierre, Brussel; Mireille Merckx, Gynaecologie-verloskunde-andrologie-pediatrische gynaecologie, UZ, Gent; Benoit Nemery, Toxicologie & arbeidsgeneeskunde, Omgeving & gezondheid, KU Leuven en vele anderen.

 

De lijst met alle ondertekenaars vindt u op www.standaard.be/luchtkwaliteit

 

De Standaard, 2017-11-20

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171119_03196070

Tags: