Vlaamse Beleidsbrieven 2014 - Evaluatie van de Gezinsbond

kade rechteroever

Beleidsbrief LEEFMILIEU en NATUUR

 
Wat ontbreekt?
 
·         De gezondheid van sociaal zwakkere en kwetsbare groepen, waaronder kinderen, zal meer te lijden hebben onder milieuvervuiling. Het verhoogde risico dat kwetsbare groepen lopen, is momenteel niet meegenomen in het beleid hoewel onomwonden vaststaat dat kinderen een groter risico lopen. De overheden zouden moeten nagaan op welke wijze het beleid aangepast zou kunnen worden om een grotere veiligheid voor kinderen te kunnen garanderen.
·         Uit de beleidsbrief blijkt dat de JoKER nog steeds te weinig wordt toegepast in milieu- en natuurbeleid.
·         De exacte doelstellingen die Vlaanderen moet halen in het kader van het EU-klimaatbeleid zijn nog niet vastgelegd. België heeft zich 4 jaar geleden ertoe gebonden tot een reductiedoelstelling van -15 % in 2020 t.o.v. 2005.
De afspraken over hoe België deze Europese doelstelling met de verschillende gewesten nakomt, zijn nog steeds niet gemaakt. Hierdoor is er geen effectief klimaatbeleid mogelijk.
 
De waterschaarste (beschikbaarheid!) is groot in Vlaanderen ten gevolge van een grote huishoudelijke en industriële vraag in verhouding tot een beperkt aanbod. Hier zijn dringend maatregelen nodig. Uit de beleidsbrief is op te maken dat de Vlaamse regering, onder druk van het Europese beleid, eindelijk een studie aan het uitvoeren is.
 
De Gezinsbond vindt het positief dat Vlaanderen beschikt over een degelijk humaan biomonitoring programma. We onderschrijven graag het advies van de Minaraad die vraagt om op 6 prioritaire aandachtspunten i.k.v. het milieu-en gezondheidsbeleid:
·         luchtkwaliteit en verkeerspollutie als een van de prioritaire milieu- en gezondheidsproblemen, zonder echter aandacht te verliezen voor andere milieu- en gezondheidsthema’s;
·         toenemende ongerustheid over cocktaileffecten alsook de lange termijneffecten;
·         toenemende ongerustheid over nanopartikels;
·         noodzaak aan bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen;
·         verband tussen humane biomonitoring en de milieukwaliteitsnormen;
·         noodzaak om aan te zetten tot duurzaam gedrag.
 
Luchtbeleid: er worden geen beleidsmaatregelen aangekondigd om de luchtvervuiling aan te pakken want het gaat volgens de minister goed met de luchtkwaliteit. De effecten van vervuilde lucht op kinderen zijn groter dan op volwassenen. Er worden echter geen maatregelen voorgesteld die kwetsbare groepen extra beschermen.
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGGheeft een heel duidelijk proactief advies gegeven over de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid. Er is geen verwijzing naar gezondheid en luchtvervuiling in de beleidsbrief. Vlaanderen heeft van de Europese Commissie uitstel gekregen tot 2015 voor het inwerkingtreden van de (huidige) Europese NO2 (stikstofdioxide)-normen. Hierdoor worden maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit niet nu genomen, maar vooruitgeschoven.

De minister stelt dat aan heel wat EU-streefwaarden wordt voldaan terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heel duidelijk heeft gesteld dat die streefwaarden te laag zijn vanuit gezondheidsperspectief. De IARC (kanker onderzoeksinstituut van de WHO) heeft fijn stof als kankerverwekkend gedefinieerd. Het naleven van de normen van de WHO wordt niet in het vooruitzicht gesteld.
 
Beleidsbrief MOBILITEIT
 
Positieve elementen
 • Verder onderzoek naar de voorwaarden voor implementatie van het mobiliteitsbudget voor woon-werkverkeer in bedrijven.
 • Opstart van een proefproject om de mobiliteitskeuzes vanuit een kilometerheffing voor personenwagens na te gaan.
 • Vergroening van de autofiscaliteit door verdere taxatie BIV op basis van milieukenmerken van de wagen.
 • Verschillende educatieve projecten, vooral vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), worden verdergezet. Die zijn gericht op veel verschillende doelgroepen: verschillende niveaus onderwijs, ouderen, beginnende chauffeurs, motorrijders…
 • Uitrol van het MOBIB-systeem als stap in de richting van een eengemaakt ticket met andere openbaar vervoeraanbieders en inspanningen om verder te gaan in de afstemming van het aanbod van NMBS en De Lijn (uitbouw van voorstedelijk vervoer)
 • Enkel indexering bij de volgende herzieningsronde tarieven De Lijn, geen structurele prijsverhoging.
 • Uitbouw trajectcontrole als handhavingsinstrument, ook naar gewestwegen.
 • Versnelde aanleg van nieuwe fietspaden, conform de voorschriften van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Ook onderhoud en schoonmaak worden systematisch opgevolgd.
 • Stimulans om op gemeentelijk vlak meer slimme mobiliteitsschakels te realiseren.
 
Gedeeltelijk positief
 
 • Extra marketing naar jongerengroepen (12-25 jaar) voor De Lijn, maar zonder structurele kijk op ondersteuning (grote) gezinnen. Deze opties worden wellicht opgespaard voor het nieuwe beheerscontract van einde 2014?
 • Licht- en geluidvervuiling worden verder bestreden met beperkte ingrepen, geen structurele ommekeer.
 • De educatieve projecten zijn hoofdzakelijk gericht op verkeersvaardigheden en veiligheidsaspecten. Duurzaamheid, als bewuste keuze voor het STOP-principe, komt minder naar voren.
 • In het kader van de rijopleiding voor beginnende chauffeurs, worden de (positieve) ervaringen qua opleiding en ondersteuning binnen de vrije rijopleiding (Start to Drive, Startpakket voor vrije begeleiders, On the Road) naar voor gebracht. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan welke richting men met de rijopleiding uit wil.
 
Wat ontbreekt?
 • De Gezinsbond heeft aangedrongen op de integratie van kindnorm-elementen bij de herziening van het fietsvademecum. De herziening wordt wel benoemd en de betrokkenheid van relevante actoren wordt in de verf gezet, zonder evenwel de relevante actoren bij naam te naam. In de praktijk hebben we nog niets gehoord.
 • Vergroening autofiscaliteit geeft nog steeds geen erkenning aan het feit dat gezinnen bij uitstek gemeenschappelijke gebruikers zijn van wagens.
 • Specifieke aandacht voor voetgangers ontbreekt quasi volledig.
 
De volledige evaluatie Vlaamse Beleidsbrieven kan u hier lezen.

Tags: