Wel geld, geen plaats voor Vlaamse bossen

kade rechteroever

Natuurbeweging wijst beschuldigend naar landbouw

 

 

Er gaat nog steeds meer bos verloren dan dat er bijkomt in Vlaanderen. Nochtans is er wel geld voor herbebossing. Maar de landbouw wringt tegen.

Uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) blijkt dat in 2009 291 hectare bos verdween, terwijl er slechts 203 hectare bijkwam. Netto is dat een verlies van 88 hectare.

Doelstelling

Dat staat haaks op de doelstellingen. De Vlaamse regering heeft in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 1997 vastgelegd dat er tegen 2007 10.000 hectare bos moest bijkomen. Dat zou ten koste gaan van de landbouw, die 50.000 hectare moest prijsgeven.

Maar daarvan kwam niets in huis. 'De landbouw kan zich er maar niet bij neerleggen', meent Bert De Somviele van de VBV. 'De sector blijft dwarsliggen als er bosuitbreidingsplannen op landbouwgrond op tafel komen. En de politici gaan daar niet tegen in.'

Nochtans is er geld beschikbaar. Als iemand ergens bos rooit, dan moet hij elders bos aanplanten. Of geld storten in het boscompensatiefonds, waarmee de overheid dan bossen moet aanplanten. Meestal wordt voor dat laatste gekozen. Het fonds zit dan ook aardig vol. 3 miljoen euro is er voor dit jaar nog beschikbaar.

Het geld wordt echter amper gebruikt. In 2009 kocht de Vlaamse overheid een luttele 10 hectare grond voor compensatiebebossing. In 2010 was dat 46 hectare. De VBV stipt aan dat er meer dan 1.100 hectare 'compensatie-achterstand' is.

Vorig jaar werd 10 miljoen euro uit het fonds 'vastgelegd'. Daar zaten de onteigeningen voor stadsrandbossen in Gent en Roeselare bij. De Vlaamse doelstelling was dat de helft van de (klein)stedelijke gebieden zo'n bos kreeg of dat er een project opgestart werd.

De Somviele heeft daarbij zijn bedenkingen. 'Dat “opstarten, is soms erg pril. Er is eens over vergaderd. Tja, dan is er nog geen enkele boom geplant.' Op het terrein blijkt dat van de beloofde 4.810 hectare stadsbossen er 815 hectare gerealiseerd is.

Landbouw

De VBV zegt dat bebossingsprojecten vaak op een njet van de landbouwadministratie botsen. Die geeft een negatief advies als een project de bestaande landbouwstructuur of exploitatie schaadt. Tegen een negatief advies is geen beroep mogelijk.

'Zelfs eigenaars van kasteeldomeinen krijgen een negatief advies. Alsof daar ooit iets geteeld zou worden,' bromt De Somviele.

Johan Verstrynge van de landbouwadministratie vindt de kritiek 'niet netjes'. 'Wij adviseren alleen over projecten van privé-initiatiefnemers. Dat is een peulschil. Bovendien geven we sinds kort automatisch een gunstig advies in sommige dossiers. Maar bos op de beste landbouwgrond, daar zijn we tegen, ja. We zijn wel vragende partij voor een dialoog met de natuurbeweging.'

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur, Joke Schauvliege (CD&V), stuurde het compensatiefonds in maart wat bij. Sindsdien kunnen ook gemeenten en provincies eruit putten. Er is voor hen 500.000 euro gereserveerd.

De tweede catch van de ontbossing zit in de zonevreemde bossen. Er is naar raming 43.000 hectare bos dat op een perceel ligt met een harde bestemming zoals wonen, of industrie. Die bomen kunnen op elk moment gekapt worden. Herinner u het Lappersfortbos.

Jaarlijks gaat er zo 200 hectare voor de bijl. 'Vlaanderen is daarmee internationaal een uitzondering,' zegt De Somviele.

Waardevol

Schauvliege meldde gisteren, op een symposium naar aanleiding van het Internationale Jaar van het Bos, dat ze een plan heeft voor de zonevreemde bossen. Als ze bedreigd zijn én ecologisch waardevol (dat zijn ze niet allemaal) wordt een 'case-gerichte aanpak' uitgewerkt, die kan dienen voor een algemeen beleid.

Voor De Somviele moet het krachtiger. 'Het bosdecreet volstaat niet. Er moet iets sterkers komen, zoals met de duinen gebeurd is. Die stonden op het punt te verdwijnen. Dankzij een fors decreet zijn ze gered.'

Tom Ysebaert
De Standaard 12-05-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=RV39VDFFF

 

Vlaamse Regering : aanpak zonevreemde bossen

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft een plan van aanpak klaar voor zonevreemde bossen. De minister zei dat vandaag op het Beleidssymposium 'Bos voor iedereen: droom of werkelijkheid', georganiseerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Natuurpunt en ARGUS.

In het Internationaal Jaar van het Bos staan bossen nog meer dan ooit in de schijnwerpers. De nood aan voldoende, biodivers bos is groot, ook in Vlaanderen. Het symposium in Brussel was voor de minister een gelegenheid om zowel haar beleidsprioriteiten voor het Vlaams bosbeleid als de initiatieven van de Vlaamse Regering om bosuitbreiding te stimuleren, in Vlaanderen en internationaal, toe te lichten.

Frequenter meten
Vlaanderen beschikt vandaag over veel cijfers over het bos in Vlaanderen, maar een volledige inventarisatie, de zogenaamde boskaart, gebeurde tot op heden maar één keer om de tien jaar. Minister Joke Schauvliege wil die frequentie opdrijven en tot een regelmatige inventarisatie komen. Op die manier kunnen de trends in de bosoppervlakte beter worden opgevolgd zodat het beleid adequater en sneller op veranderingen kan reageren.

Bosuitbreiding stimuleren
De Vlaamse Regering werkt voorts aan de realisatie van de stadsrandbossen. Al in meer dan de helft van de stedelijke en kleinstedelijke gebieden is een stadsrandbosproject in opmaak of opgestart. Net zoals de versnelling van investeringsprojecten wordt onderzocht hoe de uitvoering van deze projecten vlugger kan verlopen. Daarnaast worden gemeenten en provincies gestimuleerd om zelf stadsrandbossen te realiseren. In maart lanceerde minister Schauvliege een projectoproep voor lokale initiatieven voor bosuitbreiding. De minister maakte daar in het Bossencompensatiefonds 500.000 € voor vrij. Projecten kunnen tot 1 juni ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Bos/Subsidies/Aankoop_gronden.aspx).

Er werd 250.000 € geïnvesteerd via het Vlaams Fonds Tropisch Bos voor de realisatie van projecten uit Latijns-Amerika, die enerzijds biodiversiteit bevorderen maar ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Via de campagne 1 miljoen bomen werden, in samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en talrijke privépartners de afgelopen jaren bijna 1 miljoen bomen geplant in Vlaanderen. Ook in de tropen wordt via deze campagne geïnvesteerd in bosuitbreiding (www.1miljoenbomen.be).

Plan van aanpak zonevreemde bossen
Minister Schauvliege heeft ook een ontwerpplan klaar voor de problematiek van de zonevreemde bossen, i.e. bossen die buiten de groene bestemmingen op de gewestplannen of de ruimtelijke uitvoeringsplannen liggen. De minister legt in haar plan van aanpak de focus op bossen die ecologisch zeer waardevol zijn, maar ook reëel ruimtelijk bedreigd zijn. Niet alle zonevreemde bossen zijn dat. Via het plan van aanpak wordt een projectgerichte werking rond een aantal concrete cases opgezet. De ervaring met deze cases, moet de nodige input leveren voor een algemeen beleidskader voor de zonevreemde bossen. Volgens een raming zou er in Vlaanderen 43.000 hectare zonevreemd bos zijn, met dus die belangrijke kanttekening dat het niet allemaal om ecologisch waardevol en ruimtelijk bedreigd bos gaat. Minister Schauvliege gaat haar plan van aanpak de komende weken verder bespreken met de bossector.

Ruimte voor bos
Tenslotte gaf de minister uitleg bij de vernieuwde aanpak voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). Vanaf de beginfase wordt in overleg gegaan met de actoren. Dat moet leiden tot een snellere en betere afbakening van de groene en gele gebieden via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het realiseren van groenprojecten, stadsrandbossen en de aandacht voor zonevreemde bossen zijn hierin een prioriteit, net zoals in de afbakening van de stedelijke gebieden.

Persinfo:

Patrick Verstuyft

Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege

Politics 11-05-2011
http://www.politics.be/persmededelingen/29065/

 

Tags: