Is variabele tol voor Meccano nu wel of niet gemeten?

Kort antwoord: 

Ja en nee. Variabele tol voor Meccano en Oosterweel Noord zijn achteraf gemeten. Maar onvolledig. Er ontbreken een hele hoop gegevens op welhaast strategisch gekozen plaatsen op de Ring, dus vergelijken is moeilijk. De metingen zijn bovendien uit het MER geweerd en weken geheim gehouden door alle kabinetten van de Vlaamse regering. Wij hebben nu - februari 2015 - de cijfers nog steeds niet. Maar wel de powerpoint (zie lang antwoord) die in het parlement is getoond. De resultaten voor Meccano zijn heel goed.

Nog belangrijker dan de verkeerscijfers: de metingen voor geluid en luchtkwaliteit ontbreken. Dit wil zeggen dat we vandaag nog steeds niet weten wat het verschil in gezondheid is tussen de tracés. En dient een MER daar niet voor?

 

Lang antwoord: 

Quid gezondheid?

We hebben nog geen uitgebreide mobiliteits- of gezondheidscijfers. Maar alvast wel de slides die zijn getoond in het parlement - zie hieronder. Wat hier opvalt is dat de resultaten voor Meccano heel goed zijn. Louter op mobiliteit scoort Meccano meer dan voldoende, zie verder.

Dat verklaart wellicht waarom de regering in eerste instantie deze gegevens uit het MER heeft gehouden en ze daarna weken geheim heeft gehouden.

Wat echter ook opvalt: we hebben geen enkele gezondheidskaart in handen. En wat moet een MER doen? Meten van de impact op mens en milieu van een tracé en zijn alternatieven. 

Waarom willen wij gezondheidskaartjes zien? En waarom wil de regering ze niet tonen?

De mobiliteitscijfers bewijzen voor een expert al op zicht dat die gezondheidscore voor Meccano veel beter moet zijn dan het BAM tracé. Omdat achter die cijfers een andere realiteit verborgen ligt: veel minder verkeer door bewoond gebied bij Meccano.

Wat zeggen de cijfers uit de presentatie van het VVC hieronder

De Meccano en Oosterweel-Noord komen goed uit de nieuwe verkeersberekeningen van het Vlaams Verkeerscentrum.

  • Lagen de indicatoren voor de verzadigingsgraad van het wegenstelsel tijdens bijvoorbeeld de avondspits eerder nog significant uit mekaar (8 voor Oosterweel, 11 voor Meccano), dan komen beide tracés nu dichter bij mekaar (opnieuw 8 voor Oosterweel in de herberekeningen, maar deze keer 9 voor Meccano).
  • Eenzelfde verhaal voor bijvoorbeeld de snelheid op de zuidelijke ring tijdens de avondspits: met 104 km/uur hijst Meccano zich er naast Oosterweel (106 km/uur).
  • Ook voor de oostelijke ring komen beide scenario’s dichter bij mekaar: 50 km/uur bij Oosterweel en 42 km/uur bij Meccano. Waarbij onvermeld blijft, altijd weer, dat Oosterweel hiervoor in deze zone 18 rijstroken nodig heeft en dat bij Meccano 13 rijstroken volstaan. Dat is het aantal baanvakken dat bij de doorrekeningen is gehanteerd.
  • En wat denkt u van dit onderzoeksresultaat: bij Meccano zonder sturing ligt de verzadigingsgraad aan de Kennedytunnel bij ochtend- en avondspits in beide richtingen tussen de 95 en de 105%. Niet zo goed dus. Maar bij Meccano met gedifferentieerde tol komen ineens verzadigingsgraden van 48, 60 en 73% uit de bus. Zeer goed dus.

Het is in ieders belang dat nu zo vlug mogelijk de volledige berekeningen van Meccano en Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol boven komen, want in het parlement mocht het Vlaams Verkeerscentrum maar een paar slides tonen. Het Vlaams Verkeerscentrum is overigens de instantie die jarenlang aan de regering heeft geadviseerd om op basis van ‘onderzoek’ vrachtverbod aan de Kennedytunnel in te voeren en tol te heffen aan de Oosterweelverbinding, een scenario dat door studiegroep Antea in het recente plan-MER ‘contraproductief’ werd genoemd en inmiddels stilletjes is afgevoerd.

En na de vrijgave van de herberekeningen voor de mobiliteit moeten zo snel mogelijk ook de effecten ervan op de luchtkwaliteit en de geluidsimpact zo vlug mogelijk kenbaar gemaakt worden. Want dat is ten slotte waarvoor een milieueffectenrapport dient: om de effecten van de mobiliteit op de leefbaarheid in kaart te brengen. Onderzoeksresultaten over die effecten ontbreken tot dusver. De kennislacunes zijn dus niet weggewerkt.

Want het kan niet vaak genoegd gezegd worden: mobiliteitsberekeningen zijn slechts de dragers voor wat echt telt in een milieueffectenrapport: de impact op de leefbaarheid. En die kennen we vandaag nog steeds niet.

de Horta presentatie van Manu Claeys - stRaten-generaal 5 maart 2014

Deze presentatie van een kleine maand na het zogenaamde Valentijnsakkoord (Vlaanderen gaat liefdevol door met het BAM-tracé) toont de inconsequente en onwetenschappelijke houding van de TV-SAM experten in het Milieu Effecten Rapport Oosterweelverbinding als het gaat om mobiliteit en gezondheid.


 

In afwachting van de gezondheidsgegevens en alle mobiliteitsgegevens kunnen we u deze zeer gerelateerde en zeer relevante fact-checker aanbieden:

 

 

Tags: