Wilden de actiegroepen niet dat het Meccano tracé met variabele tol werd berekend?

Kort antwoord: 

Koen Kennis, bestuurder bij BAM en schepen van mobiliteit in Antwerpen beweerde dat stRaten-generaal zelf niet wilde dat haar tracé werd gemeten met variabele tol. Niets is minder waar.

stRaten-generaal was de eerste die het concept variabele tol heeft gepromoot voor Antwerpen. Toen de Vlaamse regering en het VVC op basis van berekeningen nog beweerden dat alleen een vrachtwagenvrije Kennedy en tol in de Oosterweel goede mobiliteit opleverden.

stRaten-generaal heeft dan ook onmiddellijk toen BAM vroeg om alleen hun tracé te berekenen met variabele tol, verzocht dit ook te doen voor Meccano en Oosterweel Noord. Meermaals. BAM, de expert van TV SAM en de Vlaamse regering kozen er echter voor om dit niet te doen. Waardoor het MER niet volledig is en geen juridisch of maatschappelijk draagvlak heeft.

Ondertussen zijn er bijkomende mobiliteitsberekeningen doorgevoerd, maar nog steeds niet in het MER ondergebracht. En men toont nog steeds geen doorrekeningen naar uitstoot en lawaai toe. En daar dient een MER juist voor: om de impact van tracés op mens en milieu te tonen.

Lang antwoord: 

Tijdens het MER voor de Oosterweel zijn verschillende tracés met elkaar vergeleken. En met verschillende sturingsmaatregelen. Alleen, op het allerlaatste moment heeft BAM beslist om een andere sturing op haar tracé toe te passen en alleen op haar tracé

stRaten-generaal heeft hier luid tegen geprotesteerd en sommigen, waaronder Koen Kennis, bestuurder van BAM en schepen van mobiliteit in Antwerpen, hebben toen beweerd dat "de actiegroepen zelf niet wilden dat hun tracé onderzocht werd met variabele tol".

Is dit waar? Nee. Weet meneer Kennis dit? Ja

  • Op 3 februari 2013 bepleitte stRaten-generaal in een nota aan de cel-MER om gedifferentieerde tol mee te nemen in het vervolgtraject ‘wegens de gemelde toegevoegde waarde bij de Meccano’.
  • Op 25 juni 2013 schreef stRaten-generaal ook dit aan de cel-MER: ‘Gelet op de (ook politiek) gevoelige context van deze MER-oefening moet na oplevering van het plan-MER vermeden worden dat een discussie ontstaat waarbij kwalitatieve uitspraken niet gestaafd kunnen worden met kwantitatieve gegevens’.

Gesteld werd dat het logisch was ‘om de tracés Oosterweel, Meccano en Oosterweel-Noord ineens gelijk te behandelen in deze, om de indruk van favoritisme voor de Oosterweelverbinding weg te nemen’. stRaten-generaal waarschuwde voor ‘blijvende discussies’.

Waarom is dit belangrijk:

Variabele tol is een methode om verkeer te sturen. Het betekent niet meer dan "de tol in de ene tunnel maken we duurder dan de tol in de andere tunnel".

Waarom werkt deze sturing: je maakt de verst gelegen tunnels het goedkoopst, de dichtstbijzijnde het duurst. De automobilist zal kiezen voor de goedkoopste weg.

Variabele tol is reeds langer geleden door stRaten-generaal bepleit als variant op vaste tol. stRaten-generaal had het daarbij over gedifferentieerde kilometerheffing (gemakshalve ook wel trajectheffing genoemd). Tijdens het MER werd duidelijk dat de randvoorwaarden van de regering niet werkte (Kennedy tolvrij, gecombineerd met vrachtwagenverbod). Het BAM tracé met de randvoorwaarden die sinds 2001 niet ter discussie mocht worden gesteld, haalde nog niet de helft van de score van het Meccano tracé.

Het BAM tracé is daarna berekend met variabele tol. Dat gaf betere resultaten dan de randvoorwaarden van de regering.

Het Meccano tracé is vervolgens niet berekend met variabele tol. Hoewel de resultaten logischerwijs alleen maar goed kunnen zijn en hoewel stRaten-generaal zelf al jaren een soortgelijk sturingssysteem bepleit.

Dit heeft niet alleen zijn weerslag op mobiliteit, maar ook op leefbaarheid en op kostprijs.

En toch, ondanks het ontbreken van zeer belangrijke cijfers, zegt de regering: het onderzoek is gevoerd, het BAM tracé scoort het best.

Zonder eerlijke vergelijking is er echter geen juridisch en geen maatschappelijk draagvlak voor eender welk tracé. Zelfs als de actiegroepen vandaag ophouden met bestaan, dan zal iemand anders wel naar de Raad van State gaan. En op zijn sokken winnen. En wat dan?

Bovendien, nog veel fundamenteler: een democratische rechtsstaat wordt verondersteld eerlijk en zorgzaam om te gaan met zijn burgers. Dat is een kwestie van goed bestuur en goed fatsoen.

Tags: