Gezonde stad: Inleiding

"Er sterven jaarlijks 10 keer meer Europeanen aan verkeersvervuiling dan aan verkeersongelukken"

Europese Commissie

Het gaat goed met de strijd tegen vervuiling. Onze - toegegeven, schaarse - natuur wordt langzaam in ere hersteld. Bodem, lucht en water gaan er op vooruit. Behalve in steden met veel verkeer. Daar neemt de vervuiling toe.

Dat is heel jammer, want veel mensen komen juist in de stad wonen om dichter bij alles te zijn - en dus minder te moeten rijden.

Meer en meer steden kiezen daarom voor een andere invulling van mobiliteit.

  • Eerst en vooral verwijderen ze historische vergissingen, zoals snelwegen door woonwijken, door het omleiden en overkappen van zwaar verkeer.
  • Daarnaast weren ze verbrandingsmotoren uit het centrum. Door beter openbaar vervoer en systemen van fiets- en autodelen enerzijds en lage emissiezones en andere tolsystemen op klassieke transportmodi anderzijds.
  • En bovendien organiseren ze binnenstedelijke bevoorrading en de klassieke onderhoudsfuncties op niet vervuilende wijze - bussen op aardgas, vuilniswagens op elektriciteit, terug gebruiken van waterwegen, ...

Dit lukt uiteraard maar als je lange termijn durft denken en consequente keuzes durft maken. Als een straat niet breed genoeg is voor én tram, auto, fiets en parkeren, dan moet je kiezen.

Steden als Stockholm, Basel en Hamburg hebben al een heel lange weg afgelegd en niemand twijfelt meer aan de voordelen. Madrid, Maastricht, Praag, Londen, Barcelona, Parijs, Utrecht en zovele andere, zijn eigenlijk nog maar net begonnen.

En Antwerpen? Tja, wij hebben blijkbaar nog wat tijd nodig om de maatschappelijke realiteiten vertaald te krijgen in politiek wenselijke beweging.

Het burgerstandpunt is nochtans veel rationeler dan men u wil doen geloven.

OESO en WHO - geen geitenwollensokken - hebben de gezondheidskost van slecht aangelegde verkeersinfrastructuur in België becijferd op 17,7 miljard per jaar. Vooral voor Antwerpen geldt wat Ademloos sinds 2008 zegt: verhuis het verkeer of 't stad. Dat is geen moeilijk of emotioneel standpunt, maar integendeel wat men al tientallen jaren over heel de wereld uitvoert. Het tij is echter langzaam aan het keren

Sinds 2015 winnen twee ideeën terrein:

  1. de studies waarop het BAM-tracé is gebaseerd, deugen echt niet en
  2. overkappen is opeens haalbaar in plaats van naïef. De discussie gaat alleen nog maar over hoevéél overkappen 

Een alternatief voor het BAM-tracé dringt zich dus op: een volledige overkapping van de Ring én een scheldekruising die het verkeer rond de stad leidt in plaats van erdoor.