Europese milieuraad zwakt richtlijnen voor luchtvervuiling af

kade rechteroever

Kindnorm in milieu

 

Europese milieuraad zwakt richtlijnen voor luchtvervuiling af

In december 2015 bereikte de Europese Milieuraad, een bijeenkomst van de ministers van Milieu van de 28 Europese lidstaten, een akkoord over de zogenaamde NEC-richtlijn. Volgens Luxemburg, toenmalig voorzitter van de Milieuraad, zijn er dringend maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren: "Luchtverontreiniging ondermijnt de gezondheid van alle burgers. Na een moeilijk debat zijn we vandaag tot een evenwichtig compromis gekomen, dat gesteund wordt door veel lidstaten en toch ambitieus is." Het platform Childproof ijvert voor ambitieuze maatregelen, maar stelt zich vragen bij het bereikte akkoord. 

De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen zoals NOx, SO2, vluchtige organische stoffen en NH3. Een belangrijk instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat dit geen luxeprobleem is blijkt uit de cijfers van het Europees Milieu Agentschap die heeft berekend dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. 

Luchtvervuiling is niet alleen de oorzaak van heel wat persoonlijk leed door aandoeningen te wijten aan deze vervuiling, maar brengt ook heel wat gezondheidskosten met zich mee. Zeker voor kwetsbare groepen die extra gevoelig zijn voor de gezondheidsimpacten van luchtvervuiling. Het platform Childproof ijvert er voor dat België en de andere lidstaten op werk te maken van ambitieuze maatregelen tegen luchtverontreiniging door bindende doelstellingen in de NEC-richtlijn op te leggen voor 2025 en voor te schrijven dat specifieke beleidsmaatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen in de nationale programma’s moeten worden opgenomen. 

De Europese ministers namen het standpunt in dat de reductieverbintenissen voor 2025 niet bindend zijn voor de lidstaten en geeft hen de kans, als ze dit efficiënter achten, een niet-lineair reductietraject te volgen. De Raad geeft nog meer mogelijkheden voor de lidstaten om verschillende vrijstellingen in te bouwen en stelt voor om als jaargemiddelde uit te gaan van het gemiddelde van het voorgaande en het volgende jaar. Dat zou nuttig zijn wanneer een lidstaat er niet in slaagt zijn verbintenis voor een bepaald jaar na te komen, vanwege bijzonder lage of hoge temperaturen of economische schommelingen. Ook zou, in een aantal gevallen, de niet-naleving met betrekking tot een bepaalde verontreinigende stof tijdelijk gecompenseerd kunnen worden met een gelijkwaardige reductie van een andere stof.

Volgende stappen 

Nu ook het standpunt van de Raad gekend is, zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement starten. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een akkoord komt. Het Europees Parlement heeft zich in haar standpunt ambitieus opgesteld wat betreft volksgezondheid. Aan hen om voet bij stuk te houden in de onderhandelingen!

Persbericht "Zorg voor gezonde lucht" - 16 december 2015

Kindnorm Gezinsbond 22-01-2016
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Kindnorm/Paginas/Europese-milieuraad-zwakt-richtlijnen-voor-luchtvervuiling-af.aspx

 

AttachmentSize
PDF icon Childproof.pdf284.54 KB

Tags: