Dieselgate: MER Oosterweel moet opnieuw

kade rechteroever

Het Volkswagen-schandaal doet de vraag rijzen of berekeningen van de luchtkwaliteit in milieueffectrapporten (MER) moeten worden overgedaan. Die berekeningen zijn gebaseerd op computermodellen die rekening houden met de verwachte verbeteringen van het wagenpark. Bond Beter Leefmilieu onderzocht alvast het MER voor de Oosterweelverbinding en komt tot de conclusie dat de resulaten veel te rooskleurig zijn. De berekeningen moeten opnieuw uitgevoerd worden.

Euronormen werken niet

Om de luchtvervuiling door verkeer te verminderen, voerde de Europese Commissie de Euronormen in. Met die Euronormen wil Europa het wagenpark schoner maken. Volgens de huidige Euro 6-norm mogen nieuwe dieselwagens nog maximaal 80 milligram/km verzurende stikstofdioxiden (NO2) uitstoten. In de praktijk blijkt dat nu een pak hoger te liggen. Nieuwe Euro 6-dieselwagens stoten niet minder dan 400 à 500 mg NO2 per kilometer uit.

De onthulling dat Euro 6-dieselwagens veel slechter scoren dan verwacht, verplicht de Vlaamse regering ertoe zich te bezinnen over het Oosterweelproject. Het luchtkwaliteitsmodel dat gebruikt werd voor het MER Oosterweel, gaat uit van een gemiddelde emissiefactor voor personenwagens van 110 gram NO2/km in 2020. Met de nu gekende cijfers in het achterhoofd, is duidelijk dat dit veel te optimistisch is. De luchtvervuiling door het extra verkeer op Oosterweel zal veel hoger liggen dan wat het MER vooropstelt.

Foute voorspelling

De opstellers van het MER voelden de bui al hangen. Ze schrijven in het MER dat de voorspelde verbetering van de luchtkwaliteit “volledig toe te schrijven is aan de verbetering van de technologieën in het wagenpark, door de invoering van de Euronormen voor nieuwe wagens”. En ze merken op dat “in het verleden bleek dat veronderstelde technologische verbeteringen niet tot de verwachte dalingen in de emissies hebben geleid”.

Dieselgate maakt dit opnieuw duidelijk. Bond Beter Leefmilieu vraagt daarom dat de berekeningen worden overgedaan, in het belang van de gezondheid van de bewoners langs het Oosterweeltracé en de Antwerpse ring.

 

Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 02-10-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/864/15775

Tags: