Een veiliger verkeer is kindvriendelijk

kade rechteroever

Voorrang geven aan de zwakkere weggebruikers, samen met de kindnorm en een samenhangend beleid, zijn de drie invalshoeken van het standpunt van de Gezinsbond over verkeersveiligheid. De prioriteit voor Stappers en Trappers bevordert de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Kinderen, jongeren en ouderen lopen nog steeds een hoger risico op overlijden of een ernstig letsel als voetganger en fietser. Kinderen leggen ook een heel leerproces af als ze aan het verkeer deelnemen, en dat moet in veilige omstandigheden en met een goede omkadering kunnen gebeuren. Een stad als Kortrijk bewijst dat een kindnorm in de praktijk écht kan werken. 

Veilige infrastructuur is kindvriendelijk

Uit alle bevragingen van kinderen en hun ouders blijkt dat zij in de eerste plaats een aangepaste infrastructuur verwachten. De richtlijnen voor aanleg van fiets- en voetpaden moeten daarom voldoende elementen van kindnormering bevatten. Het gaat dan over eenvoud en leesbaarheid van de weginrichting (liefst geen fietssuggestiestroken!), beveiliging van oversteekplaatsen door voldoende verlichting, maneuvreerruimte en voorsorteervakken voor fietsers. Ook conflictvrije kruispunten, die kruising tussen fietsers of voetgangers en afslaand autoverkeer vermijden, of de plaatsing van verkeerslichten op ooghoogte van kinderen, horen in dit rijtje thuis.
De Gezinsbond vraagt aandacht voor trage wegen en kindlinten. Op die manier ontstaan trajecten en een weefsel dat veilige, aantrekkelijke en duurzame verplaatsingen toelaat tussen plaatsen die voor kinderen belangrijk zijn.

Een leerproces

Niet alle heil kan van een aangepaste infrastructuur verwacht worden. Kinderen ontwikkelen zich tot bewuste en verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Dat is een proces van informatie verwerven, oefenen en leren uit het gedrag van anderen. Een kindvriendelijk en veilig verkeersbeleid zet daarom niet enkel in op de noodzakelijke vorming via schoolgebonden initiatieven. Het voorbeeldgedrag van ouders én van de ruimere omgeving zijn even belangrijk. Dat gaat van het respecteren van snelheidsregels en verkeerslichten, over het in orde houden van de fietsuitrusting tot het eigen doordacht gebruik van fluohesje of fietshelm (nvdr: toch even nuanceren). Net dit gebrek aan hoffelijk voorbeeldgedrag" legt een zware hypotheek op de ervaring van kindvriendelijkheid in het verkeer op het spel. Permanente sensibilisering en consequente handhaving moeten hand in hand gaan om het tij te keren.

Kindvriendelijk Kortrijk

Eind oktober kregen een achttal gemeenten het label van kindvriendelijke gemeente toegekend. Dat is de erkenning van een heel traject om op een structurele wijze de aandacht voor en de rechten van kinderen een plaats te geven in de beleidsvoering. Het actieplan dat de stad Kortrijk in dit verband voorlegde, neemt de uitdaging van een kind- en jongerengerichte mobiliteit uitdrukkelijk op. De effecten hiervan betekenen een meerwaarde voor alle weggebruikers. Ook in dit actieplan merken we het samengaan van infrastructurele ingrepen en het inzetten op een mentaliteitswijziging. Zo bouwt men fietsassen uit om de schoolbereikbaarheid te bevorderen, men voert het trage wegenplan verder uit en bij nieuwe mobiliteitsprojecten wil men kindgerichte ingrepen uittesten. Fietslessen, een campagne voor zichtbaarheid in het verkeer of het ter beschikking stellen van een fietsroutekaart promoten dan weer de troeven van fietsen als alternatief voor de auto. Dit voorbeeld toont hoe kindnormering perfect kan toepast worden in de praktijk!

www.gezinsbond.be/verkeersveiligheid
www.kortrijk.be/kindvriendelijk

Gezinsbond 23-01-2017
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Kindnorm/Paginas/Een-veiliger-verkeer-is-kindvriendelijk.aspx

Tags: