Gezond op weg. De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid

kade rechteroever

In het kader van zijn economische ontwikkeling zet België zich onder meer in voor zijn logistieke functie als doorvoerland. Transport en mobiliteit staan echter niet los van gezondheid. Dit rapport brengt zowel de positieve als negatieve effecten van transport en mobiliteit op de gezondheid in kaart: luchtverontreiniging, geluid, verkeersongevallen, psychosociale effecten en impact op fysieke activiteit. Naast de gezondheidsrisico’s werd ook stilgestaan bij de huidige emissie- en immissiewaarden van de polluenten en er werd vastgesteld dat België vaak ondermaats scoort in vergelijking met andere buurlanden en de gezondheidsnormen.
Aangezien het verband tussen transport en gezondheid wetenschappelijk vast staat, pleit de Hoge Gezondheidsraad voor een betere integratie van de twee domeinen. Een dergelijke integratie steunt op twee pijlers. Enerzijds zijn beleidsbeslissingen over mobiliteit nodig die ervan uitgaan dat transport een wezenlijke invloed heeft op de gezondheid. Anderzijds hoort de beleidsafweging reeds vroeg in de besluitvorming de positieve en negatieve effecten van mobiliteit af te wegen. Het doel is om zo vroeg mogelijk in het proces de negatieve effecten van mobiliteit te voorkomen en de positieve effecten te stimuleren.
Integratie heeft zowel een horizontale als een verticale dimensie. Horizontaal brengt men de impact van de aangrenzende beleidsvelden in rekening, zoals economie, tewerkstelling, cultuur, welzijn,… die een afgeleid effect hebben op de mobiliteit. Verticaal brengt men de regelgeving van de ons omringende landen in overeenstemming.
Ondanks de moeilijkheden om de effecten op de gezondheid in al haar aspecten te analyseren, zijn geïntegreerde impactanalyses van transport op de gezondheid noodzakelijk om de beleidsvoering aan te sturen. Deze analyses onderzoeken de processen zoals ze in de echte wereld gebeuren, met alle onzekerheden en onderlinge interacties die ze bevatten. Daardoor maken ze het mogelijk om zowel de effecten (zowel positief als negatief) in te schatten, als een aanzet te geven naar de interventies die deze effecten beïnvloeden.

Gezond op weg. De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid (PDF Download Available).

Luc Hens, Dick Botteldooren, Eric Cornelis, Stijn Dhondt, Marc Goethals, Wim Passchier

Available from: http://www.researchgate.net/publication/284403886_Gezond_op_weg._De_milieueffecten_van_het_verkeer_op_de_gezondheid [accessed Nov 30, 2015].

Tags: