Oosterweelverbinding en natuur - Een moeilijk verhaal op Linkeroever

kade rechteroever

De Oosterweelverbinding zal grote delen van de natuurgebieden Het Rot en Vlietbos definitief innemen. De quasi volledige kapping van het St-Annabos voor werfzone en sliblagunering (ontwateren van slib door uitspreiding) is voor Natuurpunt WAL, (Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever) de lokale Natuurpuntafdeling, onaanvaardbaar.

Ongeveer 42ha open ruimte zal de Oosterweelverbinding (OWV) laten verdwijnen op Linkeroever: 18ha natuurgebied en 24ha open ruimte. Het correct berekenen van het aantal hectaren winst/verlies aan natuur is met de gegeven plannen onmogelijk. We verwachten wel dat de ruimten die na de werken vrijkomen (afrit Linkeroever, 'Banaan', Charles De Costerlaan ...) een waardevolle groeninvulling krijgen. In elk geval eist Natuurpunt WAL compensaties en milderende maatregelen mocht de OWV gerealiseerd worden.


Natuurpunt WAL wenst geen Oosterweelverbinding


Natuurpunt WAL heeft zich steeds tegen de Oosterweelverbinding verzet, want die biedt geen duurzame oplossing voor het verkeersprobleem en vergroot te zeer het verlies aan open ruimten en natuur. Ondanks dit standpunt formuleert Natuurpunt WAL aan de overheid toch een constructieve, globale visie. Die visie is erop gericht natuurversnippering terug te dringen, de leefbaarheid te verbeteren en natuurgebieden in de werfzone op Linkeroever te verbinden en op te waarderen.

Concreet dringen we aan op:
• overkappingen en natuurverbindingen (Vlietbos - Het Rot/Middenvijver - Burchtse Weel...)
• een lagere aanleg van het  te vernieuwen knooppunt op Linkeroever, van de E17 tot Kruibeke, van de nieuwe parallelweg, van de Ring1 met de verbindingsweg de E34  en van het eerste deel van de E34 zelf.
• een zo ruim mogelijk behoud van het St-Annabos. Natuurpunt WAL suggereerde tal van alternatieve slib- en grondstortplaatsen.

 

Grote ecologische impact


De ecologische impact van de OWV op de natuurgebieden op Linkeroever is enorm. Wanneer het St-Annabos verdwijnt verliest de stad meteen op meerdere terreinen:

• de recreatiefunctie van het bos
• de bescherming van vogels en zeldzame planten
• de lucht-, water- en bodembescherming doordat het bos stikstof, fosfor en fijn stof opneemt.
• het temperen van de klimaatopwarming
 

De 'natuurwaardeverkenner', waarmee men de waarde van ecosystemen kan berekenen, becijferde deze ecologische kost op 11.9 miljoen euro per jaar. Als na de werken een deel van de verloren natuur wordt heraangeplant, worden de ecosysteemdiensten terugverdiend. Intussen zijn we wel minstens 10 jaar waardevolle natuur kwijten duurt het minstens 20 jaar vooraleer we opnieuw in een 'echt' bos kunnen wandelen. Bovendien verwachten we daar en in de omliggende natuurgebieden een negatieve impact op de biodiversiteit (bijvoorbeeld in het Europees Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk).


Spelen in een natuurlijke omgeving (foto: Jef Van De Wiele)


Het St-Annabos, dé linkerlong van Antwerpen, is ecologisch en maatschappelijk waardevol


De overheid minimaliseert de biodiverse waarde van het St-Annabos. Nochtans vermeldt het Intern Wetenschappelijk Onderzoek van Natuurpunt WAL (1978-2015) niet minder dan 1074 soorten: spinnen (67 soorten), broedvogels (40 soorten waaronder 4 spechten en 4 roofvogels), paddenstoelen (571 soorten of l/7de van de 4000 bekende in België), planten (135 soorten)...
Het St-Annabos vindt nog bescherming in de Biologische Waarderingskaart(1997-2010), de Natuurgerichte Bodembedekkingskaart (INBO, 2004) en het Bovenlokaal Groenplan Antwerpen ('ecologisch kerngebied voor instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit in Antwerpen').
Bovendien is de maatschappelijke waarde van het bos niet te onderschatten.

We besluiten: "Laat het St-Annabos staan."


Tekst: Jef Van De Wiele
Natuurpunt.stad 01-03-2016 pag. 4

Tags: