Oosterweel breekpunt of niet voor Open Vld?

kade rechteroever

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos 22 juli 2014

Benieuwd naar het nakende akkoord van de nieuwe Vlaamse regering Vóór de verkiezingen van 25 mei ll. maakte Open Vld duidelijk dat de Oosterweelverbinding een breekpunt zou zijn in geval van eventuele deelname aan de Vlaamse regeringsformatie. De partij communiceerde daar op 7 mei ondubbelzinnig over: ‘Enkel door het Oosterweel-traject definitief te begraven kunnen we zorgen voor een oplossing die het fileleed aanpakt, en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen vrijwaart,’ communiceerde de partij. Net zoals de actiegroepen vond Open Vld het BAM-tracé – ofwel een snelweg door de stad – een ‘oplossing van het verleden’.
De pers rapporteerde uitgebreid over dit standpunt van de partij, zie o.a. het artikel uit Het Nieuwsblad (8 mei 2014).
Omwille van dit heldere standpunt én omdat Open Vld het memorandum heeft ondertekend dat Ringland, Forum 2020, stRaten-generaal en Ademloos tien dagen voor de verkiezingen aan alle politieke partijen hebben voorgelegd, riepen we enkele dagen voor de verkiezingen op om – wat ons dossier betreft – ook electorale steun aan Open Vld te verlenen.

Twee dagen na de verkiezingen herhaalde de partij haar standpunt, zie o.a. het artikel hieronder uit Gazet van Antwerpen (27 mei 2014). ‘We gaan nu niet plots onze kar keren.’
De argumentatie van Open Vld bleef identiek aan die van voor de verkiezingen: 1. er is geen draagvlak voor het BAM-tracé, 2. bijgevolg zal dat tracé de procedures niet overleven, 3. er zijn valabele alternatieven, die 4. het overkappen van de Ring (Ringland) mogelijk houden. Daarom moet de volgende Vlaamse regering nu de knop omdraaien in plaats van opnieuw jaren tijdverlies in te schrijven in het nieuwe regeerakkoord.

De partij had gelijk en de vier aangehaalde vaststellingen zijn ook vandaag nog waar. Twee inwoners van Zwijndrecht stapten begin april reeds naar de Raad van State met een degelijk onderbouwd verzoekschrift. Over drie weken loopt de inspraakronde voor het zgn. GRUP Oosterweelverbinding (uitvoeringsplan) af, waarbij duizenden bezwaarschriften zullen worden ingediend. stRaten-generaal en Ademloos zullen zelf ook een bezwaarschrift indienen – dat van stRaten-generaal telt alleen al meer dan honderd bladzijden, opgedeeld in drie hoofdstukken ‘partijdigheid’, ‘kennislacunes’ en ‘voorbarigheid regeringsbeslissing’. Er is ook de positionering van nieuwkomer Ringland, die het conflict ziet tussen het overkappen van de ring en het vasthouden aan het BAM-tracé. Er is het lopende plan-MER A102/R11bis dat zal vastlopen op de R11bis. Er is Europa. En zo voort.

We waren verheugd toen Open Vld in mei afstand nam van een tracé dat het zelf jarenlang had verdedigd. Chapeau, zeiden we.
Hopelijk is er morgen weer reden voor blijdschap in Antwerpen.

Voor stRaten-generaal en Ademloos,
Manu Claeys en Wim van Hees