Bezwaarschrift indienen tegen de hervergunning van ISVAG-verbrandingsoven

kade rechteroever

 

Bezwaarschrift fase 3

ISVAG omgevingsvergunning fase 3

Beste inwoner van Aartselaar en buur van de ISVAG-afvaloven,

Zoals aangekondigd in onze mailing van 13 februari, vinden jullie hierbij het bezwaarschrift dat door de advocaten is voorbereid tegen de ISVAG-vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalverbrandingsoven op de huidige locatie langs de A12, midden de dichtbevolkte woonwijken van Aartselaar en Wilrijk.

Ondanks de expliciete veroordeling van de stad Antwerpen op 19 februari 2020 door de Vlaamse beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, weigert de stad nog altijd de resultaten kenbaar te maken van de marktbevraging (Request for Information), die door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) bij de stad in december 2019 werd opgeleverd.

De politieke reden is erg duidelijk: de alternatieven zouden, in vergelijking met de nieuwe ISVAG-oven, een absolute meerwaarde bieden op het vlak van locatie, energetisch rendement, vermeden CO²-uitstoot en ook op financieel vlak.

De doodsteek voor het megalomane ISVAG-project!

Door de openbaarheidsregels willens en wetens naast zich neer te leggen, kunnen de RFI-resultaten helaas slechts marginaal in het bezwaarschrift worden meegenomen. Toch biedt het bezwaarschrift meer dan voldoende munitie om het ISVAG-project tot op het bot af te kraken.

Gelet op de actieve strijd tegen afvalverbranding in het algemeen en de afvalovens van ISVAG en IHK in het bijzonder die de milieuraad sinds haar oprichting in 1989 heeft gevoerd, neemt de MINA-raad ook ditmaal het voortouw om u allen over de ISVAG-aanvraag duidelijk te informeren en te sensibiliseren.

​Wij doen hierbij dan ook een warme oproep om binnen de termijn van het openbaar onderzoek (tussen 13 februari en 13 maart 2020) bij het college van burgemeester en schepenen massaal schriftelijk bezwaar in te dienen.

Om dit te faciliteren, kan u het hierbij gevoegde ontwerp van bezwaarschrift gebruiken, dat enkel nog moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. U mag dit getekend document bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis te Aartselaar of doorsturen naar milieu@aartselaar.be

Vermeld op uw bezwaarschrift steeds duidelijk het gemeentelijk referentienummer: 11001/2020/00020


U kunt eveneens het webformulier invullen.  
Verspreid dit massaal en bezorg uw bezwaarschriften zeker en vast tijdig (voor 13 maart!).

 

Meer info vindt u op MINA-raad Aartselaar 

 

 

 

 

 

 

Tags: