Test-Aankoop laat wet op de verhoging van de rolrechten vernietigen

kade rechteroever

Op 12 maart 2015 sprak jurist Philippe Vande Casteele op onze 16de Horta-avond. Vande Casteele is een van de juristen die voor actiegroepen de wetgeving aanvecht. 

De wetgever doet er de laatste tijd alles aan om de actiegroepen monddood te maken. Dat gaat het niet enkel over Oosterweel, maar over alle actieroepen zoals bijv. Bond Beter Leefmilieu of Testaankoop. De overheid maakt het procederen tegen hen, door de burger duurder. Juristen steken er pro deo hun tijd in om pest-wetgeving naar de prullenmand te verwijzen. Een voorbeeld is de ‘Hervorming van de griffierechten’, waarbij de rolrechten niet meer per zaak, maar per verzoeker moet betaald worden. Als 1000 burgers zich verenigen om een rechtszaak tegen de overheid aan te spannen,  zullen die in de toekomst, niet eenmaal rolrecht moeten betalen, maar 1000 maal. 

 

 

Barrières voor rechtstoegang weggewerkt : Test-Aankoop laat wet op de verhoging van de rolrechten vernietigen


Test-Aankoop reageert uiterst tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof om verschillende bepalingen te vernietigen van de wet van 2015 die de rolrechten hervormde. Een overwinning voor de rechtzoekende burger, zegt de consumentenorganisatie.


Toegang tot de rechter wordt onbetaalbaar

Een wet van twee jaar geleden, hervormde het traditionele systeem van de rolrechten. Die rechten, vormen als het ware het 'entreegeld' om gebruik te mogen maken van justitie. De wet stelde het bedrag ervan afhankelijk van de aard van het rechtscollege waarbij het geschil aanhangig wordt gemaakt, van hoeveel eisende partijen er zijn en van de waarde van de vordering. Deze werden uitgewerkt met als nobele doelstelling de werklast en de kosten bij justitie te verminderen maar misten hun doel volledig volgens Test-Aankoop. “Ieder jaar zien duizenden consumenten af van het starten van een juridische procedure door de hoge kosten ervan”, klinkt het bij de consumentenorganisatie. Dit komt onder meer door het systeem van de rechtsplegingsvergoeding (verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van de advocaat), de invoering van de btw voor advocaten (21 %) en de verhoging van de rolrechten met 15% in de vorige legislatuur. Daar komen nog eens de kosten voor de dagvaarding en soms ook die van een expertise bij. De wet van 2015 maakte de toegang tot de rechter aldus nog minder evident. Om die reden trok Test-Aankoop naar het Grondwettelijk Hof om de wettekst te laten vernietigen.

De waarde van het geschil

Tot de wet van 2015 hing het bedrag van het rolrecht af van de aard van het gerecht. De wet voegde er echter nog een tweede criterium bij: de waarde van het geschil. De wetgever was er immers vanuit gegaan dat er een verband bestond tussen de waarde van de vordering en de werklast voor het gerechtelijk apparaat. Onterecht volgens Test-Aankoop en geen valabel criterium om de budgettaire doelstellingen te bereiken, aldus het Hof. Vorderingen met een beperkte financiële inzet kunnen per slot van rekening een ingewikkeld karakter vertonen en een hoge werklast voor het gerechtelijke apparaat meebrengen. Omgekeerd kan de behandeling van vorderingen met een hoge financiële inzet eenvoudig zijn.

Hoe moet het nu verder ?

Een vernietiging impliceert dat men terugkeert naar de voorgaande regeling, die ook Test-Aankoop wenste te laten behouden. Normaal gezien zou men dus een aantal beslissingen van de rechters moeten herzien. Om al deze administratieve en budgettaire moeilijkheden te vermijden en om het de wetgever mogelijk te maken de wetgeving eventueel aan te passen heeft het Grondwettelijk Hof bepaald dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd tot 31 augustus 2017 en dit voor de vorderingen die bij een rechter tot die datum zijn gesteld.

Regering en Parlement kunnen nu de regeling zoals ze bestond voor de wet van 2015 behouden, of trachten een nieuwe hervorming te laten aannemen. Test-Aankoop zal blijven bezwaren uiten indien de eventuele hervorming nieuwe discriminaties instelt en de burger de facto belet om toegang te hebben tot een rechter.

het persbericht van Test-Aankoop

het bericht van de Orde des Barreaux Francophone et Germanophones (m.a.w. de franstalige en duitstalige advocaten)

Test-Aankoop 10-02-2017

Tags: