Zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen

kade rechteroever

TNO publiceert zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen. Deze rapporten zijn op 14 oktober 2016 openbaar gemaakt als bijlagen bij de "vierde overzichtsbrief dieselfraude” van de Staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang van de acties van het Ministerie op het gebied van dieselgate en van de uitvoering van enkele moties van de Kamer op dit terrein.

Context rond gepubliceerde rapporten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO metingen uit aan de emissies van wegvoertuigen. Er bestaan twee meetprogramma’s: één voor personen- en bestelwagens en één voor vrachtwagens en bussen.

Het doel van deze meetprogramma’s is inzicht te verkrijgen in de emissies van wegvoertuigen onder normale rijomstandigheden op de weg. Op basis van de uitgevoerde emissiemetingen worden jaarlijks emissiefactoren vastgesteld, die worden gebruikt om de effecten van huidig en toekomstig verkeer op de luchtkwaliteit te beoordelen. Verder gebruikt het Ministerie de inzichten uit de meetprogramma’s voor het ontwikkelen van effectief Europees bronbeleid. Zo draagt de Nederlandse overheid bij aan het terugbrengen van schadelijke emissies door wegvoertuigen.

In de rapporten, die met de vierde dieselfraudebrief openbaar zijn gemaakt, wordt verslag gedaan van de metingen die TNO in 2015/2016 in de meetprogramma’s heeft uitgevoerd. Zo heeft TNO de praktijkemissies van veertien Euro 6  dieselpersonenauto’s en van één Euro 6 dieselbestelauto vastgesteld en heeft zij diverse metingen uitgevoerd aan Euro VI vrachtwagens en bussen. Ook heeft TNO voor een Euro 6 dieselpersonenauto de invloed van de buitentemperatuur op de emissie van stikstofoxiden in beeld gebracht, en heeft zij in opdracht van het Ministerie de uitstoot van fijnstof gemeten bij drie benzineauto’s met directe brandstofinjectie.

Twee rapporten betreffen door TNO uitgevoerde beleidsstudies. Eén van deze studies gaat in op de effectiviteit van de nieuwe Europese RDE-wetgeving (Real Driving Emissions), die vanaf september 2017 stapsgewijs praktijkmetingen voor personenauto’s en bestelauto’s verplicht stelt; de andere studie beschrijft de mate waarin het aanscherpen van de emissienormen voor dieselvoertuigen bijdraagt aan het terugbrengen van de uitstoot van stikstofoxiden.

U kunt de rapporten hieronder downloaden:

TNO 14-10-2016
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/10/zes-nieuwe-rapporten-over-praktijkemissies-van-wegvoertuigen/

Tags: